Door Hans Heddes op 3 november 2015

“Dit is Schagen en daar zorgen we voor elkaar.”

Algemene beschouwingen 2016 PvdA

Allereerst een reactie op bijlage 3 “voortgang coalitieakkoord 2013-2018”. Het is goed om te constateren dat er overwegend groene smiley´s op de bijlage te zien zijn.

Dat betekent dat een activiteit is afgerond of zodanig is weggezet dat hiermee structureel rekening wordt gehouden. Daarmee is de PvdA, samen met de coalitiepartners, goed op weg om de verkiezingsbeloften uit 2013 inhoud te geven.

We zijn nu halverwege en dan is het handig de balans even op te maken. Er is nog wel wat te doen en een aantal aspecten uit de lijst zullen in deze algemene beschouwing langs komen.

Economisch domein

Tijdens de behandeling van de 1ste tussenrapportage 2015 van juni j.l. is een amendement aangenomen, overigens niet gesteund door de PvdA, waarin hoofdstuk 9 van deze tussenrapportage zijnde `de financiële uitgangspunten voor de begroting 2016´, niet als basis voor de voorliggende begroting mochten dienen.

Onze vraag is daarbij: welke uitgangspunten zijn dan wel genomen? De insteek van het amendement was dat er op dat moment geen juiste informatie beschikbaar was. Onze vraag aan de indieners welke informatie is in september beschikbaar gesamen bouwenkomen om nu wel tot een juist besluit te komen?

Woningbouwprogramma

Uit de speerpunten willen we graag het woningbouwprogramma lichten. De PvdA is al een lange tijd gecharmeerd van het `bouwen in eigen beheer`, oftewel collectief particulier ondernemerschap oftewel Waarland bouwt zelf. Voor 2016 zijn er zeker kansen om hier nu eindelijk eens handen en voeten aan te geven. Waarland roept! Hiermee laat het college ook zien het woningbehoefteonderzoek van de dorpsraad serieus te nemen.

Sociale woningbouw

Speciale aandacht vragen we voor sociale woningbouw. Wooncompagnie is aan het bewegen en wij moeten deze rijdende trein op het spoor van bouwen voor de laagste inkomens zetten.

Industriegebied Lagedijk is gereed voor ontwikkeling, maar er gebeurt nog niet veel. Het is geheel voorzien van allerlei infrastructuur en wat ons betreft mag dit gebied ingezet worden om, al dan niet tijdelijke, woonunits te plaatsen. Hierdoor kan op een snelle manier in een sterk groeiende woningbehoefte worden voorzien.

Duurzaamheid

Duurzaamheid is ook bij bouwen van belang. We zijn dan ook blij dat de € 100.000,- om milieudoelstellingen te halen, terug is op de begroting. Deze kunnen, wat ons betreft, ingezet worden voor stimuleringsmaatregelen op het gebied van energiebesparing in bedrijfsgebouwen. Daar vallen scholen, maar ook onze eigen gebouwen onder.

lepelaar trekkerOok duurzaamheid op landbouwgebied heeft onze volle aandacht. Een belangrijke economische pijler in onze gemeente is de agrarische sector. Door vol in te zetten op gifvrij produceren kan dit gebied ook de volgende eeuw nog de apotheek van Europa genoemd worden.

Fietspad langs N245

Eén van de aspecten van het coalitieakkoord was een vrij liggend fietspad evenwijdig aan de N245. Een verdubbeling van deze weg zal lang op zich laten wachten, maar een fietspad vrijwel rechtstreeks naar Alkmaar zal mensen doen besluiten om meer gebruik te maken van de (elektrische) fiets, waardoor meegewerkt wordt om de milieudoelstellingen te halen. Ook de drukte op de weg neemt hierdoor af. We roepen het college op om, samen met het college van Langedijk, hier werk van te maken.

Sociaal domein

De afgelopen periode heeft in het licht gestaan van afstemming rondom het accommodatiebeleid. Het is goed om te constateren dat ook hierin de kanteling is af te lezen. De tijd van onbeperkt supporten door de Gemeente is voorbij, zelfredzaalogo KC ARSmheid is het doel.

Allerlei mogelijkheden poppen op bij verenigingen om door samenwerking dezelfde kwaliteit te bewerkstelligen als met volledige steun van de Gemeente. De Sport Advies Raad en de Kunst- en Culturele Advies Raad pakken hun rol deskundig op.

Het finale debat over dit onderwerp staat ons nog te wachten, maar wij zijn positief gestemd. Door dit besluit zullen accommodaties langjarig kunnen blijven bestaan en zijn de gemeenschap en de gebruikers medeverantwoordelijk.

Leerlingenvervoer

Zorg heeft de PvdA omtrent het leerlingenvervoer. Elk moment kan de huidige vervoerder de pijp aan Maarten geven en dat speelt al enige tijd. Wat ons betreft komt er een eind aan deze onzekerheid. We kennen de problematiek rondom aanbesteden, maar moeten misschien niet altijd voor een dubbeltje op de eerste rang willen zitten.

Wellicht dat er elders in het land mooie oplossingen gevonden zijn voor dit probleem. Het lijkt ons stug dat het gehele land onder het juk van leerlingenvervoer aan het doormodderen is.

Medemensen met psychische problematiek

Speciale aandacht vraagt de PvdA voor onze medemensen met psychische problematiek. Vanuit GGD en GGZ komt het geluid dat de bemensing van deze specifieke vorm van hulpverlening aan het afkalven is. Hierdoor wordt de druk op de huidige hulpverleners haast onmenselijk groot.

Door bezuinigingen op het jongerenwerk zijn er signalen dat er op sommige locaties geen regie meer is. We vragen het college hier attent op te blijven en met creatieve oplossingen te komen mocht de situatie hierom vragen.

Belangen van mensen onder aan sociale ladder blijven bewaken

De 3 decentralisaties kriZekerheid van goede zorg pvdajgen steeds meer gestalte. De afzonderlijke gemeenten hebben in 2007 met succes de WMO tot zich genomen. Nu als één gemeente ziet de PvdA dat alles in het werk wordt gesteld om de burger die daadwerkelijk afhankelijk is van de gemeente, niet in de kou komt te staan. Wij zullen als partij bij het sociaal domein de belangen van de mensen onder aan de sociale ladder blijven bewaken.

Natuurlijk zal het proces naar meer afhankelijkheid van de omgeving, vrienden, familie en bekenden als invulling van de hulpvraag tijd kosten. Dat is nog niet voor elkaar in 2016. Werkende voort ontstaan vaak de meest creatieve oplossingen met voor de PvdA als groot overkoepelend doel: zorg voor de kwetsbaren.

Burger en bestuur

Communicatie naar de burger blijft een zorgenkindje. Een voorbeeld daarvan is de discussie die is ontstaan na het besluit van de Raad omtrent afvalscheiding. De PvdA is er van overtuigd dat hierin stappen te maken zijn. Willen we ook deze milieutarget halen dan is het zaak onze burgers aan de hand mee te nemen in dit bewustwordingsproces.

Als je jarenlang al je afval gewoon in de grijze bak hebt gedeponeerd, dan duurt het even voordat deze `gewoonte` afgeleerd is. Communicatie is daarbij essentieel, maar ook afvalscheidingswedstrijden onder burgers en bedrijven zijn een optie. Als er wat te winnen valt gaan mensen toch iets verder.

Opvang van asielzoekers in Schagencoa-vlag

Met enige trots heeft de PvdA geconstateerd dat de opvang van asielzoekers in de Spartahal geruisloos is verlopen. Zeker trots op onze burgemeester die als trekker voor de Noordkop niet voor haar en onze verantwoordelijkheid is weggelopen, maar gewoon onderdak heeft aangeboden.

Het doet ons goed, dat in deze tijd van individualisme, hang naar materiële zaken en het lekker shoppen op een koopzondag, er zomaar 500 vrijwilligers klaar staan om mensen die op de vlucht zijn, op alle gebieden bij te staan.

De PvdA is ervan overtuigd dat we straks bij een opvang die wat langduriger is, weer veel vrijwilligers kunnen begroeten. Hoe we dat weten?

Dit is Schagen en daar zorgen we voor elkaar!

Namens de PvdA-fractie, Hans Heddes.

Hans Heddes

Hans Heddes

Mijn naam is Hans Heddes, geboren in 1961 in Haringhuizen. Vanaf 2001 ben ik actief politiek betrokken voor de PvdA. Van 2003 tot 2006 als lid van de gemeenteraad Schagen en vervolgens van 2006 tot 2013 als wethouder voor deze gemeente met de portefeuille Samenlevingszaken. Van 2013 tot 2018 ben ik fractievoorzitter van de partij

Meer over Hans Heddes