Door op 7 april 2015

Van de Wethouder…Belevenissen tweede helft januari 2015

Van de wethouder,

Op 17 januari ging ik met echtgenote Betty en kleindochters Dewi en Robine naar de toneeluitvoering Hairspray door de jeugd van Ons Eigen Kring in Schagerbrug. Veel respect voor de regisseur en tal van vrijwillig(st)ers die enkele maanden met deze jeugd in de weer zijn geweest.

 

 

Tegenprestatie in kader Participatiewet

En op  19 januari ontvang ik, na een afstemmingsoverleg met de wethouder van Hollands Kroon Mary van Gent en een overleg met de afdeling Samenleving, het Tweede Kamerlid Sjoerd Potters (VVD).  Sjoerd is nieuwsgierig naar de wijze waarop de gemeente Schagen omgaat met het fenomeen tegenprestatie in het kader van de nieuwe Participatiewet. Ik ben door een journalist van het NRC geciteerd dat in Schagen het niet de bedoeling is dat “de Tegenprestatie” door de strot van uitkeringsgerechtigden wordt geduwd.  Een tegenprestatie wordt gevraagd met als doel uitkeringsgerechtigden uit hun “isolement” te halen en een ritme te laten komen.  Het zijn over het algemeen mensen die een aanzienlijke afstand tot de arbeidsmarkt hebben. Sjoerd Potters was zich aan het oriënteren hoe de verschillende gemeenten met dit nieuwe fenomeen omgaan.  Overigens wordt in Schagen in het kader van NL doet een pilot gestart met uitkeringsgerechtigden. Een aantal wordt opgeroepen om op 20 en 21 maart klussen te doen in het kader van deze actie.

 

Organisatie- ontwikkeling

“s Morgens 20 januari: vergadering van het College van Burgemeester en Wethouders en aansluitend een presentatie van de nieuwe organisatie- ontwikkeling.  Omdat tot en met 2018 1.5 miljoen euro structureel bezuinigd moet zijn op personeel,  is een visie ontwikkeld  hoe dit te bewerkstelligen.

Dit is een enorme uitdaging en vraagt een kritische benadering van nieuwe taken en een efficiëntere werkwijze.

 

Privacy en digitalisering sociaal domein

’s Middags  heb ik een brainstormsessie met Friso Teerink en Hans Westrik over privacy en digitalisering in het sociaal domein. Beiden zijn ervaringsdeskundigen en zij wilden ons laten delen in hun kennis.  Dat is gelukt.

Portefeuillehouders bijeen en overleg met SBOS

Op 21 januari is er een portefeuillehouders overleg Den Helder, Texel, Hollands Kroon en Schagen.  Tijdens deze bijeenkomsten worden ervaringen en ‘tricks en trucs’ uitgewisseld.  Zeer nuttig. Aansluitend een overleg met de voorzitter van de Samenwerkende Bonden Ouderen Schagen (SBOS) over het nieuwe beleid voor de huishoudelijke verzorging. Met de heer Hoekstra uitgebreid gediscussieerd over het voorstel aan de gemeenteraad om het nieuwe beleid vast te stellen. Schoonmaken van het huis is geen gemeentelijke taak meer. Wel de regie voeren over de eigen huishouding. Als men daartoe niet in staat is, moet de gemeente tijdelijk of structureel de helpende hand bieden.  In Schagen wordt het ook nog beleid dat,  als je het schoonhouden niet zelf kunt betalen, er een mogelijkheid is bijzondere bijstand aan te vragen. Voor de bestaande populatie klanten geldt een overgangsregeling tot 1 maart 2016. Nieuwe aanvragen worden beoordeeld op het nieuwe beleid.  De heer Hoekstra is van mening dat de rijks korting op het budget van 8 ton ook op een andere manier opgevangen zou kunnen worden.  Hier verschilde ik met hem van mening. Zo ook de zorgaanbieders en de Wmo-adviesraad, waar ik in het voortraject veel overleg mee heb gevoerd.

Noorderkwartier

’s Middags overleg met de directeur van de sociale werkplaats Noorderkwartier. Hij ontvouwde plannen om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in te schakelen bij een productieproces.  Hij heeft hierover contact met een bedrijf dat landelijk opereert en hij wilde eens polsen hoe ik daar tegenover sta. Ik heb hem aangegeven positief te staan tegenover dit initiatief en hem aangeraden een business-case te maken en voor te leggen aan de Raad van Commissarissen en de aandeelhouders. Wordt vervolgd!

 

’s Avonds fractieoverleg in het gemeentehuis. In een aangename sfeer komen verschillende actuele onderwerpen langs.

 

‘De jeugd werkt’

Op 23 januari ’s ochtends om 7.30 uur een ontbijtsessie in Medemblik.  Het thema was “de Jeugd werkt”. Vooral de benadering van de werkgever om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt  te kunnen plaatsen,  kreeg veel aandacht. In de kop van Noord-Holland willen we dat laten regelen door een ‘uitstroomunit’,  waarin gemeenten en UWV samenwerken.

 

POPbeleid

’s Middags ambtelijk overleg over de wijze waarop de door de gemeenteraad aangenomen motie over het POP-beleid moet worden uitgevoerd. Afgesproken wordt de Kunst- en Culturele Adviesraad Schagen (KCARS) daarbij te betrekken en ook gebruik te maken van het netwerk van Merieke Bredewold.

 

Leerlingenvervoer, dorpshuizen , bibliotheek en jeugdgezondheidszorg

Op 26 januari was er  ambtelijk overleg over de knelpunten in het leerlingenvervoer, het provinciaal accommodatiebeleid voor dorpshuizen en een pré presentatie van Questum over een mogelijk gemeentelijk bibliotheekbeleid. Ik heb ook nog een brainstormsessie bijgewoond over een plan van aanpak voor drugsgebruik.  En ’s avonds een bijeenkomst van de GGD in Hoorn over de plaats van de jeugdgezondheidszorg in het sociaal domein            .

Participatiewet

Op 27 januari was er een bijeenkomst met het College van Burgemeester en Wethouders van Medemblik. Daar werden alle beleidsterreinen doorgenomen en verschillen toegelicht.  Dat was leerzaam.

Terug in Schagen ben ik ambtelijk bijgepraat over de gevolgen voor Hollands Kroon en Schagen van de nieuwe Participatiewet. De uitdaging zit in het plaatsen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Zij zitten nu nog bij de sociale werkplaats Noorderkwartier of ontvangen een uitkering ingevolge de Participatiewet. De gemeentelijke overheid draagt ook de verantwoordelijkheid om te zorgen voor werk voor gedetineerden. Vaak spelen er ook meer problemen (schulden, huisvesting) waardoor het raadzaam is om, voordat de personen gedetineerd worden, contact te onderhouden. Een grote uitdaging dus.

 

Jongeren op gezond gewicht (JOGG)WP_20150310_14_42_44_Pro

In Utrecht was 28 januari een bijeenkomst omtrent het fenomeen Jongeren op Gezond Gewicht (JOGG). Inmiddels hebben 75 gemeenten zich bij JOGG aangesloten en tijdens deze bijeenkomst werden ervaringen uitgewisseld. Duidelijk werd dat zo jong mogelijk moet worden begonnen met gezonde voeding en gezond drinken. Acties bij Kinderdagverblijven en scholen zijn dan ook effectief, omdat ook ouders daarbij betrokken worden.  Gezonde sportkantines en schoolkantines zijn ook zeer succesvol. Wel aardig om te horen dat scholen soms bedragen tot € 80.000,= per jaar incasseren voor de (ongezonde) catering!!

 

Slim samenwerken

’s Avonds was er een bijeenkomst in het gemeentehuis van Hollands Kroon met raadsleden van die gemeente. Thema: ‘slim samenwerken’.  Als voorbeeld is de samenwerking genomen, zoals deze in de Drechtsteden is gerealiseerd. Daar is een Drechtstedenraad werkzaam.  Over het algemeen waren de aanwezigen van mening, dat een ‘Drechtsteden light model’ wel haalbaar zou zijn. Er zou bijvoorbeeld begonnen kunnen worden met het project “De kop werkt” Wordt dus vervolgd.

 

Veldbezoek wijk Groeneweg                                                                                                       

Met wethouder Sigge van der Veek en mevrouw Wiskerke van de wijkvereniging Groeneweg breng ik op 29 januari een veldbezoek aan de wijk Groeneweg.  Ook ambtenaren van de afdeling openbare ruimte lopen mee en noteren de verschillende klachten en problemen. Mevrouw Wiskerke had van tevoren geïnventariseerd wat er zoal leefde en we konden het lijstje aflopen. De bedoeling is dat de meeste zaken binnen enkele weken worden opgelost. Over de andere zaken, die meer tijd nodig hebben, wordt gecommuniceerd.

 

Sociale werkvoorziening                                                                          

Op 30 januari is er een lezing van Cedrics (brancheorganisatie van de sociale werkbedrijven) in Den Haag, over de gevolgen van de nieuwe Participatiewet voor de werknemers van de sociale werkvoorziening. Werkgevers moeten 125.000 banen creëren voor mensen met een arbeidsbeperking. Ook voor Noorderkwartier is dit een behoorlijke opgave.

Ik loop wat achter en zal mijn ervaringen over februari en maart op korte termijn aanleveren.

Met vriendelijke groet,

Ben