Door op 7 maart 2014

Van de wethouder……

Terwijl mijn collega’s in de regio verkiezingskoorts hebben kan ik mij rustig op mijn taak als bestuurder van het samenlevingsbeleid concentreren.
Ik kan jullie zeggen dat dit wel net zo fijn is.
Ik hoop natuurlijk dat mijn partijgenoten een klinkende overwinning zullen behalen en ik leef met ze mee.

Structuurvisie Petten

plaatje structuurvisie Petten

Structuurvisie Petten

Deze week stond voor mij in het teken van de informatieavond in de Watersnip in Petten over de ‘Structuurvisie Petten’.
Ik was zeer nieuwsgierig wat mijn dorpsgenoten daarvan vonden.
Dat bleek behoorlijk positief te zijn. Natuurlijk zijn er bewoners die alles willen laten zoals het is.
Een overgrote meerderheid is van mening dat Petten een facelift verdient.
Het gepresenteerde plan is een realistisch plan dat aan Petten een ander imago zal geven.
Discussie was er vooral over de Landscape (appartementengebouw).
In de presentatie zijn wat beelden geschetst hoe zo’n in het oog springend gebouw er uit kan zien en die spraken (nog) niet zo aan.
Eind maart zal de gemeenteraad een besluit nemen over de structuurvisie.

Als dat positief is kan er actie worden ondernomen door b.v.:

  • te overleggen met dorpsraad en bewoners over de inrichting van het plein,
  • inzichtelijk te maken waaraan moet worden voldaan om strandhuisjes langs de kust (Petten en Callantsoog) mogelijk te maken,
  • afspraken te maken met Hoogheemraadschap over de afname van het zand etc.

Ook zal de ruimtelijke ordening procedure nog gevolgd moeten worden, waarin ook de mogelijkheid van bezwaar en beroep aanwezig is.
Kortom: er moet nog veel gebeuren.

Opening onderwijsvoorziening cluster 4
Ben-Blonk-maart-knip

Deze week was ik ook bij de opening van de cluster 4 voorziening (onderwijs voor kinderen die onderwijsbelemmeringen ondervinden in het reguliere basisonderwijs).
Deze voorziening is gehuisvest in het gebouw waarin ook De Tender en de Nico Tinbergenschool zijn gehuisvest.
Dit betekent dat er intensief en integraal kan worden samengewerkt tussen REC 4 onderwijs, Speciaal Onderwijs (de Tender), regulier onderwijs (Nico Tinbergen school), reguliere Kinderopvang en buitenschoolse opvang en de dagbehandeling van Parlan.
Voorheen moesten deze kinderen naar Den Helder, Alkmaar, Castricum of op het Parlan Centrum voor Dagbehandeling Niedorp.
Dit scheelt voor de kinderen veel reistijd.

Regionaal Advies en Kenniscentrum (RAKC)

In mijn vorige blog heb ik vermeld dat het Regionaal Advies en Kenniscentrum (RAKC) voor het Sociaal Domein bij één van de vier gemeenten ondergebracht moet worden.

Een onafhankelijke waarderingscommissie heeft inmiddels de gemeentesecretarissen geadviseerd dit RAKC aan Schagen toe te wijzen.
De gemeente Schagen sluit een bestuursovereenkomst met Den Helder, Texel, en Hollands Kroon.
Deze gemeenten nemen dan dus diensten af van Schagen.
De definitieve besluitvorming hierover is voorzien in de raad van april.

Oprichting Kunst- en Culturele Adviesraad

450px-Dansend_paar,_Muziektuin,_Schagen

Dansend paar in de Muziektuin (Siem Wardenaar)

Leuk is te vermelden dat op 19 maart a.s. om 19.30 uur in het gemeentehuis van Schagen de Kunst en Culturele adviesraad wordt opgericht.
Geïnteresseerde verenigingen en personen zijn uitgenodigd om met elkaar te overleggen voor welke werkwijze wordt gekozen en wie de kar gaan trekken.
De gemeente faciliteert deze adviesraad net zoals bij de Sportadviesraad.

Wat betreft het subsidiebeleid is de laatste stand van zaken dat de input verwerkt wordt, die in drie avonden is geleverd door de verenigingen.
Aan de hand daarvan zullen ook scenario’s ontwikkeld worden van de wijze waarop de harmonisatie van het beleid en de bezuinigingen plaats kunnen vinden.
Deze zullen dan aan de verenigingen worden voorgelegd.
Aan de hand van die reactie zal een definitief voorstel worden uitgewerkt.
De komende maanden zal dit onderwerp regelmatig de publiciteit halen.

Brede scholen Burgerbrug en Sint Maartensbrug

Recent zijn de nieuwbouwplannen voor de bouw van de brede scholen in Burgerbrug en St. Maartensbrug voor de bewoners gepresenteerd.
De plannen zijn enthousiast ontvangen en inmiddels is gestart met de grondwerkzaamheden.

Prijsuitreiking

Afgelopen zondag heb ik met de burgemeester de prijzen uitgereikt aan de hardlopers die van Den Helder naar Schagen liepen.
Dit evenement werd voor de 19e keer perfect georganiseerd.
De sfeer en het weer waren goed.
Wel werd er nog wat over de straffe wind geklaagd, maar dat werd na afloop weer snel vergeten.

Vragen staat vrij !

Mochten jullie vragen hebben, mij willen spreken aarzel niet en neem contact met mij op.

Met vriendelijke groet,

Ben Blonk