Onderwijs

De PvdA streeft naar brede scholen. Daarin wordt de samenwerking tussen basisscholen, sport & cultuur, peuterspeelzalen & kinderdagverblijven en (para-)medische voorzieningen gestimuleerd.
brede school Warmenhuizen

Al aan het bouwen: Brede School in Warmenhuizen

De nieuwe gemeente Schagen heeft een breed onderwijsaanbod: van basisscholen en speciaal onderwijs tot voortgezet onderwijs en vervolgopleidingen. De basisscholen vind je zowel in de grote als in de kleine kernen. Het streven is alle kinderen in de regio te houden en ze samen onderwijs aan te bieden, zo nodig speciaal onderwijs.

Ieder kind moet onderwijs kunnen volgen op de juiste plek en dichtbij huis. De PvdA hecht belang aan beschikbaarheid van openbaar onderwijs in de gemeente.

De onderwijsinstellingen hebben een breed netwerk, zowel op het gebied van vervolgopleidin-gen als op het gebied van jeugdzorg en gezondheidszorg. Het voortgezet onderwijs en vervolgopleidingen op het ROC Kop van Noord-Holland zijn gelokaliseerd in Schagen. Dat wil de PvdA zo houden en waar mogelijk uitbreiden.

Voor een vitale samenleving is het belangrijk dat er een breed aanbod is van voldoende werkgelegenheid en onderwijs. Een deel van de jongeren trekt weg naar grote onderwijsinstellingen in andere steden voor een vervolgopleiding. Deze jongeren keren na hun opleiding vaak niet meer terug. In de Noordkop is er voor hen onvoldoende werk en huisvesting beschikbaar. Daarnaast dreigt in de kleine kernen een aantal basisscholen onder de opheffingsnorm te komen. Er werd jarenlang te weinig nieuwbouw gepleegd voor jonge gezinnen, waardoor dorpen vergrijsden.

Actiepunten

1. Voor de leefbaarheid in de kleine kernen is het uitermate belangrijk dat de basisscholen in de kleine kernen blijven bestaan. De PvdA streeft naar een gelijkmatige verdeling van nieuwbouw in de kleine kernen. Indien scholen onder de opheffingsnorm komen, is samenvoeging van basisscholen en goed openbaar vervoer naar basisscholen in de buurt van primair belang.

2. De PvdA streeft naar brede scholen waarin de samenwerking tussen sport en cultuur, peuterspeelzalen, kinderdagverblijven en basisscholen wordt gestimuleerd en waarin ook voorzieningen op medisch of paramedisch gebied hun plek kunnen vinden.

3. De PvdA streeft naar een uitbreiding van het aanbod van vervolgopleidingen in onze regio.