Door op 6 mei 2013

Van de wethouder………..

Inmiddels ben ik al weer bijna drie maanden als wethouder Samenleving werkzaam voor de gemeente Schagen. Hoewel er inhoudelijk niet zoveel veranderd is, ik heb immers ongeveer dezelfde portefeuille als in Zijpe, is de bekendheid met alles wat er in de voormalige gemeenten Schagen en Harenkarspel speelt beperkt.

De samenwerking in het college en met het ambtelijk apparaat voelt goed.  Het feit dat de afdeling Samenleving ook in Schagen is gehuisvest is voor mij wel een voordeel.  Ook  de eerste vergaderingen van de raadscommissie Samenleving verliepen prettig.

Twee grote klussen houden mij bijna dagelijks bezig te weten het sociaal domein en het harmoniseren van het accommodatie- en subsidiebeleid.

Sociaal domein

Voor wat betreft het sociaal domein zijn de colleges van burgemeester en wethouders van Den Helder, Hollands Kroon, Schagen en Texel dinsdag 19 maart jl in een gezamenlijke vergadering voorzien van informatie en aansluitend is de concept visie vastgesteld. Deze visie waarin op hoofdlijnen wordt aangegeven hoe met de jeugdzorg, begeleiding van zorgbehoevenden en de invoering van de Participatiewet (voorheen Wet Werk en bijstand) wordt omgegaan wordt nu zes weken ter inzage gelegd. Daarop kan door een ieder gereageerd worden, zo ook door de Wmo-adviesraad, waarna het eventueel aangepaste concept aan de gemeenteraad wordt voorgelegd. De rode draad in de visie is dat uitgegaan wordt van “zelfredzaamheid” en een aanpak op dorps- en wijkniveau. Na vaststelling zal er een uitvoeringsprogramma gemaakt moeten worden waarin de visie concreet vertaald wordt naar dorps- en wijkniveau met daarbij een financiële paragraaf.  Dit proces vergt een enorme cultuurverandering.  Waren we gewend ons steeds individualistischer te gedragen, zullen we nu meer om moeten zien naar anderen en proberen een zorgzame samenleving te creëren. Dit is een uitdaging. Ik zal hier de komende jaren regelmatig verslag van doen.

Accommodatie- en subsidiebeleid

Ook het harmoniseren van en het bezuinigen op het accommodatie- en subsidie beleid wordt het komend jaar een uitdaging. Momenteel wordt een Plan van Aanpak opgesteld dat door de gemeenteraad moet worden vastgesteld. Ook moet door de gemeenteraad worden vastgesteld  welke taakstellende bezuiniging in dit beleid moet worden doorgevoerd.  Eerst dus inzichtelijk maken wat de verschillen tussen de drie gemeenten waren en vervolgens op basis van de door de gemeenteraad vastgesteld kaders het nieuwe beleid voeren en vervolgens alle betrokkenen daarmee confronteren. Een niet te onderschatten klus dus!

Burgerparticipatie

De gemeenteraad en college beraden zich over de wijze waarop de burgerparticipatie in de nieuwe gemeente ingevuld moet worden. Op 27 maart as. is de eerste bijeenkomst waarin over dit onderwerp wordt gesproken. Voor 21 dorpen en 4 wijken een onderwerp van belang en voor gemeenteraad en college belangrijk om de juiste keuze te maken.

“Kop op de Kaart”

Donderdag 21 maart jl zijn gemeenteraads-, collegeleden, leden van provinciale en gedeputeerde staten naar Texel geweest om met elkaar te overleggen hoe de sociaal- economische en ecologische ontwikkeling in de Kop van NH er moet uitzien.  Geschetst is de ontwikkeling van de Agriboard, Energyboard, Holland Health en Leisureboard.  Als u googelt op “Kop op de Kaart” komt u de beschrijving van dit project tegen.  Er zijn tal van acties bedacht voor de verschillende onderdelen en nu is het zaak daarvoor de benodigde middelen te vinden. Duidelijk is dat ook de gemeente een substantiële bijdrage moet leveren.

Komende gemeenteraadsvergadering

Dinsdag 26 maart as. is de gemeenteraadsvergadering waarin o.a. aan de orde komen de overdracht van het beheer van de zwembaden in Dirkshorn en Warmenhuizen aan Sportfondsen en Garantstelling lening tennisvereniging Oudesluis. De vergadering begint om 19.30 uur en wordt gehouden in het gemeentehuis van Schagen.

Mocht u vragen hebben of mij willen spreken. Aarzel niet en neem contact met mij op (BenBlonk@quicknet.nl).

 

Met vriendelijke groet,

Ben Blonk