Door op 14 december 2014

Van de wethouder……

Dagboek van de wethouder: deel1

24 oktober:

BOJOS
Vergadering Kernbestuur BOJOZ (Bestuurlijk overleg Jeugd, Onderwijs en Zorg). De laatste stand van zaken uitgelegd rondom de inrichting van de wijkteams en de Centrale Ondersteuning Wijkteams en Werk en Inkomen. Het Onderwijsveld is natuurlijk onmisbaar als vindplaats van kinderen met gedragsproblemen. Belangrijk is, dat het onderwijs goed samenwerkt met het wijkteam en vooral de schoolmaatschappelijk werker (nieuwe term: jeugd- en opvoedhulp) speelt daarin een belangrijke rol. Theoretisch is alles wel zo’n beetje in gereedheid gebracht. De praktijk is, zo weten we, weerbarstiger.

In het Kernbestuur is ook “besloten” de verantwoordelijkheid te nemen voor ernstig meervoudig beperkte kinderen, die persoonlijke verzorging en begeleiding nodig hebben om bij met name Heliomare onderwijs te kunnen volgen.

Het samenwerkingsverband van scholen voor basisonderwijs, voortgezet onderwijs en speciaal basisonderwijs en de gemeenten financieren beiden voor 50% de persoonlijke verzorging en begeleiding.

Onderwijs: huisvesting en VVE
Op 4 november op overeenstemming gericht overleg gevoerd met de schoolbesturen van het primair onderwijs. Aan de orde was de nieuwe Verordening huisvesting onderwijs 2015 van de gemeente Schagen. Nieuw hieraan is dat het buitenonderhoud van de scholen per 1 januari 2015 de verantwoordelijkheid van de schoolbesturen wordt. De scholen worden hiervoor door het rijk gecompenseerd. De gemeente blijft verantwoordelijk voor renovaties en nieuwbouw.

In overleg met de schoolbesturen is niet gekozen voor een 0-meting maar voor een overgangsperiode van 2 jaar. In die 2 jaar vergoedt de gemeente nog het buitenonderhoud als de kosten hoger zijn dan € 25.000,=.

Ook kwam het huisvestingsplan 2015 aan de orde. Het meest opvallende daarin is de vervangende nieuwbouw voor de RK basisschool De Rank aan de Iepenlaan te Schagen. Kosten: € 3.4 miljoen.

Ook is nog gesproken over de Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE). Met name de warme overdracht van de ’kinderen met een vlekje’ naar het basisonderwijs wordt van belang geacht en verdient alle aandacht. Bij deze kinderen geldt immers dat als gedragsstoornissen vroegtijdig worden ontdekt er nog veel aan gedaan kan worden.

Schoolontbijt
Op 5 november was er het Nationaal Schoolontbijt. Judith Gielens (consulent Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG)) en ik zijn naar de Julianaschool gegaan om met een groep kinderen te ontbijten. Judith heeft eerst aan de gehele school uitgelegd hoe belangrijk het is gezond te eten en drinken en daarna hebben we gezellig in een klas ontbeten.
Schoolontbijt

Partydrugs
’s Middags heb ik een bijeenkomst over gebruik van partydrugs bijgewoond. Dit soort drugs is enorm in opkomst en is zeer verslavend. Een ervaringsdeskundige vertelde wat deze drugs met je doen. De GGD organiseerde deze bijeenkomst waar ook nog een drugshond rondliep die drugs kan opsporen. Uiteraard werd er een persoon ontdekt die drugs bij zich had, namelijk iemand van de organisatie.

Aan het eind van de middag werd afgesproken dat de GGD met een plan van aanpak komt.
Party-drug

Jeugdbescherming en – reclassering
In het gemeentehuis van Den Helder werd op 6 november gesproken over de zogenaamde ‘beschermingstafel’. Dit is een overleg over jeugdbescherming en jeugdreclassering. De inzet van dit overleg is om te voorkomen dat jeugdigen in het justitionele proces terecht komen. In overleg met de jeugdige en de ouders worden doeltreffende maatregelen getroffen.

Gestart wordt in de regio Kop van Noord-Holland, vermoedelijk zal dit op Noord-Holland Noord niveau geregeld worden.

Digitaal spreekuur Petten
Op 7 november het digitale spreekuur in het dorpsontmoetingspunt in Petten geopend. Mensen die niet goed kunnen omgaan met iPad, iPhone of personal computer kunnen bij dit spreekuur terecht. Zij worden daar geholpen door een groep enthousiaste vrijwilligers. De voormalige secretaris van de PvdA Zijpe, Joke Laurens, is één van hen.

Bedrijfsopleidingen
’s Middags ben ik naar een bijeenkomst geweest over bedrijfsopleidingen. Nog steeds blijken opleidingen niet goed aan te sluiten op de praktijk. Ook is de vraag aan de orde: hoe kunnen interessante bedrijven uit de regio onder aandacht van jongeren gebracht worden. Betekenisvolle stages voor mbo-studenten dragen bij aan binding met bedrijven. Die houden er waardevolle medewerkers aan over met gerichte kennis en kunde, was één van de conclusies. Als voorbeelden werden genoemd: Talentpool Wind op zee en Carrières aan Zee (Maritieme Techniek).

Op 10 november ben ik gevraagd op de Regenboogschool in Stroet handtekeningen in ontvangst te nemen van kinderen die vinden dat de bibliotheek in Tuitjenhorn moet openblijven. Diezelfde middag met de Onderwijsbegeleidingsdienst (OBD) gesproken over dyslexie. De OBD is door de gemeente gecontracteerd om hieraan binnen het onderwijs aandacht te schenken.

Bibliotheek in het nauw
In de vergadering van de commissie Samenleving, op 11 november, stelde het college voor de bibliotheken in ’t Zand, Callantsoog en Tuitjenhorn te sluiten om 4 ton te kunnen bezuinigen. De publieke tribune zit vol. Al snel bleek dat een meerderheid de 4 ton wenst te bezuinigen, maar dat er tenminste 3 vestigingen moeten openblijven. Tuitjenhorn, Schagen en ’t Zand.

100.000 maaltijd Sabinahof
Op 12 november reikte ik de 100.000e maaltijd uit aan een bewoonster van de Sabinahof in Waarland. Enthousiaste vrijwilligers brengen al jaren deze maaltijden rond en ik heb hen ook namens de gemeente bedankt voor hun inzet.

ISD
’s Middags vergader ik met het dagelijks en algemeen bestuur van de Intergemeentelijke Sociale Dienst. Aan de orde zijn de vaststelling van het liquidatieplan en bedenkingen van enkele personeelsleden tegen de voorlopige plaatsingen bij de gemeenten Hollands Kroon en Schagen. Ook wordt gesproken over de 2e managementrapportage en die laat een incidenteel tekort zien van € 8.153,=.

Met elkaar
Op 13 november start de inwonerscampagne Sociaal Domein. Om 9.00 uur verrichtte ik met wethouder Mary van Gent ( Hollands Kroon) de aftrap door een grote Hand met de tekst:

’Met elkaar, meer voor elkaar’ te onthullen. De hand symboliseert het ‘een handje helpen’ dat de gemeente wenst te bevorderen. Een promotieteam liep over de markt en deelde folders uit waarin staat welke taken de gemeenten er in 2015 bijkrijgen en hoe dat wordt georganiseerd.

’s Middags doen we dat kunstje nog een keer in het winkelcentrum in Anna Paulowna. De folder ligt overigens bij alle openbare gelegenheden.
Met-elkaar-voor-elkaar

Noorderkwartier
Daarna vergadering met het dagelijks en algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Noorderkwartier. Hier was de financiële rapportage t/m oktober aan de orde en daaruit bleek een positief exploitatieresultaat van € 398.000,= ! En dat terwijl € 124.000,= voorzien was. Er is dus goed werk verricht! Ook kwam de begroting 2015 ter tafel. Deze sluit met een voordelig saldo van € 273.000,=.

In het kader van de nieuwe Participatiewet zal voor een deel van de werkzoekenden het aanbieden van een vorm van beschut werk noodzakelijk blijven . Geschat wordt dat dit ongeveer één-derde deel van het huidige aantal werknemers is. Concreet betekent dit dat in 2015 naar verwachting 10 tot 15 personen in kunnen stromen. Eerst na vertrek van 3 werknemers is er de mogelijkheid tot instroom van 1 “beschut werker”. Het totaal aantal fte’s is 603,3 en alleen voor Schagen 188.

Mantelzorgdag
’s Avonds aanwezig bij de ‘Dag van de Mantelzorg’ met als thema “allemaal verhalen”. Mantelzorgers vertellen over hun ervaringen. Dit was heel indrukwekkend. Ik heb echt te doen met deze mensen op wie wel heel veel neer komt. De gemeente Schagen bereidt momenteel beleid voor om mantelzorgers, maar ook vrijwilligers, zo goed mogelijk te ondersteunen.

WORDT VERVOLGD