Door op 1 december 2016

Van de wethouder Blonk: successen, begroting, beleid en verenigingen

De maand november is bijna voorbij en de feestdagen komen er aan.

Behaalde successen sinds 2013

Het college inventariseert momenteel de successen die vanaf 1 januari 2013 tot nu toe zijn behaald.

Uitgaande van het feit, dat het beleid van drie gemeenten moest worden geharmoniseerd in een tijd waarin de bomen niet meer tot in de hemel groeien, is het best een imposante lijst geworden.

Op 20 december as. zal het tijdens een persconferentie worden gepresenteerd en vervolgens zullen de fracties van PvdA, CDA en Wens4U dit als input gebruiken bij de verkiezingscampagnes voor maart 2018. Zodra het overzicht compleet en openbaar is, zal het ook op deze website in te zien zijn.

Programmabegroting 2017 en OZB

De Programmabegroting 2017 is recent door de gemeenteraad vastgesteld en wel unaniem.  De begroting geeft dan ook een solide financieel beleid weer, met ook nog wat nieuw beleid en de OZB behoeft maar met 0.5% om hoog.

Nieuw beleid

In 2016-nov-ben-kasteel1mijn vorige blog heb ik over dit nieuwe beleid al wat verteld. Nu ben ik met de concrete invulling bezig, zoals:

  • overleggen met het Primair Onderwijs om te bewerkstelligen dat vakleerkrachten bewegingsonderwijs op de scholen gaan geven,
  • overleggen met de Wmo adviesraden over het verlagen van de eigen bijdrage Wmo voor dagbesteding en begeleiding en over een regeling om ouderen met een laag inkomen tegemoet te komen bij het meedoen aan sport, kunst- en culturele en educatieve activiteiten.
  • Ook onderzoek ik momenteel waar de gemeente Schagen extra inzet moet plegen om een dementievriendelijke gemeente te worden en hoe er meer werk gemaakt kan worden van valpreventie. Ik hou u op de hoogte!

Accommodatiebeleid

Met de SportAdviesRaad is dit jaar intensief samengewerkt om invulling te geven aan het accommodatiebeleid. Het groot onderhoud in 2016 is in goed overleg uitgevoerd en de afspraken voor 2017 worden gemaakt. Uit de eerste ervaringen is gebleken, dat het beleid voldoende flexibel is om in te kunnen spelen op veranderde omstandigheden. Zo is het zwembad in Waarland geholpen om te investeren in een nieuwe kleedgelegenheid voor de instructeurs en het dorpshuis in Waarland geholpen om een noodzakelijke renovatie door te voeren.

 Jeugdbeleid

Het gemeentelijke jeugdbeleid begint zijn vruchten af te werpen. De pilots in Tuitjenhorn en Schagen-centrum zijn tot op heden positief verlopen. Afgelopen maandag stond er een mooi artikel over in de Schager Courant en daar was ik trots op. Ook over het besluit nog 2 extra jongerenwerkers aan de wijkteams toe te voegen waardoor het beleid in de gehele gemeente kan worden uitgevoerd. Het gaat daarbij om het individueel benaderen van jongeren met een positieve instelling. Helpen waar mogelijk en straffen als het niet anders kan. Wordt vervolgd.

Samenwerken van verenigingen

Recent heb ik gesprekken gevoerd met de Kunst- en Culturele AdviesRaad en de SportAdviesRaad over de mogelijkheid meer samen te werken. Ik heb aangeboden het onderzoek daarnaar te zullen adviseren. Ik heb hen ook gevraagd mee te helpen om de maatschappelijke doelen, die de gemeente gesteld heeft, uit te voeren.  Deze doelen hebben o.a. betrekking op een gezonde leefomgeving en niemand in Schagen tussen wal en ’t schip. De gemeente Leeuwarden is al heel ver met dit beleid en ik hwp_20161012_002eb afgesproken om verenigingen schriftelijke informatie te verstrekken met voorbeelden van o.a. Leeuwarden.

Beursvloer

De eerste beursvloer waar verenigingen en bedrijfsleven elkaar diensten konden aanbieden is voor het eerst in Schagen gehouden en dit werd een groot succes. Ruim 50 matches ter waarde van € 20.000,= werden afgesloten en de organisatoren (De Schager Uitdaging) besloten direct dat na een jaar dit evenement nog een keer zou worden georganiseerd.

Laaggeletterdheid

De commissie Samenleving vergaderde voor het eerst bij het Werkvoorzieningsschap Noorderkwartier. Dit omdat het gemeentehuis aan de Laan wordt verbouwd. Alleen de raadsvergaderingen worden daar nog gehouden.

In de commissie is uitgebreid aandacht besteed aan hetgeen wordt gedaan om laaggeletterden de Nederlandse taal te leren.  Het ROC en de Kopgroep Bibliotheken vertelden wat er allemaal wordt gedaan om deze doelgroep behulpzaam te zijn. Veel dus.

Zoals zo vaak is ook hier het knelpunt hoe de doelgroep te bereiken. Geïnvesteerd moet dan ook worden in het herkennen van de problematiek en het verwijzen naar degenen die behulpzaam kunnen zijn. Er is een digitale cursus beschikbaar, waar dienstverleners in 15 minuten kunnen leren signalen te herkennen. Ik heb hiervoor ook bij de gemeentesecretaris aandacht gevraagd.

WerkgeversServicepunt

Wat ook genoemd moet worden zijn de ontwikkelingen met betrekking tot ons werkvoorzieningsschap Noorderkwartier in relatie tot een goed functionerend WerkgeversServicepunt. Belangrijk is dat beschut werken blijft aangeboden voor de doelgroep met een grote afstand tot de arbeidsmarkt en dat werkgevers  ‘ontzorgd’ worden. Veel instanties zoals gemeenten, onderwijsinstellingen en UWV zoeken voor hun doelgroepen werkgevers die banen, werkervarings- en stageplaatsen aanbieden. Het is slim om daarbij samen te werken. Momenteel wordt een businesscase uitgewerkt voor de gemeenten Hollands Kroon, Den Helder, Texel en Schagen. In de eerste helft van 2017 zal de gemeenteraad een besluit moeten nemen over de structuur en de inhoud.

Dit was het weer op hoofdlijnen.      

Mochten er op- en of aanmerkingen zijn of wil je mij spreken aarzel dan niet om een afspraak te maken. Ik ben te bereiken op emailadres ben.blonk@schagen.nl

Met vriendelijke groet,

Ben Blonk.