Door op 14 oktober 2013

Bijeenkomst 9 oktober in Slot Schagen met Jetta Klijnsma, staatssecretaris

Op 9 oktober was Jetta Klijnsma uitgenodigd door de PvdA Schagen in het kader van een discussieavond over het Sociaal Domein. De Kringafdelingen Den Helder, Hollands Kroon en Texel waren op deze bijeenkomst ook  uitgenodigd.

 

De gespreksleider Hans Heddes opende de bijeenkomst en heette Jetta Klijnsma van harte welkom. Daarna gaf hij het woord aan de voorzitter, Marga de Groen, die twee van de drie nieuwe leden, Martin Kok en Bert Hessels, verwelkomde met een bloemetje

Het woord was daarna aan Jetta Klijnsma die verhaalde hoe het haar en Frans Weekers (belastingen, fiscale onderlegger van de pensioen) de dag ervoor vergaan was tijdens het debat in de Eerste Kamer over de nieuwe wet herziening pensioenstelsel, dat, zoals we allemaal weten, het niet gehaald heeft. De vertraging in besluitvorming in Den Haag is enorm: Het wetsvoorstel Bestuur van pensioenfondsen is na 9 jaar door Jetta Klijnsma naar de Eerste Kamer gestuurd.

We bevinden ons in Den Haag ook wel in een bijzonder tijdsgewricht: VVD en PvdA  hebben geen meerderheid in de Eerste Kamer.  Draagvlak vinden is heel moeilijk. En misschien, zo zei Jetta, hebben we daar te weinig aan gewerkt. Goed dat we weten dat de deal in de Eerste Kamer moet worden gemaakt. Een leerpunt dus.

Overzicht-knip

Op dit moment worden overal akkoorden gesloten , het sociaal akkoord, een akkoord met de vakbonden, en de gemeenten met cliënten van gemeenten .

We moeten nog aan de gang: de AOW en opnieuw de kaders voor de opbouw voor de pensioenen. De AOW is van de PvdA , het fundament van pensioenstelsel.

Piet Hein Donner heeft al 7 jaar geleden de discussie over de AOW-leeftijd naar 67 aangezwengeld. Soms is dat een kwestie van lange adem. Maar we kunnen niet anders.

De gemiddelde leeftijd van mannen is al van 72 naar 77 gegaan en zal nog verder stijgen.

Daarnaast heeft iedere partij zijn eigen wensenlijstje, dat zoals jullie hebben kunnen zien, niet altijd strookt met de begroting van Dijsselbloem

 

Na deze inleiding van Jetta, die meteen al tot vragen leidde, nam Jan Steven van Dijk het woord.
Aan de hand van een powerpointpresentatie gaf hij uitleg hoe men in de vier gemeenten in de Kop Samenwerken in de Kop zag.

De voorbereidingen betreffen drie transities, soms 4 met onderwijs meegerekend.

Er zijn in totaal 165.000 cliënten in de Noordkop , 2600 www-cliënten,  2800 cliënten in de wajong.
De drie transities worden aan elkaar geknoopt , dus vormen geen drie aparte  kolommen.
PO wordt geadviseerd door bestuurlijk overleg met betrekking tot jeugdzorg, onderwijs en thuiszorg.
Daarnaast is er een klankbordgroep raadsleden.

Hoe vindt transformatie plaats?

– Burger centraal, en verantwoordelijk

– Zorgen over sociaal netwerk,

– Eigen-kracht-conferentie: hulp vragen is een drempel, ook voor aanbieders van hulp (Daarnaast kan elke hulpvrager kan ook aanbieder zijn.)

– sociale wijkteams

– Algemene voorzieningen,

– bij jeugdhulpverlening: school,

3% van de bevolking gebruikt hulp en slokt daarbij 50% van budget op!

Gemeenten maken samen beleid en besluiten over eigen couleur locale.

Het wijkteam is de toegang tot alle vormen van zorg. De idee is, dat een “wijk” ongeveer 10.000 mensen bevat. Dit moet echter aan de hand van de huidige vraag naar zorg nog ingedeeld worden. Er komt een backoffice  bij een van de vier gemeenten, die voornamelijk administratief werkt en geen groot, log orgaan is.

Van elk dorp wordt een scan gemaakt,  de omvang en expertise wordt aangepast, eventueel wordt ook de wijk kleiner gemaakt. De wijkteams vallen onder gemeente, niet onder zorginstelling , en zijn onafhankelijk. Plattelandsgemeenten  met herkenbare koppen en vaste plekken zijn van groter belang dan aantal inwoners per wijkteam

De taak van de wijkteams wordt informatie en advies verschaffen, signaleren en  ook eenvoudige begeleiding en behandeling verstrekken. En natuurlijk doorverwijzen indien nodig.

Na de presentatie van Jan Steven van Dijk barst de discussie los. Er zijn nogal wat vragen voor Jetta en Jan Steven. De samenwerking met het onderwijs, met name bovenregionaal, zoals het mbo waar veel uitvallers en spijbelaars zijn. Hoe gaat dat vorm gegeven worden?

Jolande samenwerking met onderwijs

Jetta-knip

Den Haag decentraliseert, maar wat blijft de invloed en welke kaders blijft Den Haag stellen  binnen gemeentefonds? Worden uitgaven gelabeld? Vanaf 2015 gaat er immers een veel groter budget naar gemeenten. In eerste instantie komt er wel een “hek” om de gelden, maar het is niet de bedoeling dat het Rijk controleert.

Er is een participatiebudget van het Rijk voor werk. Hoe zit het met de mensen die van het UWV naar de gemeenten gaan? Daar zal de huidige expertise noodzakelijk blijven.

 

In de Noordkop hebben wij een sociale werkvoorziening met 900 cliënten. Daarvan moeten er 600 naar regulier werk.

Nee, zegt Jetta, degenen die er nu zitten, behouden hun rechten. Dat heeft ook onder meer te maken met het feit dat zij 120% van het minimumloon krijgen, dat kan een werkgever ze niet geven. Landelijk moeten er 125.000 werkplekken komen. Er komt de wet met quotumverplichting, waarbij 25.000 plekken bij overheden moeten komen.

Er komt een certificering voor bedrijven die aan verplichting voldoen. John  Kertens, PvdA-kamerlid, is daarmee bezig.

Zorg wordt geuit over herkeuring Wajong . In de Participatiewet zou dat niet gaan over huidige Wajongers.Er zij landelijk 250.000 . Naar verwachting zullen 100.000 niet aan de slag kunnen en die houden hun uitkering van 75% van minimumloon. De andere 150.000 moeten met steun van gemeente wel aan de slag kunnen.

Delen van AWBZ gaat over naar gemeente. Persoonlijke professionele zorg is nog een discussieonderwerp in overleg met VNG

Jeugdzorg , gespecialiseerde zorg nodig, moet naar landelijk of bovenregionale  voorziening.

Wijkteams zullen deskundigheid hebben in doorverwijzing, de expertise gaat niet verloren.

Vanuit de zaal wordt de zorg geuit dat door decentralisatie , afbraak van de sociale voorzieningen en door bezuinigingen, een tweedeling ontstaat en meer-vermogenden zich gaan bijverzekeren

Jetta vindt dat voor iedereen wereld moet begaanbaar moet blijven, De tweedeling is er in zekere mate nu ook. Wie rijk is, koopt zijn eigen scootmobiel, zijn traplift en zijn hulp.

Bijstand moet over hele land gelijk zijn, wel beleidsvrijheid per gemeente om aan de lokale omstandigheden aan te passen.

Maar de PvdA blijft staan voor een plek onder de zon voor iedereen!

En dat was een mooie conclusie aan het einde van een sfeervolle, leerzame avond.
(Met dank aan Aukelien Jellema en Marc Moussault voor de toegezonden foto’s en Vera van Vuuren voor de toegezonden tekst )
Marga-knip