Door op 4 oktober 2015

Update opvang vluchtelingen.

Over het algemeen zijn de dossiers waar je als gemeenteraadslid bij wordt betrokken  regionaal en redelijk overzichtelijk.

Het dossier van vluchtelingen is natuurlijk een globaal probleem, maar raakt nu onze regio ook.

Europees gezien is het moeilijk om alle neuzen dezelfde kant op te krijgen. Met name een aantal staten uit het voormalig Oostblok staat niet te trappelen om mensen op te nemen.

Nationaal gezien bakken we er niet veel van. Door het juk van de coalitie is een beleid dat bij de PvdA past moeilijk te realiseren. Dus moeten we gemeentelijk gezien een stapje harder lopen. Als er door het COA een beroep op ons wordt gedaan, zien hoe we hier de juiste invulling aan kunnen geven.

Inmiddels hebben de Noordkop-gemeentes de beschikbare locaties aan het COA doorgeven. Voor een deel zijn deze reeds getoetst. Nu is het afwachten:
– welke plaatsen men geschikt acht,
– hoeveel plaatsen men denkt nodig te hebben.

In de Ruïne kerk in Bergen is kort geleden een avond georganiseerd door de stichting Vluchtelingenwerk. Hierbij waren wij als Partij van de Arbeid aanwezig. Een uitermate informatieve avond. Vluchtelingmedewerkers gaven uitleg over de instroom, status toewijzing en een aantal technische zaken rond een asielprocedure.

Ik zal trachten u de komende periode op de hoogte te houden over de verdere ontwikkelingen.

Vragen en ideeën graag even per mail rolfklant@gmail.com

Rolf Klant