Door op 17 oktober 2013

Van de wethouder………

De afgelopen periode heeft in het teken gestaan van het afscheid van burgemeester Westerink en de komst van burgemeester van Kampen. De festiviteiten die daar mee gemoeid waren, zijn gepast verlopen en de realiteit is dat we weer verder moeten.

Uitvoeringsnota Sociaal Domein

Bijvoorbeeld met de ontwikkelingen in het sociaal domein. Aanstaande dinsdag zal het college van burgemeester en wethouders een voorgenomen besluit nemen over de uitvoeringsnota waarna de brede inspraak zal gaan plaatsvinden. Dit moet uiteindelijk leiden tot een raadsbesluit in december 2013. De rode draad in de nota is het instellen van vier sociale wijkteams in Schagen, aangestuurd door de afdeling Samenleving van de gemeentelijke organisatie. Daarnaast zal er een ‘administratie- en kenniscentrum’ gevormd worden die bij één van de vier gemeenten (Den Helder, Hollands Kroon, Texel en Schagen) wordt ondergebracht. Die gemeente sluit een dienstverleningsovereenkomst met de andere 3 gemeenten. In de nota komt ook duidelijk naar voren dat meer dan ooit uitgegaan moet worden van de eigen kracht van burgers. Door dit meer te stimuleren wordt verwacht dat minder een beroep wordt gedaan op de eerste-  en tweede lijnszorg.

Wijkteams

De samenstelling van de wijkteams is afhankelijk van de scans die van alle dorpen en wijken worden gemaakt. Daarmee moet duidelijk worden welke problematieken er zoal zijn en wie daarop ingezet moeten worden. Het is al wel duidelijk dat het ambtenaren worden die objectief en onafhankelijk zijn. Het wijkteam krijgt beslissingsbevoegdheden en een jaarlijks budget waarmee gewerkt moet worden. In ‘administratie- en kenniscentrum’ worden alle administratieve werkzaamheden verricht en is specialistische kennis beschikbaar voor de wijkteams. Het beleid, de contractering van specialistische instellingen en de aansturing van de wijkteams wordt door de gemeente zelf uitgevoerd.

Dit nieuwe beleid vergt een cultuuromslag die ook veel positieve effecten kan hebben. Bijvoorbeeld het bevorderen van de sociale cohesie in dorpen en wijken.
schoolprojekt 13-knip

Subsidie- en accomodatiebeleid

Ook is recent de programmabegroting gepresenteerd, die voor het eerst op hoofdlijnen is samengesteld. Getracht is raadsleden mee te nemen in een andere manier van sturen en de toekomst zal uitwijzen of dit efficiënt en effectief is. In de paragraaf sociaal domein is uiteraard aandacht geschonken aan de drie decentralisaties (jeugdzorg, begeleiding en persoonlijke verzorging ingevolge de Wet maatschappelijke ondersteuning en de Participatiewet). Maar ook wordt gewerkt aan het realiseren van een nieuw subsidie- en accommodatiebeleid. De gemeenteraad heeft het college een bestuursopdracht gegeven.  Het college zal over dit subsidiebeleid met alle betrokkenen gesprekken voeren met als doel hen zelf te laten aangeven waar bezuinigd kan worden en hoe dat het beste kan plaats vinden. Dit onderwerp zal de komende maanden uitgebreid in de media worden gevolgd.