Door op 7 mei 2013

Van de wethouder……….

Herdenken en vieren

Het is vandaag 6 mei en in het afgelopen weekend waren de verschillende dodenherdenkingen en daags daarna de bevrijdingsfeesten. Ik mocht de krans in Schagen leggen en hieraan vooraf werd een kerkdienst gehouden in de Grote Kerk aan de markt. Dit was een indrukwekkende dienst met zang, harp- en fluitspel, gedichten en een prachtige voordracht van Walter Hoekstra over het thema “Gevangen in vrijheid”.  Centraal stond daarbij de vraag of het beeld nog wel klopt dat Nederland bekend staat om zijn homo tolerantie.  Walter riep de aanwezigen op er voor te zorgen dat vrijheid echt inhoud krijgt en elkaars denkbeelden met respect te benaderen. Het zou zo mooi zijn openlijk homoseksueel te zijn in Nederland, waar je als kind gewoon kunt zeggen, mam en pap ik ben nog altijd dezelfde, alleen op seksueel gebied een beetje anders. Hij eindigde met “Vrijheid spreek je samen af. Voor iedereen!”

Bevrijdingsvuurestafette

Na de kranslegging bij het monument aan de Nieuwe Laagzijde heb ik de lopers van de atletiekverenigingen TAS 82 en NOVA succes gewenst bij hun bevrijdingsvuurestafette van Wageningen naar Schagen.  De volgende dag om 12.30 uur hebben burgemeester Westerink en ik de lopers verwelkomt en de fakkels in ontvangst genomen. lopers 005 De lopers kregen bij aankomst een staande ovatie van het publiek dat op het Cultuurplein zich had verzameld voor optredens van het Koor Liederlijk onder leiding van Henk Bakker en de Orange Swingband onder leiding van Victor Posch. (Klik hier voor meer foto’s)

Vanaf 13.30 uur waren er in de muziektuin allerlei festiviteiten voor jong en oud. Met een stralend zonnetje en een prachtige entourage werd het een mooie dag.

Structuurvisie Petten

Dinsdagavond zal er themabijeenkomst voor raads- en commissieleden worden gehouden om kennis te nemen van de door de gemeenteraad van Zijpe vastgestelde Structuurvisie Petten.  Omdat op 28 mei een raadsvoorstel wordt behandeld over het beschikbaar stellen van een voorbereidingskrediet van 3 ton is het goed dat iedereen over dezelfde feitenkennis beschikt. Met dit krediet worden de haalbaarheid nader onderzocht en de plannen geoptimaliseerd. Voor Petten is dit een belangrijke fase van het proces.  Het wordt tijd dat het praten over de plannen stopt en de uitvoering ter hand wordt genomen.

Sociaal domein

Op 28 mei zal in de gemeenteraad ook een besluit worden genomen over de inrichting van het sociaal domein.  De voorliggende visie is nog op hoofdlijnen, maar wel duidelijk is dat dorps- en wijkgericht burgers op eigen kracht hun problemen moeten oplossen. De tijd dat er voor elk probleem een instituut was, is voorbij. Daar is immers geen geld meer voor.  De kunst wordt dat burgers met de gemeentelijke overheid zoeken naar de manier waarop het beste de eigen kracht kan worden gebruikt om uit de problemen te komen. Dat kan de familie zijn,  vrienden of buren.  Dat wordt in jargon de ‘nulde lijn’ genoemd. Uiteraard moet er een vangnetconstructie komen voor degenen waarbij het niet lukt de eigen kracht aan te spreken, terwijl de eerste en tweede lijn wordt ingeschakeld bij zeer specialistische zorg. Momenteel wordt gewerkt aan een plan van aanpak waarin aangegeven wordt hoe de zorgzame samenleving ingericht moet worden, hoe de toegang tot de zorg geregeld moet worden en welke contracten met zorgaanbieders afgesloten moeten worden.  Inmiddels is er door het Kabinet een sociaal akkoord en een zorg akkoord afgesloten en dit betekent dat met name op het terrein van de uitkeringsverstrekking er weer het nodige verandert. Kortom een uitdaging waar vooral aandacht zal moeten zijn voor degenen die een extra steuntje in de rug nodig hebben.

Burgemeesterskeuze

Namens het college van burgemeester en wethouders heb ik in de vertrouwenscommissie die de voordracht voor een nieuwe burgemeester verzorgt een adviserende rol. Net als de raadsgriffier en gemeentesecretaris. Voor de zomervakantie zal de voordracht door de gemeenteraad moeten worden vastgesteld, waarna de nieuwe burgemeester per 1 oktober a.s. aan de slag kan gaan.

De komende periode zal ook in het teken staan van de bezuinigingen. Inmiddels weten we dat uiterlijk in 2018 er 6 miljoen structureel bezuinigd moet worden. De eerste debatten daarover zullen plaatsvinden bij de vaststelling van de Kadernota 2014 in juni as.

Wordt vervolgd………………………

Mocht u vragen hebben of mij willen spreken.
Aarzel niet en neem contact met mij op (BenBlonk@quicknet.nl).

Met vriendelijke groet,

Ben Blonk