3 november 2014

Van de wethouder……..

Bezoek twee staatssecretarissen
Op 1 oktober naar de staatssecretarissen van Rijn en Teeven in Hoorn. Zij waren benieuwd of wij op schema zitten om per 1 januari as. de nieuwe taken uit te voeren.
De regio’s West-Friesland, Noord- Kennemerland en de kop van Noord-Holland geven aan dat dit het geval is.
Wel zijn er nog zorgen over de toereikendheid van de financiële middelen, de ICT, privacy en dergelijke.

Sport & bewegen
De regionale bijeenkomst ‘Sport & bewegen’ 2 oktober was zeer inspirerend.
Collega’s vertelden over wat goed en niet goed gegaan is.
Ook de financiële mogelijkheden die er landelijk zijn om bewegen te stimuleren kwamen langs.

Afscheid Jan Bouwes
Op 3 oktober tijdens  een zeer goed bezochte receptie  afscheid genomen van Jan Bouwes.
En  met zeer veel personen gesproken over het gemeentelijk beleid en zo het nuttige met het aangename verenigd.
Ook wel vreemd dat er weer een collega vertrekt.
Eerst burgemeester Westerink, vervolgens Jos Beemsterboer en nu dus Jan Bouwes.

Raadsuitstapje
Dan op 10 oktober met de raadsleden van Den Helder, Texel, Hollands Kroon en Schagen op stap naar Bejozaden in Warmenhuizen en na afloop barbecue bij Brekers in Groote Keeten.
Het doel van dit uitstapje was om elkaar beter te leren kennen en ook een beetje om  inzicht te krijgen in de Seedvalley- gedachte van Schagen.
Nu nog goed samenwerken in de kop!

Kennismaken met Westfriesland
In het dorpshuis Cultura in Andijk werd op 11 oktober een cursus “Kennismaken met Westfriesland” gegeven.
Het Westfries genootschap gaf een doorkijkje in de geschiedenis.
Het was voor mij een interessante ochtend.

Een dagje meelopen met de wethouder
Op 13 oktober liep Anna de Cock een ochtendje met mij mee.
Anna heeft tijdens de politieke dag van het Regiuscollege in maart de door de PvdA uitgeschreven prijsvraag gewonnen.
Haar prijs was o.a. een ochtendje mee met de wethouder.
Anna-de-Kock
Eerst heeft zij het stafoverleg meegemaakt met het hoofd Samenleving en daarna heb ik haar meegenomen naar een Expertmeeting van de Ondernemers Federatie Schagen over bedrijfsopleidingen.
Deze bijeenkomst werd bij Bejozaden gehouden.
Bejo-zaden
Het thema was: ‘wat kan er aan gedaan worden om het onderwijs beter te laten aansluiten op de werksituatie’.
Anna vond dit een boeiende bijeenkomst.
Als toekomstige studente scheikundige technologie is het ook in haar belang dat er een goede afstemming is.

Commissievergadering Samenleving
De commissie Samenleving vergaderde op 14 oktober  en deze heb ik bijgewoond.
Belangrijke thema’s waren: de visie op het Meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling en het Beleidsplan over het sociaal domein en de daarmede verband houdende verordeningen.
Geweld-in-huis
Vanuit de commissie werden terecht vragen gesteld over hoe de privacy in de toekomst geborgd is en over de ICT (Informatie en Communicatie Technologie).
Verder werd een motie aangekondigd, waarin het College wordt opgeroepen een zogenaamde Klankbordgroep in het leven te roepen.
Deze zou moeten bestaan uit raadsleden en leden van de Wmo-adviesraad en gedurende een bepaalde periode de ontwikkelingen in het sociaal domein op de voet volgen.
De rode draad die door het beleidsplan loopt, is dat er van uit gegaan wordt dat we met elkaar meer zelf kunnen.
Maar als dat onverhoopt niet het geval is, biedt de gemeente een vangnet.

ISD en Zijper Museum
Op 16 oktober: een vergadering van het dagelijks- en algemeen bestuur van de Intergemeentelijke Sociale Dienst (ISD).
De tussentijdse rapportage vroeg vooral de aandacht.  Met name de schuldhulpverlening neemt schrikbarend toe!  Ook nog met de afvaardiging van het Zijper museum een gesprek gevoerd over de toekomstige huisvesting. Het was geen verrassing dat het bestuur blijft vasthouden aan de definitieve huisvesting in de oostvleugel van het voormalig gemeentehuis van Zijpe in Schagerbrug.

Subsidie- en Accommodatiebeleid
Overleg over het Subsidie- en Accommodatiebeleid op 20 oktober. De inspraakperiode voor dit voorgenomen beleid loopt tot 6 november a.s.
Daarna zal het College een definitief besluit nemen en dit aan de gemeenteraad voorleggen.
Hierbij wordt dan ook aandacht geschonken aan de adviezen van de Sportraad, Kunst en Culturele Adviesraad en de Wmo-adviesraad en aan alle anderen die hebben gereageerd.

Nogmaals de bibliotheken
Ook de aangekondigde bezuinigingen op het bibliotheekwerk houden de gemoederen de komen weken bezig.
Het sluiten van de bibliotheken in ’t Zand, Callantsoog en Tuitjenhorn is natuurlijk ook geen goed nieuws.
Ook het feit dat de bibliotheek in Schagen open blijft wordt niet door iedereen begrepen.
De feiten zijn echter dat 37.000 burgers het bibliotheekwerk betalen voor 10.000 burgers.
Bibliotheken
Bij de wet is geregeld dat jongeren tot 18 jaar niet behoeven te betalen.
Bij elk volwassen lid van de bibliotheek legt de gemeente er € 100,= bij, terwijl hij of zij ruim 40 euro betaalt.
Het open houden van een goede bibliotheekvoorziening in Schagen en een jeugdbus met 15 standplaatsen is nog enigszins betaalbaar (€600.000,= per jaar).
De bibliotheek Schagen heeft de meeste leden (ruim 5.000), is het beste bereikbaar en er is door de voormalige gemeente Schagen voor 10 jaar een huurcontract afgesloten met Markt 18. Daarom is voor Schagen gekozen en niet voor Tuitjenhorn.
Tuitjenhorn is minder bereikbaar, heeft ruim 3000 leden en het gebouw kan worden verkocht.
Inmiddels zijn zowel door de directie als door burgers voorstellen gedaan om de bibliotheek in Tuitjenhorn open te houden.
In de vergadering van het College van 28 oktober zal daarover worden gesproken.

Samenwerken in sociaal domein
Op 21 oktober: overleg bij het Ministerie van VWS in Den Haag over de samenwerking in het sociaal domein.
Belangrijk onderwerp was of de contracten met de zorgaanbieders voor 1 november a.s. zijn gesloten en of de risico’s voor de dure complexe zorg wel geborgd is.
Over de contracten konden de vier gemeenten uit de Noordkop melden dat de contractering voor 1 november a.s. rond is.
En voor wat betreft het afdekken van de risico’s kon gemeld worden dat er overleg gestart wordt met de regio’s Noord-Kennemerland en West-Friesland om te komen tot een vereveningsregeling op bovenregionaal niveau.
Kortom een goed gesprek.

’s Avonds de thema- avond met de raadsleden over de Programmabegroting 2015: een goed bezochte avond waar raadsleden al hun technische vragen konden stellen.

Alcohol en drugs
Overleg met de stuurgroep alcohol en drugs vond plaats op 22 oktober.
Voor wat betreft de resultaten van het alcoholmatigingsbeleid blijken we op de goede weg te zijn.
Maar in het gebruik van partydrugs zijn er zorgelijke ontwikkelingen.
Het gebruik neemt toe en de kwaliteit laat te wensen over.
Begin november zal er ook een congres gewijd worden aan partydrugs, zodat bestuurders goed geïnformeerd worden over de problematiek en de wijze hoe hiermee om te gaan.

Opening De Hoge Ven
Op 23 oktober  de opening van de Hoge Ven in Warmenhuizen.
SW-HogeVenOpen
Een prachtig gebouw waar zo’n 750 kinderen uit het openbaar en bijzonder onderwijs zijn gehuisvest.
De school werkt volgens het Brede School concept en in het gebouw zijn ook de GGD, Kinderopvang, Buitenschoolse opvang, Spelotheek en EHBO gehuisvest.
De gebruikers zijn zeer tevreden over het gebouw en volgens mij de kinderen ook.

Ingrijpende besluiten
De komende maanden moeten er nog veel besluiten worden genomen, die van grote invloed zijn voor onze burgers.
Bijvoorbeeld: hoe wordt de korting van 40% op het budget van de huishoudelijke verzorging doorgevoerd.
Rekening houden met de kwaliteit van de verzorging ,maar ook met de werkgelegenheid van de betrokkenen is niet eenvoudig.
Ook de bezuinigingen op het subsidie en accommodatiebeleid zullen in december tot besluitvorming moeten leiden.
Mijn insteek bij dit soort ingrijpende beslissingen is: hard voor de zaak en zacht voor de mens.
Ik probeer deze boodschap zoveel mogelijk over het voetlicht te brengen en hoop dat bij de uitvoering van het vast te stellen beleid dit ook door de burger zo wordt ervaren.

Armoedebestrijding
Het zogenaamde Kindpakket (waartoe de gemeenteraad onlangs heeft besloten) houdt in dat kinderen niet de dupe mogen worden van het feit dat hun ouder(s) een laag inkomen hebben. Door deze regeling worden zij in staat gesteld deel te nemen aan sport, cultuur en onderwijs.
Voor mensen met een laag inkomen en met veel risico hun eigen risico jaarlijks geheel te moeten betalen is het mogelijk een aanvullende verzekering bij Univé af te sluiten.
De gemeente Schagen levert hier ook een bijdrage aan en dit kan mensen zo’n € 200,= netto voordeel opleveren.

Ook het gemeentelijk noodfonds en de gemeentelijke bijdrage aan de voedselbank zijn activiteiten die (te)weinig over het voetlicht komen.

Voldoende voor deze keer.
Mocht u mij over bovengenoemde onderwerpen of andere willen spreken dan kan dat uiteraard.
Ik ben gaarne bereid dan met u een afspraak te maken.
Met vriendelijke groet,

Ben Blonk
PS: en dan heeft Ben ook nog op 16 oktober de Nationaal Kampioen Kolven uit Sint Maartensbrug persoonlijk gefeliciteerd!! (red.)

(Fotomateriaal van:Marc Moussault, Bertie van Mourik en Ben Blonk)