Verkiezingsprogramma 2022 – 2026
Verkiezingsprogramma 2022-2026

Verkiezingsprogramma 2022 – 2026

Schagen is een prachtige gemeente met haar stad, dorpen en buitengebied. De inwoners, ondernemers, bezoekers, toeristen, arbeidsmigranten en rustzoekers maken de gemeente zo veelzijdig als ze is. De PvdA koestert dat en maakt keuzes. Want niet alles kan overal. Zeker niet in een veranderende wereld. We hebben de laatste jaren namelijk een paar uitdagingen op ons bord gekregen.

Bij het schrijven van dit verkiezingsprogramma is de Coronacrisis nog steeds niet voorbij. Een periode waarin behalve onze gezondheid, ook de economie en het sociale leven flink onder druk zijn komen te staan. Het lijkt vooral ondernemers, ouderen, jongeren en sociaal kwetsbaren te treffen. Het is onze zorg dat tweedeling in onze maatschappij niet verder wordt vergroot door deze crisis. Zowel landelijk als lokaal zal de PvdA zich hard maken voor een herstelperiode met slimme keuzes voor een eerlijk, sociaal en duurzaam Nederland.

Dat geldt evenzeer voor de woningcrisis waarin we ons bevinden. Ook in Schagen is een groot tekort aan woningen, vooral voor één- en tweepersoonshuishoudens. Een inhaalslag is nodig en daarom zetten we ons in voor meer nieuwbouw van betaalbare woningen en voor het betaalbaar houden van deze woningen.

Het veranderende klimaat vraagt ook lokaal verschillende maatregelen. Het gaat dan om medewerking aan initiatieven om duurzame energie op te wekken, zodat we de CO2 uitstootverminderen en de temperatuurstijging dempen. We willen tevens verantwoordelijkheid nemen voor onze leefomgeving door deze zodanig te vergroenen en in te richten dat we zowel de biodiversiteit kunnen versterken als ook de extremen van het klimaat beter kunnen opvangen. Het laatste VN-rapport over klimaatverandering geeft hierin heel duidelijk de noodzaak aan!

We zien veranderingen in de mate waarin inwoners betrokken willen worden bij initiatieven en projecten. Meer en meer wordt van ons gevraagd dat we belanghebbenden aan de voorkant van processen betrekken. Dit is terecht en vraagt omzorgvuldige en transparante participatieprocessen. We willen dit nog beter gaan doen door de Dorpsraden nauw tebetrekken; tenslotte zijn zij de ‘ogen en oren’ van onze lokale gemeenschappen.

Tot slot zijn er niet alleen in Schagen maar in heel Nederland tekorten in het sociaal domein. Veel taken zijn naar de gemeenten overgeheveld, maar de bijbehorende budgetten zijn gekort. Op voorzieningen voor ouderen en gehandicapten en op inzet in jeugdzorg wil de PvdA niet bezuinigen, maar wezien onszelf wel voor enorme financiële tekorten geplaatst.

In het antwoord op bovengenoemde ontwikkelingen is een inclusieve samenleving ons uitgangspunt. Niemand mag op basis van huidskleur, geloof, seksuele geaardheid, afkomst, of lichamelijke en/of geestelijke beperking langs de kant blijven staan. De PvdA Schagen stelt als centrale waarden: bestaanszekerheid, vrijheid, gelijkwaardigheid, solidariteit en duurzaamheid. Dat zijn de pijlers waarop dit verkiezingsprogramma is geschreven.

Onze plannen voor:

1

1. WONEN

Voor starters is het nagenoeg onmogelijk om een fatsoenlijke en betaalbare woning te vinden.

Ons plan
2

2. DUURZAAMHEID

We voelen de urgentie en het belang van maatregelen voor verduurzaming. Dat moet voor iedereen betaalbaar zijn.

Ons plan
3

3. WERK EN INKOMEN

Iedere volwassen inwoner verdient een eerlijke kans op passend werk met een reëel inkomen.

Ons plan
4

4. LEEFBAARHEID EN BEREIKBAARHEID

Als plattelandsgemeente willen we onze landschappelijke waarden en bereikbaarheid versterken.

Ons plan
5

5. GEZONDHEID EN WELZIJN

Gezondheid en welzijn zijn bepalende factoren voor menselijk geluk. Dat is niet voor iedereen vanzelfsprekend.

Ons plan
6

6. JEUGD EN JONGEREN

We willen alle kinderen in onze gemeente veilig, gezond en zonder armoede zien opgroeien.

Ons plan
7

7. ONDERWIJS

Goed onderwijs zorgt ervoor dat iedereen gelijke kansen heeft om zich optimaal te ontplooien. 

Ons plan
8

8. SPORT EN CULTUUR

Wat sport is voor het lijf, is cultuur voor de geest. Iedereen moet mee kunnen doen.

Ons plan
9

9. TOERISME EN RECREATIE

We vinden toerisme en recreatie erg belangrijk voor onze gemeente. Kwaliteit weegt voor ons zwaarder dan kwantiteit.

Ons plan
10

10. VEILIGHEID

We leven in een relatief veilig land. En toch wordt dat niet door iedereen zo ervaren. Daar gaan we mee aan de slag.

Ons plan

Deel dit