Door op 6 februari 2015

Van de wethouder…Belevenissen in januari 2015

Wijkteams aan het werk
Vrijdag 2 januari weer begonnen. Collegevoorstellen doorgenomen en mails gelezen. Was voor de wijkteams ook spannend, omdat dit de ‘eerste dag’ was. Er zijn 50 telefoontjes binnengekomen van geheel verschillende aard. Aan het eind van de middag geëvalueerd.

Nieuwjaarsbijeenkomsten
Op 5 januari om 8.30 uur de nieuwjaarsbijeenkomst met het personeel van de wijkteams en het COWWI. Mijn indruk was dat daar een enthousiaste menigte stond te popelen om aan de slag te gaan. ’s Middags de nieuwjaarsbijeenkomst voor al het gemeentelijk personeel in het gemeentehuis in Tuitjenhorn. Toespraken van de burgemeester en de gemeentesecretaris. De gemeentesecretaris ging in op de bezuinigingen, die op het personeel moet plaatsvinden. Oplopend tot 1.5 miljoen euro in 2018. Structureel. Dit moet door middel van efficiency en natuurlijk verloop worden opgevangen. Het betreffen zo’n 30 fte’s. Dat is een uitdaging!

Schoolplein Petten
Samen met wethouder van der Veek op 6 januari naar de openbare basisschool de Springschans te Petten. Daar werden de plannen gepresenteerd voor het nieuwe openbare schoolplein. Er wordt in de plannen ook gerekend op materiaal dat in de omgeving aanwezig is, bijvoorbeeld de blauwe bollen op het plein en de lantaarnpalen die daar staan. Deze zullen niet meer terugkeren op het nieuwe plein. Gevraagd wordt aan te geven wat er van de gemeente wordt verwacht. Ook zijn er plannen om de Schoolstraat te reconstrueren en wellicht dat de plannen integraal kunnen worden uitgevoerd. Wordt vervolgd.
Schoolplein-petten

Accomodatiebeleid
’s Avonds overleg met de Sport- en Adviesraad, Kunst- en Culturele Adviesraad en Wmo adviesraad over het proces om te komen tot een accommodatiebeleid. Het voorstel om de adviesraden intensief te betrekken bij het proces wordt ondersteund. Nu zal eerst in beeld gebracht worden onder welke voorwaarden accommodaties aan verenigingen kunnen worden overgedragen. Hiervoor zullen met alle verenigingen gesprekken worden gevoerd. Eind 2015 moet er door de gemeenteraad een invoeringsprogramma worden vastgesteld.

Opvang dieren
Op 7 januari overleg met mijn collega’s uit Den Helder en Hollands Kroon over ‘Dieren welzijn’ in zijn algemeenheid en de opvang van dieren in het bijzonder. Afgesproken wordt om de betrokken ambtenaren de opdracht te geven na te gaan op welke wijze er efficiënt samengewerkt kan worden en of volstaan zou kunnen worden met één opvangaccommodatie. Uiteraard moet daar ook een financiële onderbouwing bij.
Dierenopvang-schagen

JOGG
Vandaag, 8 januari : diverse overleggen over de Huishoudelijke verzorging en de voortgang bij het project Jongeren op gezond gewicht (JOGG). Dankzij de zorgverzekeraar VGZ die een bijdrage van € 5.000,- heeft toegezegd kan het onderwijs intensief betrokken worden bij de plannen.
Jogg

Karavaan
Op 9 januari een overleg over het stop zetten van de subsidie aan de Karavaan. De Karavaan had nog gerekend op een financiële bijdrage van €21.000,=. Dit ondanks het feit dat er voor 2015 geen bijdrage is aangevraagd en de gemeente in 2013 al heeft laten weten dat geen budgetsubsidie meer wordt verstrekt. Het is begrijpelijk dat de Karavaan niet blij is met het besluit. Overigens ik ook niet.
Karavaan

Integraal Kind Centrum
Een gesprek met de directeur van Sarkon (bijzonder onderwijsinstelling) over het fenomeen Integraal Kind Centrum (IKC) vond plaats op 12 januari. Doel: op basis van een pedagogische en educatieve visie onderwijs aanbieden van 0 tot en met 12 jaar. Gewerkt wordt aan een pilot in de Waldervaart. Prima initiatief waaraan ik graag meewerk. Een win win situatie voor kinderen en hun ouders!

Wmo- adviesraad
Op 13 januari: een gesprek met de Wmo adviesraad over het uitgebrachte advies in zake het voorstel aan de gemeenteraad om het beleid mbt huishoudelijke verzorging aan te passen. De Wmo adviesraad heeft voornamelijk bezwaar tegen de hoogte van de vermogensgrens die wordt gehanteerd. Deze grens wordt ook toegepast bij bijzondere bijstand. Hun voorkeur ging uit naar de grens die de Belastingdienst hanteert. Ik zeg toe wel iets voor het voorstel te voelen en dat het college daar ’s ochtends zich ook positief over heeft uitgelaten. Afgesproken wordt dit schriftelijk vast te leggen,wat inmiddels is gebeurd. De Wmo adviesraad heeft nu een positief advies afgegeven. ’s Avonds vergadert de commissie Samenleving. Veel discussie over de raadsvoorstellen Zijper museum en beleid huishoudelijke verzorging. Er tekent zich wel een meerderheid af voor beide voorstellen. Duidelijk werd in de discussie wel dat de positieve houding van de dorpsraad Schagerbrug over de plannen van het Zijper museum en het positieve advies van de Wmo adviesraad over het nieuwe beleid voor de huishoudelijke verzorging van invloed is.

Alzheimercafé
Naar het Alzheimercafé in de Bron in Schagen op 14 januari. Daar werd in beeld gebracht wat de waarde is van de casemanager. Behalve inleiders die over hun ervaringen vertelden, werd er een film getoond. Vooral degenen die met een dementiepatiënt leven moeten leren daarmee om te gaan. Gelukkig zijn er voldoende mogelijkheden hierbij ondersteuning te krijgen. Wel erg aangrijpend.
De-Bron

Social return on investment
Op 15 januari wordt in Heerhugowaard een ontbijtsessie gehouden over het fenomeen ‘Social return on investment’. Er zijn in regionaal verband met 17 gemeenten afspraken gemaakt hoe om te gaan met het bevorderen van de werkgelegenheid voor personen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Bij aanbestedingen kunnen hierover verplichtingen worden opgenomen om tot 5% van de loonsom te besteden aan deze doelgroep. Omdat verdringing van reguliere arbeid op de loer ligt, is zorgvuldigheid geboden.

Bibliotheekwerk
Een gesprek met de voorzitter van de dorpsraad Callantsoog over Bibliotheekwerk vond plaats op 16 januari. Ik heb hem uitgenodigd aanwezig te zijn bij de thema- avond die op 17 februari a.s. wordt gehouden. Dan zullen KopGroep Bibliotheken en een commerciële aanbieder Questum een presentatie geven hoe de bezuiniging van 4 ton kan worden doorgevoerd.
Bibliotheek

Onderwijs en Werkgelegenheid
’s Middags was er een expertmeeting Onderwijs en Werkgelegenheid in de Noordkop. Een belangrijk thema is: hoe kan het onderwijs aansluiten bij de vraag uit het bedrijfsleven. Duidelijk wordt dat ook het Ministerie van Onderwijs hierin een belangrijke rol kan vervullen. Aanwezigen zijn echter niet zo optimistisch over beleidswijzigingen van dit ministerie. De vergelijking wordt gemaakt met een olietanker die niet gemakkelijk van zijn koers te krijgen is. Iets om mee te nemen in de overleggen met mijn politieke vrienden.

Tenslotte….
Zo zijn we weer een beetje bijgepraat. Mocht je nog wat willen weten of heb je ergens commentaar op, aarzel niet en stuur een mail. Voordat je het weet zit je dan tegenover me.

Met vriendelijke groet,

Ben