Algemene beschouwingen 2019

1 november 2018

KLIK HIERONDER VOOR EEN IMPRESSIE!

 

 

Voor de korte versie van onze algemene beschouwingen over de begroting 2019 klik je hierboven op de foto. Uitgebreide beschouwingen hieronder:

Vooraf
 • De PvdA Schagen dankt de organisatie voor het opstellen van de begroting 2019.
 • Los van de inhoud vinden we dat de begroting inzichtelijker, transparanter en beter toegerust moet zijn om te kunnen worden gebruikt als sturingsdocument voor de raad. Daartoe zullen we via de audit commissie suggesties doen.
 • Voor de eerste termijn algemene beschouwingen hebben we gekozen voor een onconventionele en toegankelijke opzet: een filmpje. We zijn ervan overtuigd dat onze lezers; de inwoners en collega-raadsleden dit prefereren boven lappen tekst.
Inwonersparticipatie

Er bestaat al veel gereguleerde participatie via dorpsraden, klankbordgroepen, ondernemersfederatie etc. Daarnaast zijn er binnen de gemeente nog veel inwonersinitiatieven. Onlangs was er een maatschappelijk initiatief voor de boerderij aan de Molenweg in Schagen en een plan voor uitbreiding van het Roockershuyspark door bewoners in Tuitjenhorn. De PvdA Schagen stimuleert dat en pleit ervoor dat we deze initiatieven alle ruimte geven, rekening houdend met het algemene belang en onze uitgangspunten van een sociale en duurzame gemeente.

Zorgen voor elkaar
 • In de vorige periode is veel beleid gemaakt in het sociale domein: nu lijkt er weinig aan de raad te worden voorgelegd. We worden graag actiever geïnformeerd.
 • De wachtlijsten in de jeugdzorg en de GGZ en de perikelen rondom de aanbestedingen zijn voor de PvdA Schagen onacceptabel. We lijken er geen grip op te krijgen. Toch willen we maximaal onze invloed uitoefenen. We vragen het college wat hun inzet zal zijn.
 • We willen zorg dragen voor uitvallende jongeren die na het behalen van een start kwalificatie 1 jaar bij een werkgever werken – die hiervoor subsidie krijgt – en na dat jaar worden ontslagen. Deze jongeren krijgen heel kort een uitkering krijgt en komen daarna in de bijstand terecht. Via het Urban Data Center wordt achterhaald hoeveel mensen dat betreft. We willen voorkomen dat zij in een negatieve spiraal terecht komen.
 • Verder gaan we ons ervoor inzetten dat – via het wijkteam – mensen die laaggeletterd zijn, uitgedaagd worden. Bijvoorbeeld met taalcursussen bij Markt 18.
 • Wat betreft dementie: we willen een dementievriendelijke gemeente zijn en zullen goed blijven volgen of de bedragen passend zijn bij te verwachten verdubbeling van het aantal dementerenden.
Duurzame gemeente
 • Schagen zal zelf het goede voorbeeld blijven geven en zoveel mogelijk stimuleren op het terrein van energietransitie, klimaatadaptatie en circulaire economie. Alle daken van gemeentelijke gebouwen onder de zonnepanelen, ledlampen enzovoorts.
 • Daarbij vindt PvdA Schagen dat we creatief moeten zijn: zo lijkt het ons een goed idee om het geluidsscherm in Muggenburg te vervangen door een duurzaam alternatief. Een aarden wal of een scherm met doorzichtige zonnepanelen. Het deels leegstaand bedrijventerrein Lagedijk in Schagen kan tijdelijk benut worden als zonnepark.
 • Ondersteun energiecollectieven van bewoners zoals een collectief zonnedak op een bedrijfspand in Waarland in samenwerking met de Noord Hollandse Energie Coöperatie NHEC).
 • Een haastige invoering van de energietransitie- zonder over de consequenties te hebben nagedacht wat eea betekent voor onze inwoners met een klein inkomen – is wat ons betreft zeer ongewenst. Kom met een plan om energietransitie voor iedereen betaalbaar door te voeren.
 • Doe de klimaat stress test: kijk hoe we als gemeente fysiek zijn voorbereid op mogelijke veranderingen in klimaat droogte en overlast. Er staat niets over in de begroting, wel in meerjarenuitvoeringsprogramma (2020). Maak een korte- en lange termijn actieplan. Zoek daarin de samenwerking met het hoogheemraadschap en sluit aan bij bijvoorbeeld Operatie Steenbreek.
Woningbouw
 • PvdA Schagen heeft invloed uitgeoefend op de omgevingsvisie en op het provinciale verkiezingsprogramma om als gemeente vooral de ruimte te krijgen om – waar nodig – buiten het bestaand gebied te kunnen bouwen. We zijn voor de aantallen afhankelijk van goed overleg binnen de regio. We benadrukken dat we op korte termijn binnen de nog openstaande aantallen te bouwen woningen aan de slag moeten, bijvoorbeeld in Warmenhuizen en Tuitjenhorn. We steunen het college hierin.
 • Bij invulling van bouwplannen stellen we 30 -40 % sociale woningbouw als voorwaarde. Wij zouden dit ook voor ruimte-voor-ruimte plannen toegepast willen zien en vragen het college om deze toezegging na te komen.
Infrastructuur

Onze inwoners zijn gemiddeld genomen tevreden mensen. Toch wordt er ook geklaagd, oa over de openbare ruimte, de wegen, fietspaden en trottoirs.

Gemeente is bezig om deze zogenaamde ‘basis’ op orde te brengen. Digitaal en straks ook fysiek.

 • PvdA Schagen is blij met de afspraak om elk batig saldo in de pot infrastructuur te storten zodat we daadwerkelijk het achterstallig onderhoud kunnen aanpakken.
 • Helaas is eea nog niet financieel berekend op duurzame, klimaatrobuuste invulling. We vragen ons af wanneer dat inzichtelijk wordt?
 • Met betrekking tot de vaste oeververbinding bij Burgervlotbrug wensen we het college veel succes bij de onderhandeling hierover met de provincie. We verzoeken u hierbij de consequenties te betrekken van verkeersdruk in en rond Burgerbrug.
 • Verder vragen we het college om te zoeken naar allerlei mogelijkheden om de snelheid van het verkeer in en rondom kernen te beteugelen.
Financiën
 • Nu het economisch weer goed gaat in Nederland vinden wij het treurig te moeten constateren dat het kabinet de rijke inwoners en bedrijven bevoordeelt met genereuze belastingverlagingen en de gemeenten op termijn een verlaging uit het gemeentefonds krijgen.
 • Met betrekking tot de reserves heeft het college al eerder toegezegd om alle reserves en voorzieningen en hun werking goed onder de loep te nemen. We vragen het college daar snel mee te komen, zo mogelijk voor de jaarrekening.
Tot slot

Regeren is vooruitzien. We dringen aan op een inhoudelijk lange-termijn-agenda zodat iedereen weet wat wanneer geagendeerd gaat worden en zich daarop kan voorbereiden cq kan voorsorteren. Het voorkomt overigens ook ad hoc moties als we weten dat iets in de pijplijn zit.

Samenwerking

PvdA Schagen werkt heel graag samen met alle politieke partijen om tot mooie besluiten te komen. Wij nodigen iedereen uit om met ons in gesprek te blijven over de toekomst van onze gemeente.

 

Namens de fractie van de PvdA Schagen,

Marjan Leijen, fractievoorzitter