23 januari 2015

Van de wethouder…….Belevenissen in de maand december 2014.

Suïcide onder jongeren
Op 8 december ben ik bijgepraat over een initiatief dat “Tweestrijd” wordt genoemd. Dit zijn jongeren uit de omgeving van Hoorn die ervaring hebben met suïcide onder jongeren. Zij geven hierover gastlessen in groep 2 van het voortgezet onderwijs. Ik ben enige maanden geleden samen met een leerkracht van het Regiuscollege naar een presentatie geweest, die gehouden werd in het West Fries Gasthuis in Hoorn. Ik was daar behoorlijk van onder de indruk en ik gevraagd of zij een dergelijk project ook op het Regiuscollege willen starten. Daartoe bleken zij bereid. De essentie van hun aanpak is, dat jongeren met jongeren praten. Zij reiken ook oranje bandjes uit waarop staat “Ik praat…….”. Meer informatie is beschikbaar op www.2strijd.nl.

Accommodatiebeleid
Op diezelfde dag praat ik ook met Sportfondsen, die voor de gemeente 2 sporthallen, 1 sportzaal en 3 zwembaden beheert. In het kader van het accommodatiebeleid en de mogelijke bezuinigingen daarop is het van belang een goed inzicht te hebben in de exploitatiekosten en de kosten van de vervangingsinvesteringen.

Bibliotheek
Op 9 december praat ik met commercieel bedrijf Questum, dat aangeeft het bibliotheekwerk in Schagen met tenminste 4 ton minder te kunnen uitvoeren. Afgesproken wordt in februari een thema-avond voor raads- en commissieleden te organiseren, waar zowel Kopgroep Bibliotheken als Questum een presentatie houden. Aan de hand daarvan zal het college de strategie bepalen en de gemeenteraad een voorstel doen.

Bijeenkomst wethouders over transities sociaal domein
Op 10 december een’ inspiratiebijeenkomst wethouders ‘ bijgewoond waar de transities in het sociaal domein onderwerp van gesprek waren. Staatssecretaris van Rijn zou ook aanwezig zijn, maar die liet verstek gaan. Zijn vervanger was de directeur-generaal van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Hem heb ik nog eens aan zijn jasje getrokken over het toekennen van de extra rijksbijdrage voor de zachte landing bij de bezuiniging op de huishoudelijke verzorging. Ik weet niet of het daaraan heeft gelegen, maar een week later ontvingen wij het positieve bericht dat Schagen over 2015 ruim 3 ton extra krijgt en zo ook voor 2016. Dit betekent dat voor degenen die nu huishoudelijke verzorging krijgen er niets verandert voor 1 mei 2016. De bijeenkomst op zich was nuttig, omdat daar de ervaringen van mijn collega’s over het voetlicht kwamen en dat inspireert.

Huishoudelijke verzorging
’s Avonds was er een thema-avond voor raads- en commissieleden van Hollands Kroon en Schagen over de bezuinigingen op de huishoudelijke verzorging. Uitgelegd werd dat het schoonmaken niet meer in de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) voorkomt. Daar kan dan ook op termijn geen beroep meer worden gedaan. Wel de huishoudelijke verzorging. Dat houdt in, dat als inwoners niet in staat zijn de regie over hun eigen huishouden te voeren, de gemeente verantwoordelijk is om dit wel mogelijk te maken. Veel meer dan voorheen wordt gekeken wat mensen zelf of met behulp van het aanwezig netwerk nog kunnen. Pas als dat allemaal niet mogelijk is wordt de noodzakelijke zorg geboden. Degenen die wel de regie kunnen voeren, maar dit niet kunnen betalen, kunnen een beroep doen op de bijzondere bijstand. Als de gemeenteraad van Schagen hiertoe op 3 februari besluit zal met al degenen die nu gebruik maken van de zorg (750 personen) een herindicatie plaatsvinden. Mocht dat tot gevolg hebben dat er geen recht meer bestaat, dan gaat dit per 1 mei 2016 in.

Afscheid ISD
Op 11 december ’s avonds afscheid genomen van het personeel van de Intergemeentelijke Sociale Dienst (ISD). De ISD is per 1 januari 2015 opgeheven en het personeel vertrekt naar de wijkteams van Schagen of Hollands Kroon of naar COWWI,( de Centrale Ondersteuning Wijkteams, Werk en Inkomen).

Kindpakket
Daarna ten overstaan van verenigingen in het gemeentehuis het woord gevoerd over de invoering van het zogenaamde Kindpakket. Kinderen van ouders met een laag inkomen kunnen maximaal € 350,00 krijgen om deel te nemen aan sport, kunst, cultuur en educatie. Dit kan digitaal aangevraagd worden. Informatie is op de website van de gemeente beschikbaar.

Goede Doelen
Op 12 december de ‘Goede Doelen Kerstmarkt’ geopend. Deze werd gehouden in de grote Kerk op de Markt. De sfeer was goed en ik heb zelf ook nog geïnvesteerd in kerstballen en kaarsen.

Zorgverzekeraar VGZ
Namens Hollands Kroon, Den Helder en Texel op 15 december gesproken met de zorgverzekeraar VGZ. De gemeenten uit de Kop zijn van mening dat de zorgverzekeraar zich meer moet inspannen voor activiteiten ten behoeve van inwoners. Hiermee kan voorkomen worden dat een beroep gedaan moet worden op dure specialistische zorg.

Ook de gemeenten zijn gebaat bij preventieve activiteiten, omdat ook zij minder wensen uit te geven aan dure specialistische zorg. Het werd een positief gesprek, maar het werd mij niet in dank afgenomen dat ik de voorzitter van de Raad van Bestuur had aangesproken op dit onderwerp. Binnenkort wordt een convenant getekend waarin de samenwerking wordt bevestigd.
foto-4

Regionale Uitvoeringsdienst (RUD)
’s Middags om 16.30 uur naar het Algemeen Bestuur van de Regionale Uitvoeringsdienst in Hoorn. Een belangrijk onderwerp dat aan de orde kwam was de wijze van financiering van de RUD. Er ontstond een pittige discussie tussen de voordeel- en nadeelgemeenten. Schagen behoort tot de voordeelgemeenten. Uiteindelijk wordt er een compromis gevonden, waarbij met de nadeelgemeenten nog overlegd wordt hoe het nadeel kan worden verminderd door minder taken af te nemen.

Schager Uitdaging
Op 16 december vindt de aftrap plaats van de ‘Schager Uitdaging’. De stichting wordt officieel opgericht en het doel is bedrijfsleven en verenigingen met elkaar in contact te brengen. Het eerste voorbeeld was er al, namelijk een balletstudio die een oefenruimte zocht en een bedrijf dat ruimte over had waarvan gebruik gemaakt kan worden. Een mooi initiatief dat door Co Wiskerke van het CDA gepromoot is. Meer informatie vindt u op de website.

Gemeenteraadsvergadering
s’ Avonds is de vergadering van de gemeenteraad, waar het nieuwe subsidiebeleid moet worden vastgesteld. Na een jaar overleg met verenigingen, adviesraden en commissie- en raadsleden was het dan eindelijk zo ver. Het collegevoorstel wordt met een ruime meerderheid aangenomen en kan nu uitgevoerd worden. 2015 is een overgangsjaar, waarin de bestaande subsidie in stand blijft. Vanaf 2016 verandert dit. Voor sommige verenigingen is een afbouwregeling van toepassing. Alle betrokken verenigingen zijn inmiddels geïnformeerd en weten waar ze aan toe zijn. En passant worden in die vergadering ook nog vastgesteld:

  • drie verordeningen Participatiewet Schagen 2015,
  • liquidatieplan Intergemeentelijke Sociale Dienst Kop van NH,
  • de financiering huisvestingsprogramma onderwijs 2015,
  • de verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Schagen 2015,
  • de bestuursovereenkomsten in het kader van de Centrale Ondersteuning Wijkteams, Werk en Inkomen (COWWI),

de verordening leerlingenvervoer en de wijze van behandeling van bezwaarschriften in het sociaal domein.

U zult begrijpen dat ik een zucht van verlichting slaakte toen dat allemaal gebeurd was.

Regionaal Archief
 ’s Middags was de ondertekening van een convenant ‘Samen Sterk voor Werk’. 17 gemeenten, UWV, onderwijsorganisaties en vakbonden verenigd in het Regionaal Platform Arbeidsmarktbeleid Noord-Holland Noord hebben afspraken gemaakt om iedereen in de regio aan het werk te houden of te helpen.
De entourage in de KIM in Den Helder was indrukwekkend en zo ook de blauwe hap na afloop.

Samen Sterk voor Werk
De vergadering op 17 december van het algemeen bestuur van het Regionaal Archief in Alkmaar ging met name over de mogelijke bezuinigingen. En de wijze waarop daar invulling aan kan worden gegeven. Er is een klein slim groepje gevormd dat hiervoor een voorstel moet doen. Wordt dus vervolgd.

Zijper Museum
De afscheidslunch met bestuur en directie Intergemeentelijke Sociale Dienst was op 19 december. Hoewel het bestuur formeel aanblijft om de liquidatie te vervolmaken, komt er een einde aan een intensieve periode. Ik reik de directie een bloemetje uit en bedankt hen voor hun inzet en geboden kwaliteit.

Afscheid ISD bestuur en directie
Op 18 december samen met collega- wethouder Groot een gesprek gevoerd met de dorpsraad Schagerbrug over de bestemming van het voormalig gemeentehuis van Zijpe en het onderkomen van het Zijper Museum. De dorpsraad ondersteunt de plannen van het Zijper Museum om het Oostpaviljoen van de gemeente te kopen. De gemeenteraad zal daar 3 februari a.s. een besluit over nemen. Wethouder Groot zet vaart achter de verkoop van het voormalige gemeentehuis. Hiervoor zijn enkele gegadigden.

KunstcommissieInmiddels dient zich een nieuwe klus aan, namelijk het verzorgen van de kunstwerken bij de Centrale Ondersteuning Wijkteams, Werk en Inkomen (COWWI). Die is gehuisvest in het voormalige ISD gebouw. De gemeente Hollands Kroon beschikt nog over vele kunstwerken en heeft aangeboden dat het COWWI daarvan gebruik mag maken.

Personeelsfeest
Voor mij brak toen de kerstvakantie aan. Nog wel met de piketdienst tot en met maandagmorgen. Slechts een melding dat mogelijk op het strand van Petten cocaïne was aangespoeld. Bleek later in Castricum gebeurd te zijn en een verzoek om een opname in een psychiatrische inrichting.

Maandagmorgen als een speer naar Nieuw Milligen, waar ik bij Rabbit Hill (Landal) een huisje heb gehuurd. Leuk met kinderen en kleinkinderen kerstfeest gevierd en lekker ontspannen.

Kerstvakantie
Om 17.00 uur met glitter jasje en hoed naar het kerstfeest dat door personeelsvereniging SKIK was georganiseerd. Het werd gehouden bij Igesz en het bleef die avond nog lang “onrustig”.
foto-1

’s Middags bedank ik de Kunstcommissie die gezorgd heeft dat alle kunstwerken werden opgehangen, zowel in het gemeentehuis in Schagen als in Tuitjenhorn. Zij hadden daarvoor alle kunstwerken geïnventariseerd en indien nodig gerestaureerd. Heel veel vrijwilligerswerk en niet altijd onder goede omstandigheden.
foto-2

Met vriendelijke groet,

Ben Blonk