Door op 13 april 2015

Van de wethouder..Belevenissen februari 2015

Portefeuillehouders overleg

Op 2 februari was er portefeuillehouder overleg met wethouder Mary van Gent van Hollands Kroon. Wij bespreken actuele zaken en bereiden de vergaderingen voor waar we gezamenlijk aanwezig zijn. Zeer nuttig en efficiënt.

Daarna krijg ik een demonstratie van een app. om cliëntgesprekken te leiden. Twee dames van de Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst leggen met veel passie uit hoe deze app. werkt en toegepast kan worden.  Ter ondersteuning van de cliëntgesprekken kan deze app. helpen.

De_Bijenkorf oudesluis

Foto: Stichting Surplus

Basisschool ‘De Bijenkorf’ te Oudesluis
Ik heb een gesprek met de dorpsraad Oudesluis over de bestemming van de basisschool “de Bijenkorf”. Afgesproken wordt om te onderzoeken of er mogelijkheden zijn om er appartementen in onder te brengen. Contact worden gelegd met MEE of zij hierin geïnteresseerd zijn. Er moet namelijk voor het eind van het schooljaar duidelijkheid zijn, omdat er anders antikraak in gehuisvest moet worden.

Functioneren wijkteams
Met de begeleidingsgroep uit de gemeenteraad gesproken over het functioneren van de wijkteams en de ‘Centrale Ondersteuning Wijkteams en Werk en Inkomen’ (COWWI )op 3 februari. Bij de fractie- en commissieleden waren een aantal vragen en klachten doorgekomen.  Het was wel meegevallen en de indruk bestaat dat de gemeente op koers zit. Dat was mooi om te horen, maar dit is een momentopname en er moet nog veel gebeuren, voordat gezegd kan worden dat het sociaal domein ’in control’ is.

benfietstmuseumopen

Foto: Zijpermuseum

Zijper Museum
Avonds is de raadsvergadering, waarin het besluit genomen wordt over het onderkomen van het Zijper museum en ook over de manier waarop invulling wordt gegeven aan de huishoudelijke verzorging.

Het voorstel om het Zijper museum te huisvesten in de oostvleugel van het voormalige gemeentehuis van Zijpe krijgt voldoende steun.  De CDA fractie en onze Rolf Klant waren de mening toegedaan dat het Zijper museum beter gehuisvest zou kunnen worden  in een nieuw onderkomen bij Molen de Hoop in ’t Zand. Dit met name, omdat dan toeristen het museum beter zouden vinden.

Huishoudelijke verzorging

Het schoonmaken van het huis is geen verantwoordelijkheid meer van de gemeente. Dit moeten mensen zelf regelen. Als blijkt dat mensen de regie over hun huishouden (tijdelijk) niet zelf kunnen voeren, bestaat nog een mogelijkheid een gemeentelijke bijdrage te ontvangen.  Als schoonmaken van het huis een probleem is en er ook geen geld is om hiervoor iemand in te huren, kan ‘bijzondere bijstand’ worden verstrekt.

Jeugdzorgvraagstukken
Op 4 februari overleg ik met Lenda de Bruin, secretaris van het ‘bestuurlijk overleg jeugd, onderwijs en zorg’ over de mogelijkheid een regionaal team te organiseren voor zeer complexe jeudgzorgvraagstukken. In dit team moeten de beste specialisten uit de regio zitten. Ik heb gewezen op de deskundigheid, die in de Schar (behandelcentrum en dagbesteding) in Schagen aanwezig is. Zij zal contact opnemen met de Prinsenstichting en Lijn 5 die de Schar exploiteren.

voetbalveld

Foto: Cablean

Cablean
Samen met wethouder van der Veek op 5 februari een gesprek gevoerd met Cablean.
Cablean heeft een idee om werkgelegenheid in het sociaal domein te bevorderen,  opbrengsten ten goede te laten komen aan plaatselijke verenigingen en een bijdrage te leveren aan het klimaatbeleid. Een concept te mooi om waar te zijn!  Het product dat zij maken is een combinatie van zonnepanelen, een installatie voor het verminderen van Co2 uitstoot en een communicatiemiddel. Afgesproken wordt dat Cablean ook een presentatie zal houden voor raadsleden, de Sport- en Adviesraad Schagen, de Kunst en Culturele Adviesraad Schagen en de directeur van Noorderkwartier. Daarna zal besloten worden of Cablean met pilots in Schagen start

Beleid loonkostensubsidies
Gesprek met mevrouw Stokman, kwartiermaker werkbedrijf Noord-Holland Noord, over het afstemmen van het beleid voor het verstrekken van loonkostensubsidies aan werkgevers.  Er wordt geprobeerd op Noord-Holland niveau hetzelfde beleid uit te voeren. Dat lijkt te lukken.

‘Jeugd, onderwijs en zorg’
Op 6 februari: Kernbestuur ‘Jeugd, onderwijs en zorg’ in Den Helder. Met name gesproken over de ervaringen in het sociaal domein in zijn algemeenheid en over het functioneren van de wijkteams en de Centrale Ondersteuning Wijkteams, Werk en Inkomen (COWWI). Ook de laatste stand van zaken vermeld over de nieuwe organisatiestructuur van het ‘Bestuurlijk Overleg Jeugd, Onderwijs en Zorg’.

Wijkteams
Voorafgaande  aan de college vergadering op 10 februari  hoor ik de laatste stand van zaken van het functioneren van de wijkteams. Laurien Metz, coördinatrice, praat me wekelijks bij en zo af en toe woon ik ook een half uur de vergaderingen van het team bij. Het enthousiasme van de leden van het wijkteam treft me, zo ook de heftige en complexe problematiek waar burgers in onze gemeente mee te maken hebben. Maatwerk is daarbij van essentieel belang.

kinderen schotel

Foto: Questum

Bibliotheken
Op 11 februari geeft Mannes Westra directeur van de Kopgroep Bibliotheken, een pré presentatie. Ik wijs Mannes er nog eens op,dat het commerciële bedrijf Questum met een gelikte presentatie zal komen en dat wordt ook van hem verwacht. Opvallend is wel dat de Kopgroep Bibliotheken nu wel een kleine 4 ton kunnen bezuinigen zonder dat er vestigingen dicht moeten. Wordt vervolgd.

Klant Contact Centrum
’s Middags  heb ik een uurtje bij de telefonisten van het Klant Contact Centrum (KCC)  gezeten. Ook nog meegemaakt dat de stroom uitviel en werd overgenomen door een aggregaat.  Het was heel druk, overigens zonder dat er lange wachttijden ontstonden. Dit kan allemaal op een display gevolgd worden.

Een punt van aandacht is nog, dat bellers eerst door de telefonisten van het KCC te woord worden gestaan. Zij verbinden dan door naar het sociaal telefoonteam (STT) en als die niet kunnen helpen, wordt  er doorverbonden naar een lid van het wijkteam of een medewerker van het COWWI.

Accomodatiebeleid
Later op de middag is er een ambtelijk overleg over de stand van zaken van het accommodatiebeleid. Momenteel worden de bezoeken aan de verenigingen afgelegd, waarbij de feitelijke gegevens worden vergeleken en gedefinieerd wordt welk groot onderhoud er plaats vindt en welke vervangingsinvesteringen er binnen 10 jaar nodig zijn.

De woordvoerders en fractievoorzitters worden binnenkort ook bijgepraat over het proces en hen wordt gevraagd of de verzamelde informatie voldoende is.

Schager Uitdaging
Logo_Schager_uitdaging
Met de adviescommissie van de Schager Uitdaging vergader ik op 12 februari bij Noorderkwartier. Er wordt vooral gesproken over de eerste ‘matchbijeenkomst’, die binnenkort bij Bejozaden zal plaatsvinden.  Met name de communicatie krijgt de aandacht, zodat zoveel mogelijk bedrijven en verenigingen aanwezig kunnen zijn.

Gezondheidsbeleid
Hierna heb ik een ambtelijk overleg over de resultaten van het gevoerde volksgezondheidsbeleid. Er wordt hard gewerkt aan:

  • de uitvoering door allerlei ‘Jongeren op Gezond Gewicht’- activiteiten te organiseren
  • een initiatief om jongeren en hun ouders te benaderen over het gevaar van drugs en alcohol   .gezonde school- en sportkantines.

Ondanks een beperkt budget zijn we goed bezig.

’s Middags is er overleg met het bestuur van de wijkvereniging Groeneweg, over het nieuwe onderkomen in de brede school van de Stichting Sarkon. Geadviseerd om kritisch “mee te bouwen” en de gemeente biedt daarbij ondersteuning.

Carnavalsfeest in WaarlandKluivers
In het verzorgingstehuis Sabinahof in Waarland werd  op 13 februari  al vroeg de polonaise gelopen Ik was daar  aanwezig bij de 50e editie van het carnavalsfeest van de Kluivers in Kluivenburg. en ik mocht de sleutel van Kluivenburg overhandigen, waarna ik de erepenning kreeg uitgereikt.  Ik zeg maar zo: je moet alles in je leven een keer meegemaakt hebben.

Overleg met raadsleden over GGD
Op  16 februari: overleg met raadsleden Marga Mulder en Marcel Sanders over de regionale gemeentelijke gezondheidsdienst.  De bedoeling is, dat deze twee personen de commissie Samenleving op de hoogte houden van de actuele ontwikkelingen bij de GGD.  Directeur Nico Plug was aanwezig om een korte inleiding te houden en vervolgens wordt de agenda van de eerstvolgende  vergadering van het Algemeen Bestuur besproken.

Vriendelijke groet, Ben Blonk.