Door op 21 september 2014

Van de wethouder….

Van de wethouder
Na een maand vakantie op 1 september weer begonnen.
Ik was de donderdag er voor al een dag aanwezig geweest om mijn mails door te nemen.
Dat is tegenwoordig ook een tijdrovende bezigheid.
Ik hoorde onlangs van een collega dat hij na zijn vakantie alle mails wiste omdat hij er van uitging dat als het belangrijk was,
er nog wel een nieuwe mail zou verschijnen.

Subsidiebeleid
De eerste twee weken stonden vooral in het teken van het harmoniseren van en het bezuinigen op het subsidiebeleid.
Eerst een avond over Kunst en Cultuur, daarna één over Zorg en Welzijn, daarna één over de Binnensport en als laatste één over de Buitensport.
Tijdens die avonden werden de voorstellen gepresenteerd, die opgesteld waren op basis van de input van de vorige bijeenkomsten,.

De rode draad  in de voorstellen was: volwassenen kunnen hun eigen hobbies betalen en jongeren moeten daartoe  gestimuleerd worden.
Een subsidie van € 23,50 voor een jeugdlid werd geïntroduceerd.

Een ander veel besproken item is het aanschaffen van de subsidie beneden de  € 500,=.
Het argument daarvoor is dat alle verenigingen in staat moeten zijn een dergelijk bedrag jaarlijks met acties e.d. te generen.
Natuurlijk werden de voorstellen niet enthousiast ontvangen, maar in het algemeen bestond er wel begrip voor het feit dat de gemeente moet bezuinigen.
En dat pijnlijke maatregelen moeilijk te voorkomen zijn.
Kunst-cultuur

Met de Kunst- en Cultuursector is in een tweede avond nog geprobeerd op één lijn te komen.
De muziekverenigingen is dat wel gelukt, de muziekscholen daarentegen niet.  “Dirkshorn bruist” deed het voorstel de toe te kennen subsidie aan hen over te maken, waarna zij voor de verdeling zouden zorgen.
Een interessante gedacht omdat dan op dorpsniveau gestuurd kan worden oftewel: de sterkeren ondersteunen de zwakkeren.
Ik heb toegezegd hier serieus naar te kijken.

Dinsdag 30 september neemt het college een voorlopig besluit en daarna vindt de inspraak plaats. Zo worden de Kunst- en CultureleAdviesraad, Sport- en Adviesraad en de Wmo-adviesraad gevraagd te adviseren over de voorstellen. Eind november en begin december zal de raadscommissie Samenleving verenigingen de kans geven in te spreken. Op 16 december zal de gemeenteraad een besluit nemen.

Accommodatiebeleid
Het accommodatiebeleid is ook gepresenteerd. Hiertoe behoort ook het onderhoud van sportvelden.
De bedoeling is dat de gemeenteraad op 16 december a.s. een kadernota vaststelt, waarin de uitgangspunten voor het nieuwe beleid zijn opgenomen.
Sport-1
Het jaar 2015 zal dan worden gebruikt om het nieuwe beleid te concretiseren.
Hierbij zal ook het al dan niet sluiten van accommodaties en het afstoten van onderhoud aan de orde komen.
Het bezuinigen van een bedrag van ongeveer 9 miljoen euro structureel betekent dat er pijnlijke beslissingen genomen moeten worden.

Minimabeleid
Wel is aangegeven, dat minima zoveel mogelijk gespaard moeten worden.
Zo is het gemeentelijk minimabeleid ongemoeid gebleven, waaronder het gemeentelijk noodfonds.
Ook wordt een Kindregeling ingevoerd, waardoor voor kinderen met ouders met een inkomen lager dan 110% van het minimumloon een bijdrage kunnen krijgen van € 350,- per kind voor deelname aan sport, cultuur en onderwijs. Kortom ook nog wat positief nieuws.
Onroerend zaakbelasting
Ook is aangegeven de onroerend zaakbelasting alleen maar met de inflatiecorrectie (2%) te verhogen. 1% OZB is zo’n € 80.000,=.

Begrotingsbesprekingen
Direct in de eerste week waren ook de eerste besprekingen over de gemeentebegroting voor 2015.
Was het toekomstbeeld al somber met een structureel begrotingstekort van ruim 6 miljoen in 2018 werd dit nog somberder: er was nog 3 miljoen bijgekomen.
Inmiddels is er ook dekking voor deze 3 miljoen gevonden o.a. door vervroegde afschrijvingen ten laste van de algemene reserve, versobering van het coalitieprogramma en invoering precariorechten op leidingen.

Wijkteams en RAKC
Op 4 september zijn de gemeenteraden van Hollands Kroon en Schagen geïnformeerd over de stand van zaken van de wijkteams en het regionaal administratie en kenniscentrum (RAKC). Daar is ook toegelicht waarom de samenwerking met Den Helder en Texel bij de totstandkoming van Het RAKC is beëindigd. Dat is namelijk omdat Den Helder het niet eens was met de kosten die gemoeid zijn met het RAKC.
De voorbereidingen die nu getroffen worden om de nieuwe taken per 1 januari a.s. te kunnen uitvoeren, zitten op schema.
Inmiddels wordt er al geëxperimenteerd met een wijkteam en met de ervaringen die daarin worden opgedaan hopen we 1 januari a.s. in Schagen ook de andere 3 wijkteams te installeren.

Kunst- en Culturele adviesraad
Op 5 september. is de Kunst- en CultureleAdviesraad geïnstalleerd.
Deze raad werd gelijk geconfronteerd met een motie van de gemeenteraad om te onderzoeken of er in Schagen een popbeleid kan worden ontwikkeld, terwijl ook al op korte termijn een advies uitgebracht moet worden over het voorgenomen subsidie- en accommodatiebeleid. De raad wil zich ook inzetten om te komen tot een culturele agenda.

JOGG
Op maandag 8 september was de start van het project Jongeren op gezond gewicht (JOGG).
Jogg
Dit project, waarin publieke en private partijen samen optrekken, is bedoeld om een gezonde leefstijl voor jongeren te bewerkstelligen.
Het project is een uitvloeisel van het gemeentelijk gezondheidsbeleid.
Ben-drinkwater

Symposium KANS
Op 10 september was er een symposium “Kans” bij de sociale werkplaats Noorderkwartier.
Werkgevers werden uitgedaagd werknemers met een beperking in dienst te nemen of werk uit te besteden aan Noorderkwartier.
Olympisch kampioene Esther Vergeer hield een boeiend betoog over kansen voor mensen met een beperking.

Vrijwilligersavond
Op 12 september waren alle vrijwillig(st)ers van Schagen uitgenodigd in het Blankendaelpark  in Tuitjenhorn.
Ben-vrijwilliger-blank
De burgemeester en ik verwelkomden 450 vrijwillig(st)ers, die vervolgens het park konden bezichtigen en in het zonnetje van een lekkere maaltijd konden genieten.
Ben-vrijwilligers
Ik denk dat iedereen genoten heeft.

Dag van de Democratie
Op 13 september was de ‘Dag van de Democratie’ in Oudesluis. Minister Plasterk opende
’s ochtends  met een sterke speech over de toekomst van democratie en aansluitend vonden er allerlei activiteiten plaats.
Ben-dag-democratie
Goed initiatief, maar de belangstelling van de burger viel wat tegen.
Ben-logo-dag

Rondje piano
Op 14 september mocht ik het ‘Rondje piano’ in Schagen openen.
Onder prachtige weersomstandigheden  werd er op 15 locaties fantastische muziek ten gehore gebracht.
Ben-piano

Actievoerders bij Commissie Samenleving
En op 16 september vergaderde de commissie Samenleving.
Voor de vergadering waren er een tiental actievoerder die pleitte voor het behouden van de huishoudelijke verzorging.
De gemeenten worden met 30% op hun budget gekort en gepleit wordt om het budget dat overblijft vooral voor de huishoudelijke verzorging in stand te houden.
Gelukkig kon ik dat toezeggen terwijl op dit moment met de zorgaanbieders wordt overlegd hoe de bezuiniging het beste kan plaatsvinden.
De gemeenteraad zal in november hierover een beslissing nemen.

En verder
De komende tijd zal vooral in het teken staan van de nieuwe taken die per 1 januari naar de gemeente komen.
De kunst zal zijn om de organisatie per 1 januari klaar te hebben en er vooral voor te zorgen dat er geen mensen tussen en wal schip terecht komen.
Aan mij zal het niet liggen!
Met vriendelijke groet,  Ben Blonk