2. DUURZAAMHEID
Verkiezingsprogramma 2022-2026

2. DUURZAAMHEID

We voelen de urgentie en het belang van maatregelen voor verduurzaming. Dat moet voor iedereen betaalbaar zijn.

Het klimaatpanel van de VN (het Intergovernmental Panel of Climate Change, IPCC) heeft in augustus 2021 een zorgwekkend rapport gepubliceerd waarin – wederom – wordt gesteld dat wij mensen het milieu in een ongekend tempo hebben veranderd.

Eerdere rapporten van de IPCC waren nog wat voorzichtig. In het laatste rapport worden harde uitspraken gedaan dat het niet meer ter discussie staat dat de menselijke activiteiten leiden tot temperatuurstijging en daarmee extreme klimaatveranderingen teweegbrengen.
De PvdA voelt de urgentie en het belang van maatregelen van verduurzaming. Enerzijds om de klimaatveranderingen zoveel mogelijk te beperken door reductie van broeikasgassen zoals CO2 en anderzijds om onze leefomgeving zoveel mogelijk aan te passen aan de gevolgen van klimaatverandering.

We zijn in de gemeente goed op weg om ons Duurzaamheidsprogramma uit te voeren. De transitie naar duurzame energieopwekking, een versterking van de biodiversiteit en een route naar een circulaire en aardgasvrije samenleving zijn wat de PvdA betreft randvoorwaarden bij de uitvoering van onze gemeentelijke taken.

We vinden het van belang dat de verduurzaming gepaard gaat met voldoende middelen en impulsen. De recente energiearmoede als gevolg van gestegen gasprijzen baart ons zorgen.

Verduurzaming mag de tweedeling in onze samenleving niet vergroten en zal voor iedereen bereikbaar en betaalbaar moeten zijn. Om klimaatneutraal, biodivers en circulair te worden, maken we de volgende keuzes.

Onze keuzes:

➤ We gaan in onze gemeente naar een circulaire economie waar we zo min mogelijk afval produceren en zoveel mogelijk hergebruiken. Daarnaast zetten we in op het zoveel mogelijk scheiden van afval en de introductie van gedifferentieerde tarieven onder het motto “de vervuiler betaalt”.

➤ We plaatsen meer laadpalen voor elektrische voertuigen.

➤ We initiëren en stimuleren energiebesparing en de opwekking van duurzame energie bij onze inwoners en onze bedrijven.

➤ Collectieve energie initiatieven juichen we toe.

➤ Duurzaamheidsleningen worden gecontinueerd en zo nodig uitgebreid.

➤ De daken van onze publieke gebouwen leggen we vol met zonnepanelen en we onderzoeken de mogelijkheid van opwekking van energie uit water (aquathermie).

➤ Bij ieder gemeentelijk project stellen we als voorwaarde dat maatregelen worden genomen om biodiversiteit te behouden en zo mogelijk te versterken.

➤ In samenwerking met het waterschap worden de infrastructuur en de gebouwde omgeving in onze gemeente aangepast met het oog op de te verwachten wateroverlast en droogte als gevolg van klimaatverandering. We stimuleren daarom “ontstening” en “vergroening”.

 

Deel dit