Door op 14 oktober 2016

Wethouder Blonk over sport, complimenten, sociaal domein en vergunninghouders

Elfde scholierenloop

Ik kom zojuist terug van het lossen van een startschot bij de 11e scholierenloop op de atletiekbaan  van TAS 82. 260 jongens en meisjes zetten hun beste beentje voor en wat belangrijker is: zij bewegen. De organisatie is in handen van Sportservice Schagen en dat doen zij weer op een uitstekende wijze.

Compliment

FOTO: GEMEENTE SCHAGEN/PIERRE METTES

Foto: Gemeente Schagen/Pierre Mettes

Straks moet ik mevrouw Esther Wulffraat-Schmidthamer een compliment uitreiken omdat zij acht jaar geleden de pleegzorg en voogdij op zich heeft genomen van 4 kleinzonen en omdat zij vele activiteiten heeft ontplooid bij de Julianaschool in Schagen.

Mooi even tijd om een blog te schrijven. De eerste na de vakantie.

Huisvesting gemeente

Ik heb inmiddels mijn kamer aan de Laan ingeruild voor een kamer aan het Westerpark, die ik moet delen met mijn collega wethouders en de burgemeester. Even wennen maar goed te doen. We zijn veel onderweg, kunnen thuis ook onze mails lezen en het betekent een efficiënter gebruik van het aantal vierkante meters.

Programmabegroting 2017

De programmabegroting 2017 is inmiddels ook gereed en behalve het feit dat deze begroting in 1 week is gemaakt- hetgeen een uitdaging was- is hij ook digitaal beschikbaar op de gemeentelijke website en wel in een publieksvriendelijke uitvoering. Hij is vooral beter te begrijpen,  omdat je met doorklikken ook inzicht krijgt in de productenbegroting. Wel handig.

Budget Sociaal DomeinLoesjetbvcrisissociaaldomein1

Voor mijn portefeuille geldt dat er extra geld is vrij gemaakt om bewegingsonderwijs op de basisscholen te laten geven door vakleerkrachten. Dat gebeurt nog lang niet op alle scholen en omdat bewegen in ons beleid hoog in het vaandel staat, gaan we met de scholen overleggen om hierover afspraken te maken.

Ook is er extra geld vrij gemaakt om de eigen bijdrage voor dagbesteding en begeleiding te verlagen. Dit, omdat mij signalen bereiken dat er minder gebruik van deze voorzieningen worden gemaakt, omdat de kosten te hoog zijn. Als we willen meewerken aan de wens van burgers om langer thuis te kunnen wonen, dan zullen we mogelijke drempels moeten verlagen.

Ook is er extra geld vrij gemaakt om twee extra jongerenwerkers aan de wijkteams toe te voegen. Dit om er enerzijds voor te zorgen dat jongeren op het goede pad blijven en anderzijds om overlast zoveel mogelijk te beperken. De resultaten van de pilots jeugd in de kern van Schagen en Tuitjenhorn zijn bemoedigend en vooral de individuele aanpak lijkt aan te slaan. Het blijft jeugd en de ervaring leert dat als het op de ene plaats onder controle is, het zo maar op een andere plaats mis kan gaan.

Om te voorkomen dat instellingen zoals Wonen plus Welzijn en Sportservice jaarlijks moeten blijven bezuinigen, is ook geld vrij gemaakt om vanaf 2017 jaarlijks loon- en prijsstijgingen in de subsidies door te berekenen.

Effecten Subsidie-en accommodatiebeleid

Verder zal 2017 in het teken staan van het kritisch volgen van de effecten van het subsidie- en accommodatiebeleid. Dat doen we zoveel mogelijk in overleg met de Sportadviesraad, Kunst- en Culturele Adviesraad en de Wmo adviesraad.

Callantsoog

In de afgelopen periode heb ik ook nogal wat bezoeken afgelegd, zoals onder andere bij de dorpsraad Callantsoog. Met mijn collega Sigge van der Veek zijn we per fiets door Callantsoog gereden en geconfronteerd met wensen en klachten. De wensen betroffen vooral (goedkope) woningen en verbetering van infrastructuur en de klachten hadden betrekking op het gebrek aan handhaving op het strand (te hard rijdende voertuigen en afval) en obstakels op stoepen.  Afgesproken is dat zaken worden opgepakt en waar dit niet of nog niet kan, ontvangt de dorpsraad z.s.m. de argumentatie. Ook is afgesproken, dat ook volgend jaar zo’n bezoek door collegeleden zal worden georganiseerd.

Vergunninghouders in Petten

In Petten verkeren momenteel nog 125 in Huis ter Duin, in afwachting van een woning. Zo’n 8 leerplichtigen worden door  basisschool de Springschans in een aparte groep opgevangen. Bepaalde activiteiten worden gezamenlijk gedaan. De schoolleiding vindt d

Foto: SchagenFM

Foto: SchagenFM

e aanwezigheid van deze leerlingen een verrijking van de school. Eén van mijn kleindochters zit ook op de Springschans en komt steeds met mooie verhalen thuis. Zij krijgen uit de eerste hand mee dat het bijvoorbeeld in Syrië wel anders gaat dan in Nederland. Namens het college heb ik mijn dank

uitgesproken voor de wijze waarop deze school met de vergunninghouders omgaat. Veel respect.

Clusiuscollege

Ook heb ik met mijn collega Jelle Beemsterboer een bezoek gebracht aan het Clusiuscollege.  Dit college leidt op voor het leven en werken in een groene wereld, zowel op vmbo- als mbo-niveau. Deze school ademt respect, reinheid en gezondheid uit. Als ik daar kom, word ik er altijd door geïnspireerd. De filosofie die team en bestuur uitademen, wordt door iedereen uitgedragen en dat merk je overal aan. Voor de school is van belang dat werkgevers zorgen voor stage- en werkervaringsplaatsen en uiteindelijk voor vaste banen.

WerkgeversServicepunt

De gemeente heeft voor uitkeringsgerechtigden deze werkgevers ook nodig en dus is samenwerking geboden. Hiervoor wordt het WerkgeversServicepunt ingezet.  Het team heeft ook enige ervaring opgedaan met de gemeentelijke wijkteams en dat was niet altijd positief. Contacten zouden stroperig verlopen. Uiteraard heb ik dat gecommuniceerd met de coördinatrice van de wijkteams en zij heeft inmiddels een afspraak gemaakt met als doel lering uit de opmerkingen te trekken.

Huurcontracten sportverenigingen

Met het bestuur van de SportAdviesRaad Schagen heb ik gesproken over de huurcontracten met de sportverenigingen. Nog 9 verenigingen moeten een dergelijk contract ondertekenen. Dat zal naar alle waarschijnlijkheid binnenkort gebeuren en-  waar nodig – zal ook de SportAdviesRaad druk uitoefenen. Op basis van deze huurcontracten zijn de verenigingen een bijdrage verschuldigd in het accommodatiebeleid, dat in december 2015 door de raad is vastgesteld. Voor het overige is het onderhoud in 2016 goed verlopen en zal in het najaar worden doorgenomen welk onderhoud in 2017 zal plaatsvinden.

TrekkertrekWP_20160925_001

Op één zondag moest ik zondag de Trekkertrek- wedstrijd in Burgerbrug openen door een wedstrijd te rijden in een hyper moderne tractor tegen een ervaren tractorrijder, de heer Bijvoet. Ik had geen schijn van kans, maar het was een leuke ervaring. Overigens waan je je in een cockpit van een vliegtuig.


Rugbyveld gerenoveerd

’s Midda2016 rugbygs mocht ik bij rugbyclub Rush het hoofdveld in gebruik laten nemen. Het veld is gerenoveerd in het kader van het nieuwe accommodatiebeleid en het bestuur was daar zeer tevreden over. Het is mooi om te zien dat het zwaar bevochten beleid positieve reacties oplevert.

Gemeentehuis Schagerbrug

Tenslotte kan ik nog melden dat de verkoop van het voormalige gemeentehuis van Zijpe waarschijnlijk voor het eind van het jaar een feit zal zijn en dat er naar alle waarschijnlijkheid een zorgvoorziening in gehuisvest zal worden.

Mochten er op- en of aanmerkingen zijn of wil je mij spreken aarzel dan niet om een afspraak te maken. Ik ben te bereiken op emailadres ben.blonk@schagen.nl

Met vriendelijke groet, Ben Blonk