Door op 3 januari 2017

Afdelings-bijeenkomst in kader van Goed Sociaal Democratisch 2017 !

Beste leden,

Jaarvergadering PvdA vrijdagavond 19:30 op 13-01-2017.

U heeft via de secretaris alle papieren in huis gekregen. Ontbreekt er nog iets, of kunt u het niet openen: bel ons even. Samen komen we er uit.

Na afloop van deze bijeenkomst is er natuurlijk
de jaarlijkse Nieuwjaarsborrel !
Iedereen is van harte welkom.

AGENDA
1. Opening.
2. Mededelingen.
3. Vaststellen agenda.
4. Notulen ALV 8 januari 2016.
5. Jaarverslag 2016 secretaris.
6. Verslag kascommissie
( Jan Muntjewerf & Hans Hemmes).
7. Verkiezing kascommissie.
8. Begroting 2017
9. Jaarverslag 2016 penningmeester
10. Werkplan 2017
N.B. Wij vragen u actief mee te denken over de te plannen activiteiten in dit jaar!
11. Samenstelling bestuur
Statutair aftredend en herkiesbaar:
Marga de Groen(Voorzitter), Elsbeth Pinksterboer,
Vera van Vuuren, Hans Verheggen en Victor Walvisch.
12. Verkiezing nieuw bestuurslid: Wij stellen U voor als nieuw bestuurslid en campagnecoördinator te benoemen : Jan Muntjewerf.
Leden die zich kandidaat willen stellen voor een bestuursfunctie verzoeken wij zich voor 11 januari te melden bij Ton Kuijs, tel. 0226 392070/06 30416017 of tjkuijs@quicknet.nl
13. Verslag fractievoorzitter
14. Verslag wethouders.
15. Rondvraag
16. Sluiting en nieuwjaarsborrel !