10 juni 2015

Interview met Marjan Leijen

PvdA: werk één van de speerpunten in nieuw collegeprogramma Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

‘Eigentijds en innovatief polderen’. Dat is de titel van het nieuwe collegeprogramma van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) voor de periode 2015-2019.

Marjan Leijen, namens de PvdA Algemeen Bestuurslid van het Hoogheemraadschap en één van de marjanleijenonderhandelaars, vertelt over het nieuwe coalitieakkoord dat twee weken geleden is afgesloten.

Allereerst de uitslag van de Waterschapsverkiezingen van 18 maart. Marjan is heel tevreden ‘Ik ben trots op het resultaat. We zijn stabiel gebleven met drie zetels en we blijven ook met een zetel vertegenwoordigd in het Dagelijks Bestuur. Onze heemraad, Kees Stam, zit voor de tweede periode in het het Dagelijks Bestuur, en dat zorgt voor continuïteit in de uitvoering van het beleid”.

De onderhandelingen waren een moeizaam proces. Uiteindelijk heeft de PvdA een aantal resultaten binnengehaald, waar Marjan trots op is. “We hebben een verruiming van het kwijtscheldingsbeleid bereikt. Het geldt nu ook voor AOW-ers en ZZP-ers”.

Bij het HHNK werken zo’n 900 mensen. Daarnaast is het ook indirect een grote werkgever door de aanbesteding van projecten aan regionale bedrijven. De PvdA heeft ervoor gepleit projecten, zoals onderhoud aan de Hondsbossche Zeewering, niet op de lange baan te schuiven, maar te blijven aanbesteden. Op die manier wil zij ervoor zorgen dat de werkgelegenheid in de regio op peil blijft.

‘Wat ik ook zo belangrijk vind, is de paragraaf over Maatschappelijk Verantwoord Handelen’. Hierin staat dat het Hoogheemraadschap zich inspant om mensen met afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te helpen. Het Schap heeft goede contacten met de Sociale Werkvoorziening in Schagen. ‘Het zou mooi zijn als we straks mensen uit deze doelgroep aan het werk hebben in bijvoorbeeld de catering, schoonmaak en ook bij brugbeheer’.

Verder noemt zij de afspraken over het behoud van Cultureel Erfgoed, zoals sluizen, molens en gebouwen. De komende periode moet duidelijk worden of een Stichting het beheer gaat uitvoeren of dat het Hoogheemraadschap dit als overheidsinstantie zelf gaat doen.

Ook over ontwikkelingshulp zijn in het nieuwe programma afspraken gemaakt. Daarnaast heeft de PvdA gepleit voor een eerlijke verdeling van agrarische lasten. Nu wordt een deel afgewenteld op burgers en dat is ten gunste van agrariërs. Er is een slot gekomen op de verhoging van deze lasten.

De verkiezingen voor het HHNK waren deze keer gekoppeld aan de verkiezingen voor de Provinciale Staten. De opkomst was daardoor bijna twee keer zo hoog. Het ‘waterbewustzijn’ is echter nog laag. In de periode naar de volgende verkiezingen komt er meer voorlichting over wat het HHNK doet, o.a. met lespakketten voor scholen. Er is ook een Jeugdbestuurder aangesteld die betrokken wordt bij het bestuur van het Schap.

Inwoners realiseren zich volgens Marjan Leijen nog onvoldoende hoe belangrijk het werk van het Hoogheemraadschap is. Er zijn nooit calamiteiten. ‘Misschien doen we ons werk wel te goed’.