Door op 30 september 2014

Van de wethouder…………

Begroting 2015
Het college van burgemeester en wethouders heeft op 16 september de Programmabegroting 2015 vastgesteld.
De september- circulaire (hierin staat hoeveel geld de gemeente van het rijk krijgt) was voor Schagen geen leuke.
Opnieuw is er een tegenvaller van ruim twee miljoen op te vangen.
Dit betekent dat het bedrag dat in 2018 bezuinigd moet zijn ruim 8 miljoen bedraagt.
De tegenvaller zal worden opgevangen door maatregelen die onze inwoners en het voorzieningenniveau zo min mogelijk raken, zoals b.v. het gefaseerd verhogen van de toeristenbelasting met 25 eurocent,
het heffen van precariorechten op leidingen die in gemeentegrond liggen, het inzetten van de algemene reserve voor het versneld afschrijven van kapitaallasten.

Bibliotheken
Op 17 september moest ik de Raad van Toezicht van Kopgroep Bibliotheken melden dat burgemeester en wethouders van Schagen de gemeenteraad wil voorstellen 4 ton te bezuinigen op het bibliotheekwerk.
Dit heeft tot gevolg dat de onbemande bibliotheken in ’t Zand en Callantsoog en de bibliotheek in Tuitjenhorn zouden moeten sluiten.

Een verschrikkelijk nare boodschap.
De portefeuillehouders van Texel, Hollands Kroon en Den Helder reageerden ook teleurgesteld, maar begrepen wel dat Schagen keuzes moet maken om de begroting in 2018 sluitend te krijgen. Inmiddels zijn er acties gaande om de politiek er van te overtuigen dat deze bezuiniging niet juist is. Ik ben ook nog in gesprek met de directie om alle mogelijke scenario’s nog eens de revue te laten passeren. Dinsdag 28 oktober zal ik in het college verslag doen van deze bespreking. De gemeenteraad zal in de raadsvergadering van 25 november a.s. een besluit nemen.

Clientenondersteuning in het sociaal domein
Zaterdag 18 september was er een zogenaamde Koplichtbijeenkomst in Den Helder.  Hier komen ervaringsdeskundigen uit het sociaal domein bijeen om hun mening te geven over de wijze waarop de gemeente in 2015 de taken in het sociaal domein gaat uitvoeren.  In deze bijeenkomst ging het vooral om de cliëntenondersteuning.  In 2015 zal die ondersteuning vooral gegeven worden door MEE en in dat jaar wordt besloten hoe hiermee na 2015 moet worden omgegaan. Tijdens deze bijeenkomst is aangegeven dat de Koplichtbijeenkomsten volgend jaar worden voortgezet op lokaal niveau. Schagen zal hierin samenwerken met Hollands Kroon.

Gemeenschappelijke regelingen
Op 19 september spraken we met raadsleden over de wijze waarop de gemeenteraad het beste de organisaties kunnen volgen waarmede de gemeente in een gemeenschappelijk regeling zit. Bijvoorbeeld de GGD, Regionale Uitvoeringdienst, Intergemeentelijke Sociale Dienst en dergelijke. Afgesproken is dat per organisatie door de gemeenteraad een aantal speerpunten wordt vastgesteld en dat die het komende jaar kritisch gevolgd worden. Dit ‘kritisch volgen’ gebeurt dan met name door een groep raads- en commissieleden. Deze deskundigen informeren vervolgens de gemeenteraad.

Makadobus
Maandag 21 september ben ik ’s middags meegereden met de Makadobus.  Simon Carmio nam mij o.a. mee naar de dagbesteding van de Magnushof en de openbare maaltijd in de Grote kerk op de Markt. Ik heb met eigen ogen gezien wat een prachtige voorziening deze bus is en met hoeveel passie de vrijwilligers hieraan invulling geven. Hulde!

Veiligheidsregio
En op 22 september heb ik in Alkmaar een bijeenkomst van de Veiligheidsregio bijgewoond. Alle ins en outs van de taken die worden vervuld werden mij nog eens uitgelegd en de rondleiding in de meldkamer was zeer interessant. Veel mensen zijn zonder dat wij het weten met onze veiligheid bezig. Onder andere Ambulance, Politie en Brandweer worden aangestuurd vanuit deze meldkamer.
Huiselijk geweld en kindermishandeling
In het gemeentehuis van Medemblik in Wognum was er op 24 september een informatiebijeenkomst van de GGD. Vooral de toekomst van het meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling werd uitgelicht. Indrukwekkende verhalen van ervaringsdeskundigen gaven aan dat de problematiek groot is en veel aandacht verdient.  Ook de gemeente Schagen zal er alles aan moeten doen om de problematiek bespreekbaar te maken en in overleg met burgers dit – huiselijk geweld en kindermishandeling- een halt moeten toeroepen.

Communicatie bij rampen
Het College  heeft op 26 september een cursus rampenbestrijding gevolgd. Vooral de communicatie kreeg daarbij veel  aandacht. Goed dat met enige regelmaat dit onderwerp op de agenda staat. Het kan immers elke dag nodig zijn.

Met vriendelijke groet,
Ben Blonk