Door op 11 mei 2015

Van de Wethouder, belevenissen februari/maart 2015

Van de wethouder….

 

 

 

Alcohol en drugsjeud alcohol drugs
Op 18 februari vergadert de stuurgroep ‘Jeugd Alcohol en Drugs’. Met de portefeuillehouders en ambtenaren van de Veiligheidsregio worden de activiteiten doorgenomen die ontplooid worden om jongeren bewust te maken van de gevaren van teveel alcohol & drugs. Er worden digitale cursussen en cursussen op primair en voortgezet onderwijs aangeboden, waarvan de Brijderstichting  de uitvoering verzorgt.

Ook communicatie over dit onderwerp is van groot belang.  De stuurgroep doet goed werk, maar het heeft tijd nodig.

Zorgservice Helpdesk Nederland
Tussen de middag een persmoment met Zorgservice Helpdesk Nederland, die scholing geeft aan 20 personen met een bijstandsuitkering en hen waarschijnlijk ook een baan zal bezorgen.

GGDlogo ggd nhn
s ‘Middags vergadert het algemeen bestuur van de GGD NHN. Dit is de laatste vergadering in het gemeentehuis van Schagen, omdat het nieuwe onderkomen in Alkmaar gereed is.

Jongeren met problemen
’s Avonds ga ik naar het Open huis van het Cliëntenplatform Zorg in Haarlem. Daar wordt mij nog eens duidelijk dat er heel wat jongeren tussen wal en schip (dreigen te) vallen. Goede ambulante en intramurale opvang is van groot belang.  Een integrale aanpak, schuldhulpverlening, verslavingszorg, huisvesting en re-integratie, zijn nodig om de kwaliteit van leven van deze jongeren te verbeteren en te voorkomen dat zij de maatschappij veel geld kosten.

Oudesluis
Op 19 februari is er overleg met de dorpsraad Oudesluis over het subsidiëren van de Jeugd- en sportpromotie in dat dorp.  Hierdoor wordt de jeugd gestimuleerd te gaan sporten.  De activiteit valt niet 1 op 1 onder de nieuwe subsidieverordening., maar in overleg wordt afgesproken de activiteit alsnog onder de subsidieverordening te brengen.

Leger des Heilslegerdesheilsschild-1200
’s Middags komt de directeur van het Leger des Heils, de heer Evert Pater, op bezoek om te praten over jeugdzorgproblematiek.  Het Leger des Heils heeft ook een taak in de opvang en het is goed om te horen wat zij zoal voor Schagen kunnen betekenen.

Tegenprestatie uitkeringsgerechtigden
Op 23 februari heb ik  ’s ochtends een bijeenkomst bijgewoond waarvoor personen met een gemeentelijke uitkering zijn uitgenodigd, om deel te nemen aan de actie “NL doet”. Er zijn 5 klussen geselecteerd waaraan gewerkt kan worden.  De opkomst was zeer gering: er waren 98 mensen uitgenodigd waarvan er 8 zijn komen opdagen. Teleurstellend dus. Per 1 januari zijn uitkeringsgerechtigden verplicht deel  een tegenprestatie te leveren en deze actie was als experiment bedoeld. Dit betekent dat een andere aanpak met wat meer dwang gekozen zal moeten worden.

Daarna overleg ik met wethouder van Gent van Hollands Kroon en aansluitend over de campagne “Met elkaar meer voor elkaar”.

Bibliotheekwerk
Hierna overleg ik met Rens Capon, de voorzitter van JESS, over het bibliotheekwerk. Zijn boodschap is dat het zonde zou zijn het bibliotheekwerk te laten aan een commercieel bedrijf.  Afgesproken, dat ik ook dit element zal meenemen bij de afweging over de keuze tussen het commerciële Questum en Kopgroep bibliotheken. Ik wil eerst het advies van de Kunst en Culturele Adviesraad Schagen (KCARS) afwachten.

Zijper museumlogo zijpe
Dan is er overleg met het bestuur van het Zijper museum over de vraag of het nog geïnteresseerd is in het plan van een projectontwikkelaar om het museum in het hoofdgebouw van het voormalige gemeentehuis onder te brengen. Een en ander in relatie tot woningbouw op de rest van het perceel.  Het bestuur geeft te kennen dat zij niet geïnteresseerd is en nu full speed aan de gang gaat met de huisvesting in de oostvleugel van het voormalige gemeentehuis.

Wijkteam
Voorafgaand aan de collegevergadering 24 februari wonen de burgemeester en ik een vergadering bij van het wijkteam. Dit is om een gevoel te krijgen bij de complexe problematieken waarmee de wijkteams worden geconfronteerd. Dat is vaak heftig en moeilijk om de juiste aanpak te kiezen. Wel mooi om te zien met welk enthousiasme het team aan het werk is. Ik hoop dat dit zo blijft.

Overleg Sociaal Domein
Op 25 februari  is er Regionaal Portefeuillehouders overleg  Sociaal Domein in het gemeentehuis van Hollands Kroon.  Er vindt afstemming plaats tussen de gemeenten op verschillende beleidsonderdelen en er wordt relevante informatie uitgewisseld. Aansluitend worden wethouder van Gent en ik door Joki Harms rondgeleid bij de Centrale Ondersteuning Wijkteams en Werk en Inkomen (COWWI). Het COWWI is gehuisvest in het voormalige ISD gebouw aan het Westerpark in Schagen.

Accommodatiebeleid
Daarna krijg ik de laatste stand van zaken over het accommodatiebeleid te horen van projectleider Karin van der Arend.  De benodigde informatie is wel zo’n beetje beschikbaar en het moment breekt aan om deze informatie te delen met raadsleden en de adviesraden. Daarna zal het college met een voorstel moeten komen.

Noorderkwartierlogo-noorderkwartier
’s Ochtends vindt op 26 februari een bijeenkomst plaats met de raadsleden Willem v.d. Sande en Kees Veenvliet bij Noorderkwartier. Ook de directeur Jan van Hooff en de secretaris van de gemeenschappelijke regeling Jan de Moel zijn aanwezig.

Deze raadsleden zijn ‘ambassadeur’ voor de commissie Samenleving bij deze verbonden partij. De heer van Hooff geeft een uitgebreide toelichting op het bedrijf en de onzekerheden in de toekomst. Daarna wordt de vergadering van het dagelijks  en algemeen bestuur besproken. De raadsleden zullen van hun bevindingen verslag doen in de commissie Samenleving. Het doel is om de betrokkenheid van commissie- en raadsleden bij de verbonden partijen te bevorderen.

Dierenopvang
’s Middags samen met de burgemeester naar het Dierenopvangcentrum Schagen e.o. Bij dit centrum zijn veel vrijwillig(st)ers betrokken en we worden heel leuk ontvangen. Hun liefde voor dieren spat er af.  De gemeenten Hollands Kroon en Schagen subsidiëren dit centrum. Er is overleg gaande tussen Den Helder, Schagen en Hollands Kroon of er in één van de drie gemeenten 1 centrale opvang moet komen. Dit overleg is al jaren gaande en het wordt tijd dat er eens een keer een knoop wordt doorgehakt.

Hardloopwedstrijd Den Helder – Schagen
Op 1 maart is de prijsuitreiking van de hardloopwedstrijd Den Helder-  Schagen.  Wethouder Dirk Pastoor van Den Helder en ik hebben samen de bekers uitgereikt.  De 20eeditie van deze 25 km loop was weer een groot succes en complimenten aan alle vrijwillig(st)ers die dit weer mogelijk hebben gemaakt.

Loco burgemeester
In het weekend Piketdienst als loco burgemeester. Gelukkig geen bijzonderheden.

Schager UitdagingLogo_Schager_uitdaging
Tijdens de Openbare vergadering van de raadscommissie Samenleving op 3 maart wordt door Sandra Smit- Korse een presentatie gegeven over de Schager uitdaging.  Er worden matches gemaakt tussen verenigingen en bedrijfsleven. Jammer dat de projectleidster ons gaat verlaten. Zij was èn enthousiast èn ervaren in het benaderen van bedrijfsleven.  Voor haar opvolger ligt de lat nu hoog.

Begeleidingsgroep Sociaal Domein

Hans Kröger doet verslag van de begeleidingsgroep Sociaal Domein.  De groep is tevreden over de transparantie die wordt betracht  en de werkwijze van de wijkteams tot op heden.

Rekenen
Op 5 maart is er vooroverleg over het overhandigen van het boek “Rekenboek samenvatting” bij boekhandel Plukker op 13 april a.s.. Schrijver Benito Kaarsbaan heeft rekenen op een geheel andere manier benaderd en het boek is zowel geschikt voor leerkrachten als ouders.

WP_20150305_10_41_26_ProJubileumkrant Sportfondsen Schagen
Daarna wordt door teamleider Sandra van der Vaart de jubileumkrant van Sportfondsen Schagen uitgereikt aan wethouder van Gent van Hollands Kroon en aan mij. In de krant staat ook een advertentie van ‘Meedoen in de Noordkop’.  Degenen die daaraan meedoen mogen ook 11 keer vrij zwemmen in de buitenbaden.

Herstructurering HVC
De vergadering van de ‘klankbordgroep financiële herstructurering HVC’ is op 6 maart.  Ik vervang daar de portefeuillehouder Sigge van der Veek. HVC beraadt zich op haar kerntaken en bereidt zich voor op de toekomst. In dat kader wordt door deze klankbordgroep een visie opgesteld die medio 2015 in de aandeelhoudersvergadering zal worden gepresenteerd.

Crematie Ed Molenaar
Ed Molenaar
’s Middags is de crematie van Ed Molenaar. Buitengewoon triest.  Afgelopen zondag vertelde Marc Moussault mij het nieuws van zijn overlijden bij het sportevenement op de markt. Ik geloofde het eerst niet omdat ik hem nog niet zo lang geleden gesproken had over zijn ziekte. Hij sprak daar zeer optimistisch over.  Een aimabel en trouw PvdA lid, actief bestuurslid en uitstekende penningmeester  is ons ontvallen.  Hij was degene die na overleg met Bertie van Mourik mijn blogs op de site plaatste.

Zwembad De Wiel    

Foto: Sportfondsen

Foto: Sportfondsen


Heropening van zwembad De Wiel op 8 maart. Het zwembad bestaat 40 jaar en vandaar dat er 8 dagen feest wordt gevierd. Ik heb regelmatig overleg met Roel Koops, de manager van Sportfondsen, en ik heb een hoge pet van hem op. Behalve dat hij goed met mensen om kan gaan bezit hij ook veel inhoudelijke kennis: een vakman dus.  Na mijn heropeningshandeling konden de festiviteiten beginnen. Leuk!

Sociaal domeintobias hendriks
Op 9 maart heb ik een gesprek met Tobias Hendriks van BMC. Tobias heeft vorig jaar een masterscriptie gemaakt over de ontwikkelingen in het sociaal domein. In dat kader heeft hij ook mij geïnterviewd. We hebben nog eens ervaringen uitgewisseld over de transformatie die nu aan de gang is.

Stuurgroep Jeugd en Veiligheid
’s Middags vergaderde de ’stuurgroep Jeugd en Veiligheid’ in Hoorn, onder andere over de stand van zaken over ‘Veilig Thuis’. Dit is de organisatie van de GGD die zich bezig houdt met huiselijk geweld en kindermishandeling.  De organisatie is aardig op de rit, er dreigt alleen een wachtlijst bij kindermishandelingszaken.  Daarom wordt er extra capaciteit toegevoegd. De stuurgroep blijft in 2015 nog bestaan, maar met een lagere vergaderfrequentie.

Gezonde schoolkantine
Na de raadsvergadering van 10 maart ben ik  afgereisd naar Bergen, waar ik het Clusiuscollege een schaal moest overhandigen. Die had zij verdiend met de gezonde school- kantine. Ik ben natuurlijk trots dat het Clusiuscollege hier zoveel aandacht aan besteedt en teleurgesteld dat er maar één school was/ is in Schagen die de toets der kritiek kon doorstaan.  Er is afgesproken dat ik op korte termijn de schoolkantine een keer kom bekijken.

Schager Uitdaging
’s Avonds een bijeenkomst bij Bejozaden over de Schager Uitdaging.  Zowel verenigingen als bedrijfsleven zijn aanwezig en worden door Sandra bijgepraat over het doel. Er is veel belangstelling en de eerste ‘matches’ worden gemaakt..

Sociaal domein
11 maart: ’s Ochtends overleg in Hollands Kroon over het sociaal domein en de laatste ontwikkelingen. Daarna naar Middenmeer om een tiental personen een bloemetje te brengen, omdat zij met succes de cursus bij Zorgservice Helpdesk Nederland doorlopen hebben.  Deze uitkeringsgerechtigden kunnen nu aan de slag om ‘domotica’ aan de man te brengen.  De domotica is bedoeld om mensen langer zelfstandig thuis te kunnen laten wonen.

JOGG
WP_20150310_14_42_44_Pro’s Middags komt Jaap de Graaf van Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG) een verhandeling houden over de publiek private samenwerking.  Deze samenwerking is essentieel bij het JOGG concept. Naast  wethouder André Groot (economische zaken) waren ook de betrokken ambtenaren aanwezig.  De wijze waarop dit opgepakt moet worden zit nu tussen de oren.

Accommodatiebeleid en welzijnsbeleid
’s Ochtends 12 maart heb ik overleg over de laatste stand van zaken van het accommodatiebeleid en ’s middags ga ik naar het Friese Achtkarspelen, naar het  congres ‘It giet oan’ van het Landelijk Contact Gemeentelijke Welzijnsbeleid. Het congres staat in het teken van de transformatie in het sociaal domein.  Ik heb kennis kunnen nemen van een kleinschalig dorpsondersteuningspunt.  Zeer inspirerend en het bewijs dat het bevorderen van de sociale cohesie tot grote dingen kan leiden.

Nazorg gedetineerden
Op 13 maart in Hoorn de conferentie ‘Nazorg’ bijgewoond.  De nazorg heeft betrekking op gedetineerden.  Er werden een aantal re-integratie casussen getoond door ervaringsdeskundigen. De boodschap was dat de re-integratie al moet beginnen voordat iemand gedetineerd is.  De problemen zijn: huisvesting, schulden, verslaving en geen werk. Afgesproken is dat alle gemeenten aan de slag gaan en over een half jaar de behaalde resultaten delen. Dit werd teruggekoppeld naar de organisatie met het verzoek dit op te pakken.

Rekenboek
’s Avonds was de uitreiking van het ’Rekenboek’ aan Benito Kaarsbaan bij boekhandel Plukker. Ook Gerrit Westerink en Hans Heddes waren bij de uitreiking aanwezig. Beiden hebben Benito in de klas gehad. Leuke belangstelling en een geanimeerd achterafje.

Met vriendelijke groet,

Ben.