3 februari 2017

PvdA Fractieverslag Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK)

Downloaden korte fractieverslag HIER klikken  

Downloaden volledige verslag HIER klikken


 

De volgende onderwerpen zijn van belang geweest in het bestuursjaar 2016:

 • Kwijtschelding
  • kwijtschelding voor AOWers, ondernemers met een bijstandsuitkering voor zelfstandigen (BBZ) en huiseigenaren (die onder water staan): naar aanleiding van moties van en gesteund door de PvdA in 2015 en 2016 is de kwijtscheldingsregeling in een aantal stappen verruimd.
 • Hoogwater Beschermingsprogramma (HWBP)
  • Een heikel punt in de Waddendijk Texel is de versterking ter plaatse van het Nioz (onderzoeksinstituut bij ’t Horntje). Op een totaal van ca. 212 M€ is er nog een financieel tekort van ongeveer 7 M€ om ook de primaire kering bij het Nioz te verplaatsen en binnendijks te kunnen brengen. Overleg met belanghebbende partijen, waaronder de (regionale) gemeenten zal tot een financiële oplossing moeten leiden.
 • Social return
  • amendement op de paragraaf social return van het inkoop- en aanbestedingsbeleid: social return wordt nu als voorwaarde gesteld in plaats van als ‘te onderzoeken mogelijkheid’ bij inkoop en aanbesteding. Hierdoor is social return geen vrijblijvendheid maar kent een inspanningsverplichting. Amendement werd unaniem aangenomen.
 • Overdracht wegen
  • HHNK is intensief bezig met de voorbereiding om het beheer van de wegen over te dragen aan de gemeenten. Het streven is om in ieder geval met de huidige colleges afspraken te maken en die na de gemeenteraadsverkiezingen uit te voeren. De PvdA-fractie steunt uiteraard dit streven aangezien wegenbeheer geen taak is voor het waterschap. In het buitengebied van Schagen zijn rond Petten enkele wegen inmiddels overgedragen. Ook de strandslagen van Den Helder en Schagen zijn in eigendom overgedragen aan die gemeenten. Voor onze fractie is er een koppeling tussen de overdracht van het wegenbeheer en de overname van het beheer stedelijk water.
 • Begroting
  • Voordurend zoeken en vinden we de balans tussen ambities (wat gaan we allemaal doen), schulden (welke kosten worden vooruitgeschoven door te lenen) en belastingopbrengst (hoeveel geld vragen we aan de burgers). Nu is er voor 2017 zelfs ruimte gevonden voor extra inspanningen op een aantal terreinen zoals verduurzaming, zuivering medicijnresten, communicatie/waterbewustzijn. Onze schuldenpositie is verbeterd doordat we minder lenen en langzamerhand meer uit de exploitatie betalen. Tenslotte is het ook nog gelukt om de noodzakelijke belastingopbrengst op hetzelfde niveau te houden als vorig jaar.
  • toezeggingen op verzoeken van de PvdA bij begrotingsbehandeling: behalve verscherpte aandacht voor medicijnresten in afval- en oppervlaktewater, ook microplastics betrekken bij dit punt. Geen-spijt maatregelen zullen genomen worden op het vlak van cultureel erfgoed zolang hiervoor nog geen beleid is vastgesteld.

Kees Stam (heemraad), Fijko van der Laan, Marjan Leijen (fractievoorzitter), Jos Dings en Piet Oudega (steunfractieleden).