Door op 2 april 2014

Van de wethouder………….

Structuurvisie Petten.
Een korte terugblik op de afgelopen weken.
Een hoogtepunt vond ik dat de gemeenteraad ingestemd heeft met de structuurvisie Petten.
Met slechts één stem van DNA tegen is het voorstel van burgemeester en wethouders aangenomen.
En nu aan de slag.
De opdracht om zand aan te kopen van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier is de deur uit en de voorbereidingen om een klankbordgroep aan te stellen voor het renoveren van het Plein worden getroffen.
Wordt vervolgd.

Kunst- en Cultuuradviesraad in oprichting

Ik meldde in mijn vorige blog dat de oprichtingsvergadering van de Kunst- en Cultuuradviesraad Schagen gepland was.
Inmiddels is deze vergadering geweest en  hebben er zich vier personen aangemeld die zitting nemen in de commissie die zich gaat buigen over de vraag welke kandidaten er in het verenigingsbestuur (minimaal 7 leden) komen en wie de onafhankelijk voorzitter wordt.
Bertie van Mourik, lid van de Kunstcommissie Harenkarspel,  heeft de suggestie gedaan Kunst en Cultuur in hoofdgroepen en subgroepen onder te verdelen.
Het gaat dan om Kunst (muziek, podiumkunsten, beeldende kunsten, fotografie, architectuur, kunst- en cultuureducatie en Literatuur), Cultuur (monumenten, musea, folklore en Markt 18) en Evenementen (Kunst- en atelierroutes, Karavaan, Kunstplein, Wat bezielt Schagen, Poëzieroute/literaire café en Huisweidfestival).

Vliegende vogels

Dinsdagochtend 1 april (geen grap) was ik aanwezig bij het plaatsen van het kunstwerk “vliegende vogels” van Cor Dam bij het appartementencomplex Villa Scagha. Dit beeld stond tijdelijk bij de sociëteit  “Onder de Olmen” aan de Julianalaan.
foto-1
Het beeld is schoon gemaakt,  op een nieuwe sokkel geplaatst en staat goed in het zicht.

LSBO
Onlangs heb ik ook kennis gemaakt met het bestuur van de Lokaal Samenwerkende Bond van Ouderen Schagen (LSBO). Onze Arie Derksen is hiervan de voorzitter.
Voor de gemeente is het fijn dat er voor het ouderenbeleid één aanspreekpunt is.
De LSBO behartigt ook de belangen van de ouderen die geen lid van een bond zijn.
De LSBO is ook vertegenwoordigd in de Wmo-adviesraad.
Gelet op de ontwikkelingen in het sociaal domein is het effectief met korte lijnen te werken en dat gebeurt op deze manier.

Akkoord met aanbieders jeugdzorg
In het portefeuillehoudersoverleg sociaal domein hebben wij gesproken met een afvaardiging van de 20 jeugdzorgaanbieders die er in kop van Noordholland actief zijn.
Met deze zorgaanbieders is overeenstemming bereikt over de wijze waarop het overgangsjaar 2015 wordt ingevuld.
Afgesproken is dat het budget dat de gemeenten per 1 januari 2015 ontvangen voor de aanbieders beschikbaar komt minus 2% voor innovatie. Omdat gemeenten de zorg anders moeten gaan inrichten om het betaalbaar te houden en kwaliteit te kunnen bieden moet er geïnnoveerd worden en dat kost geld. Voor 2016 hebben wij aangegeven het budget minus een korting van 7,5% aan te bieden en in 2017 het budget minus een korting van 15%.

De zorgaanbieders zijn daar nog niet akkoord mee gegaan en wij zullen hierover in 2014 verder over onderhandelen.

Wijkteams
In Schagen centrum is in januari gestart met een wijkteam voor jeugdzorg.
foto-3
Overigens ook in Den Helder, Hollands Kroon en op Texel zijn pilots gestart.  Deze pilots worden gefinancierd door de provincie en de bedoeling is dat we daar van leren. In de commissie Samenleving is informatie verstrekt hoe de pilot werkt en wat de eerste ervaringen waren.
Ook is er een pilot “ouderenzorg in de Kop van Noord-Holland” gestart om te komen tot het ontwikkelen van een nieuw zorgconcept.

Aan de orde daarbij zijn:
1. bevordering van samenwerking en afstemming van de eerstelijnszorg, informele
zorg en welzijn
2. Bevorderen van zelfredzaamheid van ouderen en afstemming van de zorgvraag op
(mantel)zorg en ondersteuning
3. Vroegtijdige signalering en aanpak lichte problematiek (preventie) bij ouderen
4. Ontlasten van de huisarts en
5. Uitvoeren van vraaggerichte activiteiten op wijkniveau.

Ook hier geldt leren door doen!

Kunstproject “De Zwerm”
27 maart was ik op de openbare basisschool “De Zwerm” in St. Maarten waar ik het kunstproject met het thema “Home sweet home” mocht openen.
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Onder de bezielende leiding van de Kunstcommissie van de voormalige gemeente Harenkarspel hebben de leerlingen kunstwerken gemaakt.
De hele school stond vol met kunstwerken en zowel ’s middags als ’s avonds waren er vele ouders aanwezig om de kunstwerken te bewonderen.
Heel leuk om te zien dat leerlingen en leerkrachten zo enthousiast waren.
Ik werd bij binnenkomst door een negenjarig jongetje bij de hand genomen en hij heeft mij langs alle kunstwerken geleid.
foto-2
Vooral de kunstwerken van hem en zijn broertje werden uitgebreid toelicht.
Wat een mooi vak wethouder!

En verder….
Mochten er vragen zijn of je wilt een onderwerp eens kritisch met mij willen beschouwen maak een afspraak.
Met vriendelijke groet,
Ben Blonk

PS: en daarnaast heeft Ben medailles uitgereikt aan hardlopers, een Koninklijke onderscheiding aan een toneelspeler en bezocht op de Dag van de Leerplicht diverse scholen. (red.)