Sociale zekerheid

De PvdA wil de inwoners van onze gemeente steunen door eerlijke uitvoering van de Wmo.

Zorg moet dichtbij de mensen georganiseerd worden. De PvdA wil graag dat de inwoners van onze gemeente zich gesteund voelen door een eerlijke uitvoering van de Wmo en door goede sociale voorzieningen. Door bezuinigingen ontstaat er een stapeling van kosten voor mensen met een kleine portemonnee. Vooral mensen met beperkingen en ouderen worden hierdoor getroffen.
Het uitgangspunt voor de PvdA is dat iedereen meetelt en meedoet. De PvdA wil dit mogelijk maken via een maximale inspanning van de gemeente op de Wmo en een ruimhartig, rechtvaardig en sociaal minimabeleid. De PvdA wil burgers ondersteunen die daar recht op heb-
ben en het nodig hebben. De gemeente heeft een voorbeeldfunctie die zich uit in het in dienst nemen van werknemers van de sociale werkvoorziening en de zorg voor volwaardige deelname aan de maatschappij voor mensen met een beperking.
Het moet voor alle inwoners mogelijk zijn mee te doen in de maatschappij. Dat betekent dat
iedere burger van onze gemeente goed op de hoogte moet kunnen zijn van de mogelijkheden op de gebieden van zorg, vervoer, werk en inkomen, scholing, sport, mantelzorg, vrijwilligerswerk en woningaanpassing. Dit vraagt om goede en toegankelijke voorlichting. Zelfredzaamheid is een groot goed. Het is belangrijk om, eventueel met behulp van een persoonsgebonden budget, de regie over eigen leven te behouden. Dit zorgt voor volwaardige deelname aan onze maatschappij.

Actiepunten
1. Werk is de eerste prioriteit. Hierbij hoort een actief re-integratiebeleid.
2. Als gemeente stimuleren dat er voldoende stageplekken en een goede aansluiting tussen
onderwijs en arbeidsmarkt is (o.a. door Intergemeentelijke Sociale Dienst (ISD)/ Sociale
Werkvoorziening Noorderkwartier.
3. Actief betrekken van bedrijven bij het creëren van werkplekken voor werkzoekenden.
4. Een vergoeding voor minima met een arbeidsverplichting bij het verrichten van vrijwilligerswerk.
5. Laagdrempelige en toegankelijke voorzieningen.
6. Steunen van mensen met een ziekte, handicap of andere beperking.
7. Een sociaal en ruimhartig minimabeleid.
8. Ondersteunen van projecten rond laaggeletterdheid .
9. Een evenwichtig aanbod van intra- en extramurale zorg waaronder huishoudelijke verzorging, woningaanpassingen, begeleiding en dagbesteding.
10. Leefstijlverbetering, zoals Helder in de Kop en Jeugd op Gezond Gewicht.
11. Stimuleren van sport door ondersteunen van Sportservice Schagen en instellen van een SportAdviesRaad.
12. Zorgen voor mobiliteit voor mensen met een beperking.
13. Adequate schuldhulpverlening.
14. Een goed toegerust en digitaal toegankelijk Centrum voor Jeugd en Gezin, waarbij zo nodig huisbezoeken worden afgelegd.
15. In stand houden van meldpunten kindermishandeling, huiselijk geweld en discriminatie.