Door op 28 april 2016

Van de Wethouder…Vluchtelingen, Basisschool, Huishoudelijke Verzorging en Dorpshuizen

Vluchtelingen in Huis ter Duin

De afgelopen maand stond onder andere in het teken van de opvang van 225 vergunninghouders in Huis ter Duin in Petten.  Ik heb gesprekken gevoerd met sportverenigingen, Dorpsraad, Dorps OntmoetingsPunt, Rode Kruis, Vluchtelingenwerk en ‘Wonen plus welzijn’ met het verzoek of zij- indien nodig- bereid zijn een steentje bij te dragen aan de integratie van deze vluchtelingen. De reacties waren bijzonder positief.  Ook met de directie van de basisschool de Springschans in Petten, de kinderdagopvanginstelling de Pettenvlet en met het voortgezet onderwijs, Schol

Foto: SchagenFM

Foto: SchagenFM

en aan Zee, in Den Helder heb ik gesprekken gevoerd.

Verwacht wordt dat er ongeveer 20 jongeren zullen komen in de leeftijd 4 t/m 12 en 17 jongeren in de leeftijd 13 t/m 18.  De kinderen van 4 en 5 jaar oud zullen direct in de groepen 1 en 2 worden geplaatst, de kinderen van 6 t/m 12 zullen opgevangen worden in een lokaal van de Pettenvlet met als doel in sneltreinvaart het Nederlands onder de knie te krijgen, waarna zij in de reguliere groepen op school in zullen stromen.

Zolang ze apart worden opgevangen zullen zij wel bepaalde activiteiten gezamenlijk met de school doen om het integratieproces te versnellen.

De kinderen die 12 jaar en ouder zijn zullen worden opgevangen in Den Helder. Scholen aan zee heeft al veel ervaring opgedaan met vergunninghouders. Dit in tegenstelling tot het Regiuscollege in Schagen. Vandaar dat deze keuze is gemaakt.

De informatieavond voor de Pettemers op 13 april is goed bezocht en op vele vragen kon een antwoord worden gegeven. De verwachting is dat de eerste vergunninghouders in de derde week van mei hun intrek in Huis ter Duin zullen nemen.

Huishoudelijke verzorging

De beleidswijzigingen in de huishoudelijke verzorging hebben in deze maand ook veel stof doen opwaaien. FNV en SP hebben zich verenigd en zijn op oorlogspad. Ik begrijp dat ze zich zorgen maken over mensen die echt zorg nodig hebben en dat niet krijgen. Die zorgen ken ik namelijk ook en daarom zeg ik overal dat er geen mensen tussen wal en schip moeten raken. Als dat het geval is kunnen ze bij mij terecht.

Het feit dat TSN failliet is gegaan vind ik natuurlijk ook vervelend, maar daarvoor voel ik mij niet verantwoordelijk. Deze zorgaanbieder heeft in de afgelopen jaren niets anders gedaan dan de schoonmaakhulp van anderen overnemen en dat blijkt achteraf niet rendabel. Bij alle andere zorgaanbieders kan het wel uit.

HH2

Behalve schoonmaakhulp bood TSN ook de complexere huishoudelijke verzorging aan (HHV2). In Schagen betreft dit 90 families en met ingang van 25 april wordt die zorg door andere aanbieders geboden, zoals Buurtzorg, Altijd Zorg Aanwezig en Samen.  Deze aanbieders nemen ook het personeel over. In Schagen is nu het beleid, dat als je niet in staat bent zelf of met behulp van anderen de regie over het huishouden te voeren, dan ontvang je de noodzakelijke zorg (HHV2).

Bijzondere bijstand

Als je het wel zelf kan regelen, maar niet kunt betalen, kan men bijzondere bijstand aan vragen.  Iemand komt daarvoor in aanmerking, bij een inkomen dat niet meer dan 130% van de Bijstandsnorm bedraagt. Het maximum uurtarief dat wordt gehanteerd  is € 21,– en daarvan moet zelf € 2.50 worden betaald.

Vermogenstoets

Er is ook een vermogenstoets op basis van de belastingnormen. De waarde van de eigen woning wordt daarbij buiten beschouwing gelaten.  Kortom: een beleid waarbij er van uitgegaan wordt dat de sterkste schouders de zwaarste lasten betalen. Dus ondanks de forse bezuinigingen (40%) blijft er een goede voorziening in stand.

Bij de Centrale Raad van beroep loopt nog een rechtszaak tegen de gemeente Boxtel en op 18 mei a.s. wordt de uitspraak verwacht en dan kan met zekerheid gesteld worden of het Schager beleid houdbaar is. De bezwaarschriftencommissie van de gemeente heeft de eerste bezwaarschriften behandeld en die zijn ongegrond verklaard.

Wordt vervolgd.

De Gelukkige Dolfijntjes2016 logogelukkigedolfijntjes

Samen met de burgemeester heb ik een bezoek gebracht aan het Kinder- plus dagcentrum De Gelukkige Dolfijntjes.  Dit centrum is gehuisvest tegenover de huisartsenpost in Schagen. Het centrum biedt (medische) dagbesteding aan kinderen met een beperking van 2 tot 19 jaar.  Wij waren behoorlijk onder de indruk van deze vorm van opvang en vooral ook van de liefdevolle begeleiding.  Wat is dit zwaar werk!

Sportfondsen

Sportfondsen beheert voor de gemeente zwembaden, sporthallen en een sportzaal. Zeer recent hebben zij de Harenkarspelhal in Tuitjenhorn in beheer gekregen en ook de sportzaal De Groet in Stroet. Dit doen zij tot volle tevredenheid. Eens in de vier jaar moet het beheer Europees worden aanbesteed. Dat is jammer, vooral als partijen tevreden met elkaar zijn.  Sportfondsen denkt dat Europese aanbesteding vermeden kan worden en daar wordt nu onderzoek naar gedaan.

Ex-gedetineerden

Nazorg aan ex- gedetineerden is ook een actueel onderwerp. Behalve dat gedetineerden terecht hun straf uitzitten, is het wel van belang dat zij bij terugkeer in de maatschappij een reële kans krijgen om zelfstandig te functioneren. Onderwerpen als: werk, woonruimte en schulden moeten tijdig worden opgepakt om recidive te voorkomen. Onze wijkteams spelen hierin een belangrijke rol.

NL- DoetSAM_0040

Het volledige college heeft bij Midgard te Tuitjenhorn in het kader van NL doet op het aangegeven adres de woonkamer en gang gewit. Van alle kanten was er belangstelling en de bewoners vonden het ook tof.  Goed om ook weer eens te horen hoeveel vrijwillig(st)ers er wel niet in de weer zijn om de bewoners een fijne dagbesteding te bezorgen. Respect!

Lokale omroep

De Lokale omroepen worden op termijn anders georganiseerd. De bedoeling is, dat het professioneler wordt, maar ook dat er meer wordt samengewerkt. Op termijn zullen Texel, Hollands Kroon, Den Helder en Schagen intensiever moeten samenwerken om te kunnen blijven bestaan. Vandaar dat ik op verzoek van Schagen FM het initiatief heb genomen partijen bij elkaar te roepen. De Organisatie van Lokale Omroepen in Nederland (OLON) heeft geprobeerd partijen te overtuigen van de noodzaak samen te werken. De vier gemeenten zullen zich beraden over hun (financiële)rol in deze. Wordt vervolgd.

Kopgroep Bibliotheken

De Kopgroep Bibliotheken heeft haar visie op papier gezet en hierin krijgt de schoolbibliotheek een belangrijke rol. Voor Schagen geldt, dat er 4 ton moet worden bezuinigd en deze wordt gevonden door een andere werkwijze, de afschaffing van de jeugdbussen en het meer inschakelen van vrijwillig(st)ers. De visie zal op korte termijn door de betrokken colleges worden behandeld.

Prijsuitreikingen

Ik heb o.a. de prijsuitreiking gedaan van:WP_20160323_002

. het 38e JB Bregmantournooi (Biljarten)

. het schoolvoetbal

. de wegwedstijd Den Helder-Schagen.

Andere activiteiten

Ik heb koekjes gekocht, gebakken door leerlingen van het Regiuscollege. De opbrengst is voor Peru (schoon drinkwater sloppenwijken), de nieuwe openbare basisschool  de Brug in St Maartensbrug geopend, de nieuwe bus voor de woongroep Samen (Hollands Kroon en Schagen) overgedragen aan de directeur Hans Groenendijk en de Rode Kruisbus in gebruik  genomen ( te huur voor € 40,= per dag + kosten benzine).

Dorpshuizen2016 dorpshuizen poster

De laatste tijd ben ik ook intensief betrokken bij de dorpshuizen. Samen met Langedijk en Alkmaar  zijn we- met provinciale ondersteuning- aan het onderzoeken welke mogelijkheden er zijn voor dorpshuizen, om extra inkomsten te genereren. Ook wordt met de dorpshuizen gesproken over de planning van vervangingsinvesteringen, waarvoor de gemeente 1/3 tot een maximum van € 40.000,= per jaar voor zijn rekening neemt.

Dit was weer een greep uit mijn activiteiten in de afgelopen periode. Wil je reageren dan kan dat uiteraard per mail ben.blonk@schagen.nl of 0224-210505. Ook kun je op dit telefoonnummer een afspraak met mij maken.