Door op 20 juni 2016

Van Wethouder Blonk: over HH1, Kindcentrum, Kunst, Sport en Jeugd.

 

HH1

De afgelopen maand werd gedomineerd voor de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep over de huishoudelijke hulp. De interpretatie die Schagen en vele andere gemeenten aan de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) hebben gegeven, bleek niet juist te zijn. De huishoudelijke hulp valt onder de Wmo. Wat wel van toepassing blijft: als iemand zelf het schoonmaken ter hand kan nemen of met behulp van het eigen netwerk, dan is er geen recht  op huishoudelijke hulp.

De uitspraak betekende: 600 mensen benaderen met de mededeling dat met ingang van 1 mei wel recht bestaat op huishoudelijke hulp ingevolge de Wmo.

Schagen hield alleen de mogelijkheid huishoudelijke hulp via de bijzondere bijstand aan te vragen en dat is dus niet toegestaan.  De gemeente heeft hieraan veel extra werk, maar het is vooral voor de mensen die het betreft vervelend. Met man en macht wordt geprobeerd dit zo snel mogelijk te herstellen.

SportevenementWP_20160522_004en

De afgelopen maand heb ik ook weer een aantal startschoten mogen lossen bij evenementen, waarbij jong en oud in beweging kwamen. Ook het binnenhalen op vrijdag van de avondvierdaagse was een happening.

Omdat bewegen ongelooflijk belangrijk is voor lichaam en geest, ben ik altijd in om hieraan een bijdrage te leveren.

Integraal Kind Centrum (IKC)ikc groeneweg 2016

Ook ben ik bij de presentatie geweest van de nieuwbouwplannen van het Integraal Kind Centrum (IKC) in de wijk Groeneweg. RKBS ‘De Rank’ aan de Iepenlaan te Schagenwordt afgebroken en op die plaats verrijst een nieuwe “school”, waarin ook de kinderdagopvang de SKRS een plaats krijgt.

Werkbezoeken

Werkbezoeken heb ik afgelegd bij Werksaam in Hoorn (sociale werkplaats en sociale dienst onder één dak), Midgard in Tuitjenhorn (woon- en werkgemeenschap waar meer dan 100 jongeren en volwassenen met een verstandelijke beperking wonen, naar school gaan, werken en een bloeiend gemeenschapsleven onderhouden) en bouwbedrijf Meijer in Warmenhuizen. Goed om deze bezoeken te doen, om met eigen ogen te zien waartoe men in staat is.

Vergunninghouders in Petten

Ook een belangrijk dossier in de afgelopen maand is het huisvesten van 225 vergunninghouders in Petten. Ik ben vooral betrokken geweest bij de voorbereidingen om de kinderen van onderwijs te voorzien en om de vergunninghouders zo snel mogelijk aan het werk te helpen.

De directeur van de BS ‘Springschans’ in Petten en de directeur organisatieontwikkeling van Surplus hebben hun uiterste best gedaan deze kinderen op te vangen. En dat hebben zij uitstekend gedaan!

Het voortgezet onderwijs kan bij ‘Scholen aan Zee’ in Den Helder gevolgd worden. Deze organisatie heeft al veel ervaring met de opvang van vergunninghouders, in tegenstelling tot het Regiuscollege in Schagen. Daarom is gekozen om de kinderen daar onderwijs te laten volgen.

Ook zijn de reacties van de Pettemers hartverwarmend. Zo worden regelmatig goederen aangeboden, waar de bewoners van’ Huis ter Duin’ graag gebruik van maken.

Gemeentebegroting 2017

De komende maand staat in het teken van de voorbereidingen voor de Gemeentegroting 2017. Zo wordt op 21 juni a.s. de ‘Uitgangspuntennotitie’ vastgesteld, die dient als input voor het opstellen van deze begroting.

Meicirculaire

De meicirculaire van het Rijk, waarin beschreven wordt op welke financiële middelen de gemeente kan rekenen, was voor het eerst weer eens positiever en dat geeft vertrouwen voor de toekomst.

Diverse kwesties

Er zijn ook zaken die de komende maanden moeten leiden tot het innemen van een standpunt, zoals:

* het vervangen van een badmeesterhokje in het zwembad van Waarland,

* het reconstrueren van het Dorpshuis in Waarland,

* het realiseren van een Integraal Kind Centrum in de Waldervaart door de bestaande scholen aan te passen

* en het al dan niet vervangen van de openbare basisschool in Callantsoog

Jeugdproblematiek

Spannend is het ook rondom de pilots in Tuitjenhorn en Schagen centrum, waar geprobeerd wordt in overleg met jongeren, hun ouders en het maatschappelijk middenveld te komen tot een adequaat Jeugdzorgbeleid. Hierop wordt extra inzet gepleegd door de wijkteams en zij zijn daartoe gefaciliteerd.

logo NK SgnToekomst Noorderkwartier

Een ander actueel onderwerp wordt de toekomst van de sociale werkplaats Noorderkwartier. Voor de zomervakantie komt daarvoor een ambtelijk advies gereed, waarna de discussie in College en Gemeenteraad zal plaats vinden. De vraag is of ‘beschut werken’ aangeboden blijft worden en zo ja, of ter financiering daarvan een flexibele schil rondom Noorderkwartier in stand moet blijven. Ter dekking van het tekort van het ‘beschut werken’ is namelijk extra geld nodig, dat of uit de algemene middelen moet komen of moet worden verdiend.

Kortom: nog veel zaken die de aandacht behoeven.

Reacties en suggesties zijn altijd van harte welkom.

Met vriendelijke groet,

Ben Blonk

PS: En ook dit jaar opende Ben ‘Kunst op locatie’. Hij deed dit door een eerste streek te zetten op een groot leeg schildersdoek, dat in de loop van de avond gevuld werd.kunstoplocatie