5. GEZONDHEID EN WELZIJN
Verkiezingsprogramma 2022-2026

5. GEZONDHEID EN WELZIJN

Gezondheid en welzijn zijn bepalende factoren voor menselijk geluk. Dat is niet voor iedereen vanzelfsprekend.

Dementie neemt bijvoorbeeld in omvang steeds meer toe.

Kinderen in ontwrichte gezinnen, mensen met psychische problemen, verslaafden en daklozen dreigen buiten beeld te raken. De verschillen in onze samenleving worden, ook als het om gezondheid en welzijn gaat, groter. De PvdA komt voor deze kwetsbare groepen op.

Preventie door middel van goede voorlichting over een gezonde leefstijl vindt de PvdA van groot belang.

Een van de wettelijke instrumenten waarmee de lokale overheid werkt is de Wet maatschappelijke ondersteuning(WMO). Sinds 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor de uitvoering van deze wetgeving. Echter met de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van WMO is onvoldoende budget meegekomen naar de gemeente.

Hoewel inmiddels extra middelen beschikbaar zijn gekomen, is marktwerking nog steeds aan de orde en speelt geld bij de toedeling van hulp en zorg een belangrijke rol. Deze moeten door de gemeente worden ‘ingekocht’ en dat is niet altijd een garantie voor kwaliteit.

De PvdA vindt dat geld nooit maatgevend mag zijn. Bepalend moet zijn wat iemand nodig heeft. Niet de markt, maar de mens moet centraal staan.

Om de WMO betaalbaar te houden, zou deze weer inkomensafhankelijk moeten zijn. De PvdA blijft zich hiervoor inzetten richting de landelijke politiek.

Onze keuzes:

➤ We zorgen voor een gemeente met een sterke sociale basis voor iedereen. Dat doen we met goed onderwijs, met sportvoorzieningen die voor iedereen toegankelijk zijn en met een groene omgeving die uitnodigt tot actief bewegen.

➤ Dementie neemt onder ouderen steeds meer toe. Daarom vindt de PvdA blijvende aandacht voor dementie een absolute noodzaak, bijvoorbeeld door middel van continue voorlichting op scholen.

➤ Voorkomen is beter dan genezen. Daarom stimuleert de PvdA een gezonde leefstijl. Goede voeding, meer bewegen en voorlichting over de gevaren van alcohol en drugs zijn hierbij van groot belang, waarbij samenwerking tussen partijen als GGD, sportverenigingen en jongerenwerk moet worden gerealiseerd.

➤ Wijkteams zijn dichtbij in de wijken/dorpen georganiseerd, en bieden hulp en ondersteuning aan bepaalde doelgroepen en risicogroepen. De PvdA wil deze wijkteams verder faciliteren en verdere ontwikkeling daarvan stimuleren.

➤ De PvdA wil adequate laagdrempelige hulp en ondersteuning om thuis te kunnen blijven wonen.

Deel dit