Door op 1 juli 2014

Van de wethouder……

En zo is het zomaar weer juli en breekt de vakantieperiode aan.

Voorjaarsnota

Vorige week tijdens de laatste raadsvergadering was de voorjaarsnotitie aan de orde. Een veel gehoorde opmerking was dat de bezuinigingen voor 2014 en later bij lange na nog niet gehaald zijn. Volgens de voorjaarsnotitie, die de eerste vier maanden van 2014 behelst is dat juist, maar de praktijk is weerbarstiger. Er worden immers vele gesprekken gevoerd om te komen tot bezuinigingen, maar die kunnen (nog) niet worden ingeboekt. Zo ben ik o.a. in gesprek met de verenigingen (sport, cultuur en zorg en welzijn) om te komen tot een geharmoniseerd subsidie- en accommodatiebeleid waarin ook de bezuinigingen zijn meegenomen. Ook voer ik gesprekken met instellingen die een budgetsubsidie krijgen, zoals Kopwerk bibliotheken en Kern 8. Daarnaast zijn we in overleg met degenen die in Schagen evenementen organiseren om de gemeentelijke bemoeienis terug te dringen. Deze overleggen moeten goed voorbereid worden en uiteindelijk leiden tot draagvlak of te wel: hoe verdeel je de schaarse middelen zo eerlijk en efficiënt mogelijk.

Meicirculaire

Dit is een uitdaging omdat iedereen wel beseft dat de gemeente moet bezuinigen. maar dan liefst niet te dichtbij. Ik hoop in de tweede tussentijdse rapportage meer duidelijkheid te verschaffen over de stand van zaken. Overigens is de meicirculaire waarin de inkomsten van het rijk voor 2015 zijn vermeld 1 miljoen (structureel) tegengevallen. Dit betekent dat er in 2018 geen 6.8 miljoen structureel bezuinigd moet zijn maar 7.8 miljoen!

Decentralisaties

De decentralisaties in het kader van de Jeugdzorg, Wet maatschappelijke ondersteuning en Participatiewet naderen het moment van invoering. Momenteel worden de voorbereidingen getroffen om het Regionaal Kennis en Adviescentrum (RAKC) in te richten evenals de gemeentelijke wijkteams. Hiervoor moet het personeel van de ISD ( Intergemeentelijke Sociale Dienst) en de gemeenten Den Helder, Hollands Kroon en Texel solliciteren naar functies in het RAKC, de wijkteams en bij de gemeenten. Voor hen een spannende tijd.

Bloemen-5

Bezuiniging op thuiszorg

Behalve het feit dat op deze beleidsterreinen veel verandert is er ook nog de bezuiniging met 40% op de huishoudelijke verzorging (thuiszorg) per 1 januari 2015. Dit betekent dat velen òf niet meer òf minder huishoudelijke verzorging ontvangen en er door de zorgaanbieders personeel moet worden ontslagen. Er is begrip voor het feit dat de zorg onbetaalbaar wordt en dat daarom maatregelen getroffen moeten worden. Ik heb minder begrip voor het feit dat het zo snel moet. Hoe dan ook: het is aan de gemeenteraad de juiste keuzes te maken en ik moet zorgen dat er door al deze maatregelen geen mensen tussen wal en schip mogen vallen. Hier moeten zij op kunnen rekenen.

Regionale samenwerking

Spannend is ook de regionale samenwerking. Om de Noordkop op de kaart te houden teneinde een beroep te kunnen (blijven) doen op de provinciale- en rijksoverheid is een sterke regio onontbeerlijk. Hiervoor zijn gemeentebestuurders nodig die bereid zijn over hun eigen schutting te kijken. Daaraan ontbreekt het nog in de regio. Een positief gevoel kreeg ik van het artikel dat Trees van der Paard (fractievoorzitter PvdA Den Helder) in “Lokaal bestuur” van deze maand liet optekenen. “Stoppen met de ruzie-cultuur. Een streep onder het verleden en opereren als eenheid.” Een vrouw naar mijn hart. Ook positief is het feit dat de PvdA Texel geen afscheid van de Kring (een vergadering van PvdA besturen in de Noordkop) neemt, zoals ze aangekondigd hadden. Het zou goed zijn om met de PvdA gemeentebestuurders van de Noordkopgemeenten eens om tafel te gaan zitten om over samenwerking en afstemming van beleid te hebben.

 

Onderwerpen die momenteel spelen zijn:

1. het invoeren van een Kindregeling waarbij ouders met een inkomen dat lager is dan 110% van de bijstandsnorm voor hun kind een beroep kunnen doen op een lidmaatschap bij een sport- of culturele vereniging. Komt in het najaar ter besluitvorming naar de raad

2. Het worden van JOGG (jongeren op gezond gewicht)- gemeente. Momenteel is hiervoor een professionele ‘kartrekker’ aangetrokken, die bedrijfsleven en gemeente bijeenbrengt om activiteiten te ontplooien die de gezondheidszorg ten goede komen.

3. Het peuterspeelzaalwerk is per 1 augustus a.s. ondergebracht bij de Kinderopvang. Dit betekent dat het peuterspeelzaalwerk commercieel moet gaan werken. In nauw overleg met de Stichting Voorschool wordt momenteel gewerkt aan een situatie waarin het peuterspeelzaalwerk een eerlijke kans krijgt ten opzichte van de al jaren commercieel opererende kinderdagopvang. Dit moet overigens zodanig dat geen sprake is van staatssteun.

4. Er is een gesprek geweest met de Voedselbank. In overleg met de gemeente Hollands Kroon wordt gewerkt aan een definitief onderkomen in Anna Paulowna en aan het verstrekken van een reële gemeentelijke financiële bijdrage per pakket per jaar. In september/oktober zal aan de gemeenteraad een voorstel worden gedaan.

5. De klimaatbeheersing in de brede school in ’t Zand laat nog steeds te wensen over. De gemeenteraad heeft onlangs besloten nogmaals een investering te doen in de verbetering van de klimaatbeheersing. Laten we hopen dat hiermede een einde komt aan het aantoonbare concentratieverlies van de kinderen van deze school. Ook heeft de raad besloten extra middelen vrij te maken om er voor te zorgen dat de brede scholen in St Maartensbrug en Burgerbrug deze problemen niet te krijgen. Deze worden gebouwd volgens het Frisse Scholen concept.

6. Met de Schager huisartsen heb ik een gesprek gevoerd over het sociaal domein. Zij spelen met de wijkverpleegkundigen hierin een belangrijke rol. De samenwerking met de wijkteams en de informele zorg is ook voor hen van groot belang. Vandaar alle aandacht.

Zo nu moet ik naar de Groenling om een keuze te maken uit drie kunstenaars, wie van hen een kunstwerk mag maken voor de provincie Noord-Holland. Dit kunstwerk moet komen bij de fietstunnel onder de N241 bij De Nes.

Bloemen-3

Vakantie!

Ik wens u allen een goede vakantie toe. Ik zelf ben de maand augustus met vakantie. Heeft u vragen of wenst u een gesprek met mij? Aarzel niet en maak een afspraak.

Met vriendelijke groet,

Ben Blonk