12 mei 2014

Van de wethouder………

De tijd lijkt wel steeds sneller te gaan. Tijd in ieder geval om weer wat van me te laten horen!

Passend onderwijs

Morgen is de vergadering van de raadscommissie Samenleving en daar staan een paar interessante onderwerpen op de agenda. Allereerst een presentatie door het primair en voortgezet onderwijs over de wijze waarop in de Kop van Noord-Holland passend onderwijs wordt geboden. De centrale missie daarbij is dat alle leerlingen gediplomeerd en/of op het hoogst haalbare niveau uitstromen. En er is passende hulp georganiseerd voor alle leerlingen en hun ouders die daarbij ondersteuning nodig hebben. Uitgangspunt daarbij is dat zoveel mogelijk in en om de klas wordt georganiseerd, daarna zoveel mogelijk in de school zelf en pas daarna ondersteuning buiten de school om. Uitstekend beleid dat de individuele leerling ten goede komt. Zeker als dit tijdig en op de juiste manier wordt opgepakt. Bewezen is immers dat hoe eerder gedrag en andere stoornissen worden onderkend, hoe beter ze kunnen worden hersteld.

 

Vroege en Voorschoolse Educatie (VVE)

Ook staat op de agenda de verordening ‘Tegemoetkoming kosten kinderopvang Schagen’. In het kort betekent dit dat ouders die niet in aanmerking komen voor een toeslag kinderopvang door de belastingdienst, in aanmerking komen voor een gemeentelijke bijdrage voor een peuterplaats. De ouders betalen een eigen bijdrage naar hoogte van hun inkomen Een peuterplaats is een plaats voor twee dagen en zes uur.

Kinderen met een sociaal medische indicatie ontvangen een bijdrage voor vroege en voorschoolse educatie (VVE). Dit betreffen kinderen met een (taal-)ontwikkelingsachterstand die extra educatie krijgen aangeboden. De subsidie bestaat uit twee componenten. Eén deel is inkomens afhankelijk en daarnaast wordt een vast bedrag per kind verstrekt. Dit beleid betekent dat de reguliere kinderopvang nu ook peuterplaatsen mogen aanbieden, maar dat peuterspeelzaal nu ook kinderopvang mag aanbieden.

 

RAKC

Een ander belangrijk onderwerp dat op de agenda staat is het’ inrichtingsplan sociaal domein’. Hierin is ook de inrichting van het Regionaal Administratie- en Kennis Centrum verwerkt. Dit centrum zal de administratie moeten uitvoeren van het sociaal domein van Den Helder, Hollands Kroon, Schagen en waarschijnlijk ook Texel. Het centrum wordt als aparte afdeling bij de gemeentelijke organisatie van Schagen ondergebracht. Ook wordt de toegang naar de “zorg” uitgewerkt, die via de wijkteams zal verlopen. Er wordt bestuurlijk en ambtelijk hard gewerkt om de nieuwe taken per 1 januari 2015 uit te kunnen voeren.

 

Subsidie- en accommodatiebeleid

Momenteel wordt ook hard gewerkt aan het nieuwe ‘subsidie- en accommodatiebeleid’. Er moet geharmoniseerd worden èn bezuinigd. Het is dan ook een uitdaging om dit op de juiste wijze te doen. Inmiddels zijn er diverse bijeenkomsten gehouden met de verschillende doelgroepen. Nu zijn we zover dat er enige scenario’s uitgewerkt worden om aan de doelgroepen voor te leggen. Gehoopt wordt dat één van die scenario’s een breed draagvlak krijgt waarna aan de gemeenteraad een voorstel kan worden gedaan. Het subsidiedeel is goed in beeld. Voor wat betreft de accommodaties is dat nog niet zo. Omdat b.v. bij sportverenigingen het subsidie- en accommodatiedeel niet los van elkaar gezien kan worden, kunnen we nog niet tot het bespreken van de scenario’s overgaan. Ik hoop dat dit nog wel voor de zomervakantie kan.
Karavaan-Ben-Blog

Karavaan

Afgelopen vrijdag is de Karavaan neergestreken in Petten. De Karavaan gebruikt cultuur om aandacht te vragen voor maatschappelijke vraagstukken en ontwikkelingen en weet daarmee een groot publiek te bereiken. In Petten wordt 30 miljoen m3 zand voor de kust gestort waardoor het strand opeens 100 meter wordt. En op 25 maart jl werd de ‘structuurvisie Petten’ vastgesteld, wat tot gevolg heeft dat Petten op de schop gaat. De Karavaan vond het leuk daaraan aandacht te schenken. Ze hebben de voorstelling “Wil je hozen of verzuipen” gepresenteerd en deze voorstelling vindt ook nog van 13 tot en met 17 mei plaats. Een aparte voorstelling die je aan de andere kant van de dijk (zeekant) in je auto meemaakt. Via de radio beleef je allerlei zaken mee, die er met de dijk gebeuren.

 

Zelfdoding

Vorige week heb ik een bijeenkomst bezocht in het Westfries Gasthuis in Hoorn. Hier werd het project ‘Tweestrijd’ gepresenteerd. Jongeren uit West Friesland maken zelfdoding onder jongeren bespreekbaar. Ze hebben daarvoor een website ontwikkeld, een videoclip en gastlessen. Tineke de Schepper van het Regiuscollege was met me mee en we waren onder de indruk hoe deze jongeren met die problematiek omgingen. Er is afgesproken om deze jongeren gastlessen te laten geven bij 9 HAVO 2 klassen van het Regiuscollege.

 

Kunstwerk tunneltje De Nes

De provincie heeft me gevraagd als voorzitter te fungeren van de selectiecommissie die een kunstenaar moet aanwijzen voor een te realiseren kunstwerk bij een fiets- en wandeltunnel bij de Nes (oversteek N241). Uit 100 geïnteresseerde kunstenaars zijn er drie gekozen die een concept-schetsontwerp moeten maken. In de selectiecommissie zijn ook bewoners uit de directe omgeving opgenomen.

 

Vragen? Bel of mail me

Mochten er vragen zijn of je wilt een onderwerp eens kritisch met mij willen beschouwen maak een afspraak.

Met vriendelijke groet,

Ben Blonk