Door Vera van Vuuren op 27 februari 2016

Werkbezoek  PvdA aan GreenPort Noord-Holland Noord

 

Jan Schrijver (raadslid) en Vera van Vuuren (commissielid Ruimte) zijn 19 februari 2016 meegaan met hetraadsleden
werkbezoek dat de PvdA fracties van Tweede Kamer, provinciale staten, Hoogheemraadschap en de gemeenten in Noord-Holland Noord brachten aan Greenport Noord-Holland Noord. Dit was uitstekend georganiseerd  door Rian van Dam, programma manager van de Greenport en voorzitter van het Gewest PvdA.

Maatschap Kreuk AndijkProeftuin Zwaagdijk 1

Als eerste werd een bezoek gebracht aan Maatschap Kreuk in Andijk, een innovatieve tulpenteler op water. Hiermee is een goede oplossing gevonden tegen onkruid, schimmel en luis. Ook wordt er het energiegebruik meer dan gehalveerd. De bollen die nog steeds op het land worden geteeld, kunnen door een teeltwisseling van 1 op de 6, van goede kwaliteit zijn.

Niels Kreuk benadrukte dat door de grote vraag om land , onder andere vanuit de veeteelt , de grondprijzen met 1.000 euro opplanten1per hectare zijn gestegen. Hierdoor wordt het steeds lastiger om extensief te telen. Hij is dan zelf ook geen voorstander van Zonneweides. Er is voldoende dak , ook bij bedrijven en agrariërs  beschikbaar. Maatschap Kreuk produceert zelf 160.000 kW/jaar.

Proeftuin Zwaagdijk

Vervolgens zijn we naar de Proeftuin Zwaagdijk gegaan waar de Tulpenshow werd gehouden.

We werden ontvangen door Andre Hoogendijk, adjunct Directeur van de Koninklijke Algemeene Vereeniging voor Bloembollencultuur (KAVB). Zo’n 70% van de Bloembollensector is lid (1200 leden). Naast een rol in erkenning en naamgeving van de inmiddels 21.000 soorten en toezicht op kwaliteit, houden zij zich flink bezig met het Thema duurzaamheid. Dit staat voor Gewasbescherming, energie, water en reststromen.  Kees Stoop, voorzitter platform duurzaamheid van de KAVB, is hierbij betrokken.

Levende bodem

Belangrijk onderwerp is de levende bodem. De KAVB kent een mooie traditie van regionale studiegroepen. Ook volksgebruiken lijken ook hun nut te hebben. Uit onderzoek blijkt dat het  gebruik van afrikaantjes bepaalde aaltjes tegen kan gaan. Dit kan nog niet breed toegepast worden omdat dat gestuit wordt op regelgeving voor Stpvda3-1ikstof depositie.

Kaderrichtlijn water

De kaderrichtlijn water is verzet naar 2027. De doelstellingen voor 2015 blijken nog lang niet gehaald.

Tweederde van de kwalijke stoffen in het oppervlaktewater komt van erven. Hiervoor wordt nu door het waterschap HHNK een project uitgerold.

Omgevingsgericht ondernemen

Er is meer aandacht voor omgevingsgericht ondernemen.
Daarvoor is er nu een convenant tussen bollentelers, omwonenden en gemeenten. Er komt transparantie door bijvoorbeeld een Whatsapp bericht als er gespoten wordt op het land. Onderzoek van RIVM , naar effect gifspuiten voor omwonenden loopt nog. Bloeiende akkerranden kunnen ook een buffer zijn voor omwonenden.

Subsidie van 5 miljoen voor Greenport

Rian van Dam, Programma manager Greenport, had nieuws te melden. Greenport heeft een omvangrijke Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) subsidie ontvangen.  Het totale project heeft omvang vtulpenan 5 miljoen euro. Het geld komt van de Europese Unie  en de Provincie,in samenwerking met kennis-telers uit verschillende sectoren als bollentelers , fruitteelt en akkerbouw.

“Groener” maken van bestrijdingsmiddelen

Het onderwerp vergroenen van de bestrijdingsmiddelen in biologisch teelt werd toegelicht door Johan Roskam van Bayer. Bayer kijkt ook naar toepassing van “groenere” bestrijdingsmiddelen in de duurzame landbouw. Echter: planteigen stoffen kunnen giftig zijn. Biologisch betekent niet automatisch dat het gezond is.

Duurzame ontwikkeling is een samengaan van de belangen van milieu, welzijn en economie. Er is inmiddels een “Green deal biologisch bestrijdingsmiddelen” gesloten met overheid. Er werd een oproep gedaan aan overheden om duurzaam te gaan inkopen. Biobollen, milieukeur bollen, worden nu nauwelijks gekocht.  Het zou mooi zijn als gemeenten het goede voorbeeld geven en deze bio-bollen gaan aankopen.

Daarnaast is het probleem met de ontwikkeling van biologische gewasbeschermingsmiddelen dat bloembollen een kleine markt zijn, 1 % van het agrarisch areaal . Dan is het economisch minder aantrekkelijk om nieuwe middelen te ontwikkelen dan voor andere agrarische sectoren.

Tulpen op water kweken

Johan Kos, directeur van Proeftuin Zwaagdijk, vertelde over diverse trajecten die worden onderzocht. Zoals tulpen op water kweken met gesloten teelt. Het water blijft dan op de bedrijven, daar vindt de waterzuivering plaats.

Als slot hebben we vele bijzondere soorten tulpen mogen aanschouwen. Voor meer informatie: klik op de onderstaande foto’s voor verslag op de site van GreenPort NHN.
PvdA_3

Vera van Vuuren

Vera van Vuuren

Wie ben je? Mijn naam is Vera van Vuuren. Als baby woonde ik in de Stolpen bij onze opa en oma Roos, hoewel mijn tweelingzus en ik geboren zijn in Australië. We zijn naar Nederland gekomen, omdat onze moeder was overleden bij onze geboorte. Na vele verhuizingen en na meer dan 40 jaar ben ik

Meer over Vera van Vuuren