Besteding 2,9 miljoen overschot binnen het Sociaal Domein

10 september 2017

Bij behandeling van de tweede tussenrapportage 2016 was duidelijk dat het jaar werd afgesloten met een overschot binnen het Sociaal Domein. De raad heeft het college gevraagd te komen met een voorstel hoe het overschot in te zetten. Het voorstel is tot stand gekomen in overleg met de raadsfracties, kern- en ketenpartners die betrokken zijn bij de uitvoering. Dekking voor initiatieven uit het voorstel worden gefinancierd uit het overschot Sociaal Domein en de extra middelen uit de meicirculaire.

Bijgaand treft u een overzicht aan van de voorstellen voor besteding van het overschot 2016 en van de extra middelen sociaal domein uit de meicirculaire 2017.

In deze bijlagen kunt u dit zelf verder lezen: