Door op 6 december 2015

Van de wethouder…. accommodaties, kinderen en cultuur

Breuk coalitie

Tijd om weer eens wat belevenissen van de afgelopen periode op papier te zetten. De laatste weken staan in het teken van het vertrek van mijn collega André Groot en de breuk met coalitiepartner VVD.

Er is al veel over gezegd en geschreven in de media en ik zal het dan ook kort houden. André was een gewaardeerd collega en in het eerste jaar van zijn wethouderschap heeft hij het m.i. goed gedaan. Binnen het college was en is de sfeer goed en het is dan ook jammer dat hij niet meer het vertrouwen genoot van zijn eigen VVD fractie.

Omdat een en ander is ontstaan in het kader van het vast te stellen Accommodatiebeleid en de daarmede verband houdende OZB verhoging van 9% voel ik mij er als eerst verantwoordelijke portefeuillehouder niet prettig onder. Dit te meer omdat ik in de anderhalf jaar dat ik met dit beleid bezig ben de coalitiepartners CDA, VVD en PvdA steeds heb meegenomen.

Het is daarom ronduit teleurstellend dat de VVD fractie op 15 oktober 2015 voor het eerst laat weten een alternatief dekkingsvoorstel te zullen uitwerken.  Een voorstel dat op 22 oktober ambtelijk is onderzocht en als niet realistisch werd beschouwd. Dit werd door de VVD fractie onderkend en toegezegd werd voor 20 november met realistische alternatieven te komen.

Deze alternatieven heeft de VVD fractie niet eerst voorgelegd om ambtelijk advies. Dat heb ik op 20 november maar gedaan en andermaal bleken de alternatieven niet realistisch. Niet zo verwonderlijk natuurlijk als de eigen VVD wethouder financiën ook al tot de slotsom was gekomen dat het in stand houden van het voorzieningenniveau, wat de VVD fractie ook wenste, niet zonder OZB verhoging lukt.

De VVD fractie ging er vooral aan voorbij  dat er tot 2018 7,5 miljoen bezuinigd moet worden en er in de productbegroting nog een aantal grote risico’s zitten, waaronder de diverse beheerplannen (b.v. wegen en groen) die nog niet op orde zijn.  En de inning van 7 ton precariorechten, waarvan het nog maar zeer de vraag is of netbeheerder Liander deze zal gaan betalen.

De fracties van CDA en PvdA hebben geconstateerd dat er onvoldoende basis was om met de coalitie door te gaan en hebben dan ook besloten gesprekken aan te gaan met de andere fracties om op te halen hoe zij de toekomst zien. Inmiddels hebben de gesprekken plaats gevonden en zal volgende week de formatieperiode aanbreken. Wordt dus vervolgd!

Accommodatiebeleid

Voor wat betreft het accommodatiebeleid zal 15 december de gemeenteraad een beslissing nemen en gelet op de behandeling van dit voorstel in de commissies Bestuur en Samenleving kan dit voorstel op een ruime meerderheid in de gemeenteraad rekenen. Ook de verhoging van de OZB krijgt de steun van CDA, PvdA, JESS, Wens4U en DNA. Bekend is dat de SP niet akkoord zal gaan en wat de Seniorenpartij en D66 gaan doen is nog onzeker.

De rol die met name de Sportadviesraad Schagen (SAS) en ook de Kunst en Culturele Adviesraad (KCARS) en de Wmo adviesraad hebben vervuld, dwingen groot respect af. Hulde!

keukentafel brochure ov

klik op plaatje voor AVI-brochure keukentafelgesprekken

Keukentafelgesprekken

Zoals u ongetwijfeld gelezen of gehoord zult hebben, zijn we begonnen met de 1600 zogenaamde keukentafelgesprekken om te beoordelen of terecht zorg (huishoudelijke zorg, vervoer, dagelijkse begeleiding ) wordt genoten op basis van het nieuw vastgestelde beleid.

Inmiddels hebben er zo’n 600 gesprekken plaats gevonden en ik heb de indruk dat de wijkteamconsulenten hun stinkende best doen om de gesprekken zorgvuldig te laten verlopen en op zoek te gaan naar de menselijke maat. Natuurlijk hoor ik ook kritische geluiden, waarvan het altijd lastig is deze objectief te beoordelen.

Je hoopt dan maar dat mensen een klacht indienen of bezwaar maken, omdat dan objectief kan worden vastgesteld of er verkeerd wordt gehandeld. Uiteraard is het ook een groot leerproces voor de consulenten, de gemeenteraad en het college.

Voor het overige moet er ook een cultuuromslag plaatsvinden. Waarin- rekening houdend met krappere budgetten- er meer dan anders een beroep wordt gedaan op het zelfoplossend vermogen van de samenleving.  Daar staat tegenover dat er geen mensen tussen wal en schip mogen vallen.

Kindpakket/ Meedoen in de Noordkop

Aanvullend beleid is inmiddels ook vastgesteld namelijk:

Meedoen in de Noordkop

Meedoen in de Noordkop

  • het zogenaamde Kindpakket (Meedoen in de Noordkop waar mensen met een laag inkomen € 350,= per kind per jaar kunnen krijgen voor het beoefenen van sport, cultuur en educatie)
  • is er een gemeentelijk noodfonds, waarin kerken en gemeenten samenwerken om in specifieke individuele situaties de helpende hand te bieden,
  • is er een minimabeleid, waar computers en iPads zo nodig worden verstrekt
  • wordt 15 december a.s. het Mantelzorgbeleid vastgesteld waarmee het mogelijk wordt maatwerk te verstrekken.

Kortom binnen de beschikbare gemeentelijke financiële middelen proberen we een sociaal beleid te voeren.

Jeugd en overlast

helderindekopDe komende tijd zal mijn aandacht vooral gaan over de zorg voor jeugd.  Met 98% van de jongeren gaat het prima. Over de overige 2 % maak ik mij grote zorgen. Drugs, drank en criminaliteit liggen op de loer en dat betekent dat de kwaliteit van leven van deze jongeren nu en in de toekomst onder druk staat.

De maatschappij ondervindt hiervan ook veel last(en). Momenteel ben ik samen met de burgemeester bezig om vanuit een positieve invalshoek een plan van aanpak uit te werken met als doel jongeren te helpen hun leven weer op de rit te krijgen en de overlast voor anderen te beperken. Hierbij wordt gedacht aan samenwerking met sport, cultuur, onderwijs, dorpsraden etc. Kortom een echte uitdaging.

Cultuur

De afgelopen periode heb ik….concert

  • het concert van het projectkoor in de Groeneweg bezocht (fantastisch),
  • de jaarlijkse uitvoering van de accordeonvereniging de Wisselvalligheid in St Maartensbrug: altijd gezellig en een volle zaal. Ik won met de loterij ook nog een kerstster,
  • een boek in ontvangst genomen van Karel Numan (Veldnamen van Schagen),
  • de film over 600 jaar Schagen gezien (wat een werk is dat geweest!),
  • ontbeten op de basisschool in Callantsoog en zo nog een aantal leuke activiteiten.Daarnaast is de drinkwatercampagne in het kader van Jongeren op Gezond Gewicht op een aantal scholen uitgerold.

Kortom ik heb me niet verveeld in de afgelopen tijd.SAM_0025

Mochten er vragen zijn, of kritiek, laat het me weten.

Met vriendelijke groet,

Ben Blonk.