Over windmolens en vogels

12 juni 2020

Hans Westrik is inwoner van Schagen en bezorgd over de consequenties van windmolens voor de natuur. Hij maakte daarvoor mooie beelden van de Putten. Lees ook zijn toelichting.

RES

De belangen rond de noodzakelijke energie transitie worden dit en volgend jaar afgewogen en verwoord in de RES concept notities binnen onze provincie Noord-Holland. De Regionale Energie Strategie behoeft democratisch verkregen draagvlak om de belangen van mensen en dier optimaal af te stemmen.  

Natuur

Als natuurliefhebber en waarnemer in de Noordkop actief bij Natuurmonumenten, Het Landschap Noord-Holland, de Agrarische Natuurvereniging Hollands Noordenen lid van de “ Vrienden van de Hondsbossche kijk ik met grote zorg naar de afstemming van de natuurbelangen en met name die van de vogels in hun broed- en leefgebieden.

Inspraak

De inspraak en belangen (lees zorgen) worden door de Natuurorganisaties in het collectief vertolkt en zorgen voor een actieve inbreng binnen de (concept) RES plannen.  Maar ook de individuele burger kan zijn stem laten horen voor, naar ik wens, democratische besluitvorming, die mede bepalend zal zijn voor het welzijn van de inwoners van de kop van Noord-Holland en haar toekomstige generaties.

Film

Welnu een plaatje zegt soms meer dan een praatje. Reden voor mij om via deze door mijzelf gemaakte korte film (kijktijd 2 min) de aandacht te vragen voor de schoonheid van de natuur versus het onzalige plan om windmolens te plaatsen rondom de voormalige Hondsbossche zeewering.  

De Putten

Recent (2015-2016) is met veel inspanning van diverse publieke en private organisaties een zeldzaam mooie locatie voor de succesvolle broedende kustvogels gecreëerd – genaamd de Putten – gelegen in de Harger-en Pettemerpolder. Met name bleek het broedsucces van de Grote Stern de afgelopen jaar ongekend.

Voedsel

Het zoekgebied van de RES m.b.t. plaatsing van windmolens is daar precies gepland waar de kustvogels hun dagelijks voedsel (sprot, zandspiering en jonge haring) uit het zeewater opduiken om hun jongen groot te brengen. Werkelijk een heel slecht idee om juist in die aangetoonde foeragegebieden windmolens te plaatsen.

Trek

Denk daarbij echter ook aan de jaarlijkse trek van Noord-Zuid vv. door vele trekvogels en ook de belangen van de teruglopende weide- en akkervogels populaties De biodiversiteit in de voedselvoorziening is voor hen van levensbelang.

Nee

Een krachtig nee tegen deze voornemens van plaatsing is het antwoord van de natuur” in de ruimste zin des woords. dat ik namens haar mag uitspreken naar alle de bestuurders. Ik doe dat bij deze graag voor het welzijn van mens en dier voor nu en in de toekomst.

De  inwoner van de gemeente Schagen

Hans Westrik  

Naschrift:

Het filmpje spreekt voor zich en laat zien wat voor zeldzaam mooi natuurgebied daar onder de Hondsbossche zeewering te vinden is. Het broedgebied van de Grote Stern dient beschermd te blijven. Ook voor veel andere vogels is dit een plek om te foerageren en te rusten op weg naar het zuiden of noorden. Windmolens horen niet in deze omgeving thuis, maar ook niet op de monumentale Hondsbossche zeewering. Naar de toekomst is het opwekken van wind en zonne energie belangrijk om het opwarmen van de aarde te voorkomen. Wel zal de PvdA zich blijven inzetten om waardevol landschap en natuurgebieden te beschermen.

Jan Schrijver fractievoorzitter van de PvdA in de gemeente Schagen.