7. ONDERWIJS
Verkiezingsprogramma 2022-2026

7. ONDERWIJS

Goed onderwijs zorgt ervoor dat iedereen gelijke kansen heeft om zich optimaal te ontplooien. 

Daardoor kan iedereen succesvol meedoen in de samenleving. Helaas zijn de kansen niet voor iedereen gelijk; met name laaggeletterdheid speelt hierbijveelal een rol.

De PvdA gunt iedereen voldoende mogelijkheden om zich te laten scholen en ontwikkelen; hiermee onderschrijven we ook de door de VN geformuleerde Rechten van het Kind. Om iedereen, en zeker ook jonge mensen, de mogelijkheid te geven zich te ontwikkelen, is het aanpakken van laaggeletterdheid noodzakelijk.

Daarnaast is het belangrijk dat we goed en voldoende onderwijspersoneel op onze scholen hebben. Hiermee houden we de kwaliteit van het onderwijs op een goed peil. De PvdA vindt dat de gemeente in de randvoorwaardelijke sfeer maatregelen moet treffen om bijvoorbeeld voldoende huisvesting voor onderwijspersoneel beschikbaar te stellen.

We onderkennen het belang van muzikaal onderwijs. De PvdA wil dat graag blijven ondersteunen.

Een goede leeromgeving vraagt ook om een gezond schoolgebouw. De gemeente is verantwoordelijk voor passende onderwijshuisvesting en zal zich moeten blijven inzetten voor gezonde omstandigheden voor onze kinderen tijdens hun schooluren.

Onze keuzes:

➤ Bestrijding van laaggeletterdheid door samenwerking van scholen, voorschoolse opvang, bibliotheken en organisaties zoals Stichting Lezen en Schrijven.

➤ Meer aandacht voor handhaving van de Leerplichtwet, niet om te “straffen” maar met als doel om probleemsituaties te onderkennen en hulp en ondersteuning te bieden.

➤ Het scheppen van goede randvoorwaarden zodat het voor leerkrachten aantrekkelijk wordt om in de gemeente Schagen aan de slag te gaan. Gedacht kan worden aan bemiddelen en/of voorrang geven bij het vinden van huisvesting.

➤ We continueren onze steun voor muziekonderwijs voor kinderen.

➤ We zetten ons in voor gezonde schoolgebouwen.

Deel dit