27 augustus 2014

De PvdA en het waterschap

De waterschapsverkiezingen komen er weer aan.

Deze vinden plaats op 18 maart 2015, tegelijkertijd met de provinciale statenverkiezingen.

Het lijkt nog ver weg, maar achter de schermen wordt er al druk gewerkt aan de programma’s en andere voorbereidende werkzaamheden.

Tot 22 september kan er nog gekandideerd worden voor de lijsten.

Tegen die tijd moeten ook de programma’s op papier staan.

Ik ben bestuurslid van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK).
Dat doe ik met heel veel plezier en inzet.
We hebben de afgelopen jaren een aantal mooie projecten voor elkaar gekregen.
De kustversterking voor de Hondsbossche Zeewering is daarvan een mooi voorbeeld.
Spuiten-1

Behalve waterveiligheid hebben wij ook als taak om een goede waterkwaliteit te waarborgen en te zorgen voor voldoende (en niet te veel) water.

Bij onze werkzaamheden is samenwerking met betrokken partijen, zoals de bewoners, natuurorganisaties, gemeentes en de agrarische sector, belangrijk.
Dat is de basis waarop wij binnen het waterschap willen werken.
Van daaruit maken wij keuzes en belangenafwegingen.
En juist daar gaat het uiteindelijk om.
Ook in het PvdA-verkiezingsprogramma voor HHNK.
Spuiten-2

Namens de PvdA werk ik samen met mijn collega bestuurslid Kees Stam en Statenlid Ed Wagemaker aan het programma.
Daarbij kan ik je inbreng gebruiken.

In het kort zijn onze uitgangspunten vooralsnog:
We zijn een sociaal waterschap.
Dat betekent ondermeer dat we ervan uitgaan dat het water van iedereen is.
Ook van iemand die driehoog achter woont.
Daar houden we rekening mee met de inrichting en het gebruik van ons water.

Een goed kwijtscheldingsbeleid hoort ook bij een sociaal waterschap.

Verder willen we een groen waterschap zijn.
Denk daarbij aan het combineren van functies in ons werk: dijken waarop ook gerecreëerd kan worden, waterberging met mooie natuur.

Spuiten-3

Mocht je een idee hebben voor een mooi PvdA-onderwerp binnen het programma, dan hoor ik dat graag.
Dat kan natuurlijk ook altijd nog tijdens de gewestelijke vergadering in het najaar (datum volgt nog).
Dan worden de kandidatenlijsten en de verkiezingsprogramma’s vastgesteld.

Ik kijk uit naar je reactie.
Ook voor vragen over HHNK of het programma kan je me bereiken via marjan.leyen@quicknet.nl

Marjan Leijen