6 juni 2014

Reactie op persberichten wethouders pensioenen Schagen….

In de raad en in de pers is er nogal wat commotie ontstaan over de storting ter afdekking van de pensioenverplichtingen van de wethouders.

Het lijkt ons juist u hier enige uitleg over te geven waarom dit gebeurt:

De omvang van wethouders pensioenen is geregeld in de Wet APPA. Hier is de gemeente aan gehouden. Er is geen aparte regeling per gemeente.

De gemeente heeft dus geen keus in de omvang en duur van de wethouders pensioenen.

Wethouders zijn niet aangesloten bij een pensioenfonds zoals het ABP. Dit betekent dat de pensioenuitkering door de gemeente wordt betaald. Daar tegenover staat dat op het salaris van de wethouders pensioenpremie wordt ingehouden wat wordt toegevoegd aan de algemene middelen van de gemeente.

Op 27 juli 2013 is de Wet aanpassing pensioenleeftijd Appa ingegaan. De wijziging houdt onder andere in, dat per 1 januari 2014 de pensioenleeftijd naar 67 gaat, dat de ingangsdatum flexibel wordt (tussen 60 en 70 jaar) en dat de systematiek van eindloon naar middelloon gaat, zoals bij de ambtenaren al lang het geval is.

De voormalige gemeente Zijpe had voor de toekomstige pensioenverplichtingen spaarpolissen afgesloten bij Loyalis die dan als een soort pensioenfonds optreedt. De voormalige gemeente Harenkarspel had hiervoor een reserve op de balans staan en de voormalige gemeente Schagen ging pensioenuitkeringen in de lopende begroting opnemen op het moment als deze zich voordeden.

Het voorstel bij de jaarrekening voorziet in harmonisatie van wijze van financieren van de pensioenen waarbij gekozen is voor het systeem van de voormalige gemeente Zijpe. Via Loyalis lopen nl. vrijwel alle ambtenarenpensioenen.

College Schagen