Wonen

De PvdA is een groot voorstander van het bouwen van woningen voor inwoners die het niet breed hebben.

De PvdA is een groot voorstander van het bouwen van woningen voor inwoners die het niet breed hebben, waaronder ook starters op de woningmarkt. Uiteraard kan er alleen gebouwd worden als er een aantoonbare vraag is naar nieuwe woningen. Tevens moet het bouwen van woningen bijdragen aan de leefbaarheid van dorpen, dat wil zeggen het behoud en verbeteren van belangrijke voorzieningen; scholen, winkels, huisartsenpraktijken, sportvoorzieningen en dorpshuizen. De vraag naar woningen waarin zorg verleend kan worden, zal naar onze verwachting komende jaren stijgen.

De plaats waar woningen gebouwd mogen worden en het aantal is vastgelegd in een overeenkomst met de provincie, waarin o.a. ook staat dat er in de buitengebieden geen woningbouw toegestaan is. De gemeente moet zich daaraan houden en zal dus waar mogelijk in de kernen bouwen. Voordat woningen gebouwd kunnen worden, dient de gemeente te overleggen met andere gemeenten in de regio om onderlinge concurrentie te voorkomen.

Actiepunten
1. Minimaal wil de PvdA het met de provincie en de regio tot 2020 afgesproken woningbouwprogramma uitvoeren. In bijzondere situaties moet hiervan afgeweken kunnen worden.
Om de leefbaarheid in de dorpen te vergroten, is bouw van woningen van belang. Er moet hierbij flexibel worden ingespeeld op de ontwikkeling in de verschillende kernen.
2. Buiten de kernen moet gekeken worden naar het benutten van vrijkomende agrarische bebouwing. Hierbij valt te denken aan zorgboerderijen, plattelandswoningen en woningen voor seizoensarbeiders.
3. In het woningbouwprogramma ligt de nadruk op bouwen van betaalbare woningen voor starters en ouderen. Voor ouderen zijn gelijkvloerse woningen van belang.
4. Extra aandacht, onderzoek en inzet is nodig voor woningen waarin efficiënt zorg verleend kan worden, bijvoorbeeld kangoeroewoningen (mantelzorgwoning).
5. Alle woningen dienen zo duurzaam mogelijk gebouwd te worden.
6. De PvdA prefereert woningbouw in of aansluitend aan de kernen. Woningbouw mag geen inbreuk maken op de beleving van ons landelijk gebied.
7. Het moet mogelijk zijn wonen en werken in de bebouwde kom meer te mengen, bijvoorbeeld door atelierwoningen te bouwen. De PvdA wil ruimte geven voor innovatie en creativiteit.